1 Old HSK word(s): 广 ** A
广* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

small, tiny, insignificant
广 wide, extensive, broad / rad. 53
sow, spread / broadcast / case away, reject


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Die Arbeit: Die Medien: Radio + 线广 * +
B Die Arbeit: Die Medien: Rundfunkstation + 广 * +


American Broadcasting Company [mei3 guo2 guang3 bo1 gong1 si1] 美国广播公司
Ansage (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 ji1] 电视广播机
auf Sendung [zai4 guang3 bo4] 在广播
auf Sendung [zai4 guang3 bo4 zhong1] 在广播中
BBC World [ying1 guo2 guang3 bo4 gong1 si1 shi4 jie4 pin2 dao4] 英国广播公司世界频道
BBC, British Broadcasting Corporation [ying1 guo2 guang3 bo4 gong1 si1] 英国广播公司
British Forces Broadcasting Service, BFBS (S, Mil) [ying1 guo2 san1 jun1 guang3 bo1 fu2 wu4] 英国三军广播服务
Broadcasting Board of Governors [guang3 bo1 li3 shi4 hui4] 广播理事会
CBCRadio-Canada [jia1 na2 da4 guang3 bo1 gong1 si1] 加拿大广播公司
Central Radio and TV Tower [zhong1 yang1 guang3 bo1 dian4 shi4 ta3] 中央广播电视塔
Columbia Broadcasting System (S) [ge1 lun2 bi3 ya4 guang3 bo1 gong1 si1] 哥伦比亚广播公司
Deutschlandfunk (DLF) (Eig) [de2 yi4 zhi4 guang3 bo1 dian4 tai2] 德意志广播电台
Digital Video Broadcasting for Handhelds (S)Digitaler Videorundfunk für Handgeräte (S)Digitales Fernsehen für Handy (S)DVB-H (S) [shou3 ji1 de5 shu4 zi4 shi4 pin2 guang3 bo1 xi4 tong3] 手机的数字视频广播系统
Digital Video Broadcasting TerrestrialDVB-T [shu4 zi4 shi4 pin2 guang3 bo1 di4 mian4 zhan4] 数字视频广播地面站
Digitaler Videorundfunk für Handgeräte (S)Digitales Fernsehen für Handy (S)DVB-H, Digital Video Broadcasting for Handhelds (S) [shou3 chi2 shi4 shi4 xun4 guang3 bo1] 手持式视讯广播
DRM-Digital Radio Mondiale (S) [quan2 qiu2 shu4 zi4 wu2 xian4 dian4 guang3 bo1 xi4 tong3] 全球数字无线电广播系统
Durchsage (S) [guang3 bo1 tong1 zhi1] 广播通知
Europäische Rundfunkunion (Eig, Wirtsch) [ou1 zhou1 guang3 bo4 lian2 meng2] 欧洲广播联盟
Fernlehrgang (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 ke4 cheng2] 电视广播课程
Fernsehsendung (S) [dian4 shi4 guang3 bo1] 电视广播
Fernsehturm (S) [guang3 bo1 dian4 shi4 ta3] 广播电视塔
Fernsehzentrum (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 zhong1 xin1] 电视广播中心
Fox Network [fu2 ke4 si1 guang3 bo1 gong1 si1] 福克斯广播公司
Funkraum [guang3 bo1 shi4] 广播室
Gebühreneinzugszentrale (S, Org) [guang3 bo1 dian4 shi4 shou1 fei4 zhong1 xin1] 广播电视收费中心
Hörspiel (S) [guang3 bo1 ju4] 广播剧
Kommunikations- und Rundfunksatellit (S) [tong1 xin4 guang3 bo1 wei4 xing1] 通信广播卫星
Kommunikations- und Rundfunksatellit (S) [tong1 xun4 guang3 bo1 wei4 xing1] 通讯广播卫星
Lokalradio [di4 qu1 guang3 bo4] 地区广播
Nachrichtensendung (S) [xin1 wen2 guang3 bo1] 新闻广播
National Broadcasting Company [guo2 jia1 guang3 bo1 gong1 si1] 国家广播公司
National Broadcasting Company [quan2 guo2 guang3 bo1 gong1 si1] 全国广播公司
Netzwerk, Netz (S) [guang3 bo4 wang3] 广播网
NICAM [li4 yin1 guang3 bo1] 丽音广播
Öffentlich-rechtliche Rundfunkdienstleistung (S) [gong1 gong4 guang3 bo1 fu2 wu4] 公共广播服务
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk [gong1 gong4 guang3 bo1] 公共广播
öffentlicher Rundfunklautsprecherf (S) [guang3 bo4 la3 ba5] 广播喇叭
Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Gesch) [guo2 ji4 guang3 bo1 yu3 dian4 shi4 zu3 zhi1] 国际广播与电视组织
privater Rundfunk [shang1 ye4 guang3 bo1] 商业广播
Radio Canada International (Med) [jia1 na2 da4 guo2 ji4 guang3 bo1 dian4 tai2] 加拿大国际广播电台
Radio Canada International (Med) [jia1 na2 da4 guo2 ji4 guang3 bo4 dian4 tai2] 加拿大国际广播电台
Radio China International [zhong1 guo2 guo2 ji4 guang3 bo1 dian4 tai2] 中国国际广播电台
Radio France Internationale [fa3 guo2 guo2 ji4 guang3 bo1 dian4 tai2] 法国国际广播电台
Radio Taiwan International [zhong1 yang1 guang3 bo1 dian4 tai2] 中央广播电台
Radio Taiwan International [zhong1 yang1 guang3 bo1 dian4 tai2] 中央广播电台
Radio Vatikan (Eig, Rel) [fan4 di4 gang1 guang3 bo1 dian4 tai2] 梵蒂冈广播电台
Radiosender (S)Rundfunksender (S) [guang3 bo4 dian4 tai2] 广播电台
Rundfunk [guang3 bo1] 广播
Rundfunk (S)Rundfunksendung (S) [wu2 xian4 dian4 guang3 bo1] 无线电广播
Rundfunkanstalt (S) [wu2 xian4 guang3 bo1 gong1 si1] 无线广播公司
Rundfunkgebühr (S) [guang3 bo1 shou1 ting1 fei4] 广播收听费
Rundfunksprecher (S) [guang3 bo1 yuan2] 广播员
Show (S) [dian4 shi4 huo4 guang3 bo1 jie2 mu4] 电视或广播节目


12.62 Radio, Audio Rundfunkwesen + Broadcasting + 广播 +
12.63 Fernsehen, Video Liveübertragung + Broadcast + 广播 +
12.63 Fernsehen, Video Sendetermin + Broadcast + 广播 +