1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

shadow / image, reflection / photograph
make sound, make noise / sound


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
in hohem Maße beeinflussen (Eig, Geo) [chan3 sheng1 shen1 yuan3 de5 ying3 xiang3] 产生深远的影响
abtönen (V)beeinträchtigen (V) [shi3 shou4 ying3 xiang3] 使受影响
affektiert (Adj) [shou4 dao4 ying3 xiang3] 受到影响
Befreiungsschlag [shi4 fang4 de5 ying3 xiang3] 释放的影响
direkter Einfluss (S)direkt beeinflussen (V) [zhi2 jie1 ying3 xiang3] 直接影响
Einfluss (S, Pol) [ying3 xiang3 li4] 影响力
Einfluss von außen [wai4 lai2 ying3 xiang3] 外来影响
Einfluss, beeinflussen (S) [ying3 xiang3] 影响
Einflussbereich (S) [ying3 xiang3 fan4 wei2] 影响范围
Einflussnahme (S) [fa1 hui1 ying3 xiang3] 发挥影响
Einflussnahme (S) [ying3 xiang3 li4 kong4 zhi4] 影响力控制
einflussreich (Adj)mitreißend (Adj) [hen3 you3 ying3 xiang3] 很有影响
einflussreichbeeinflussend (Adj)repräsentativ (Adj) [you3 ying3 xiang3] 有影响
Endergebnis (S) [zui4 zhong1 ying3 xiang3] 最终影响
Engstelle (S) [ying3 xiang3 sheng1 chan3 liu2 cheng2 de5 yin1 su4] 影响生产流程的因素
Fehlermöglichkeiteinflussanalyse (Eig) [wu4 cha1 ke3 neng2 xing4 ying3 xiang3 fen1 xi1] 误差可能性影响分析
Impact Factor [ying3 xiang3 yin1 zi3] 影响因子
infektiös [ying3 xiang3 bie2 ren2] 影响别人
Interaktion (S) [hu4 xiang1 ying3 xiang3] 互相影响
negativer Einfluss (Eig, Geo) [fu4 mian4 ying3 xiang3] 负面影响
preisbereinigt (S) [ti5 chu2 jia4 ge2 ying3 xiang3 de5] 剔除价格影响的
Umweltbelastung (S) [dui4 huan2 jing4 de5 ying3 xiang3] 对环境的影响
Umwelteinfluss (S) [huan2 jing4 ying3 xiang3] 环境影响
Umweltverträglichkeitsprüfung (S) [huan2 jing4 ying3 xiang3 ping2 jia4] 环境影响评价
unbeeinflusst (Adj) [bu4 shou4 ying3 xiang3] 不受影响
unberührt [wei4 shou4 ying3 xiang3] 未受影响
ungesund [ying3 xiang3 jian4 kang1] 影响健康
Wechselwirkung (S)interagieren (V) [xiang1 hu4 ying3 xiang3] 相互影响
weitreichend [ying3 xiang3 shen1 yuan3] 影响深远
Weltmacht (S) [shi4 jie4 xing4 de5 ying3 xiang3] 世界性的影响
wendig (Adj) [yi4 ying3 xiang3] 易影响
witterungsbeständig [bu4 shou4 tian1 qi4 ying3 xiang3] 不受天气影响
Witterungseinfluss (S) [da4 qi4 ying3 xiang3] 大气影响


1.11 Gewitter Einschlag + Impact + 影响 +
1.14 Festland Schlag + Impact + 影响 +
4.9 Eng, schmal eingekeilt + impacted + 影响 +
1 Einfluss + Influence + 影响 +
5.9 Eigenschaft beeinflussen + influence + 影响 +
1 Wirkung + Effect + 影响 +
5.34 Wirkung Auswirkung + Impact + 影响 +
5.34 Wirkung Effekt + Effect + 影响 +
8.21 Antrieb, Stoß Anprall + Impact + 影响 +
8.21 Antrieb, Stoß Aufprall + Impact + 影响 +
9.2 Wille Affekt + Affect + 影响 +
9.12 Veranlassung, Beweggrund Beeinflussung + Influence + 影响 +
9.12 Veranlassung, Beweggrund beeinflusst + influenced + 影响 +
9.12 Veranlassung, Beweggrund einwirken + influence + 影响 +
9.48 Nachteil beeinträchtigen + affect + 影响 +
9.79 Erfordernis Effekten + Effects + 影响 +
10.5 Erregung berührt + affect + 影响 +
17.18 Tennis Aufschlag + Impact + 影响 +