1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

help, assist / defend / shoe upper
help, aid, assist


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Aufrechterhaltung (S) [bang1 zhu4 su4 song4 zui4] 帮助诉讼罪
beitragen (V) [bang1 zhu4 xing4] 帮助性
Bitten Sie jemanden um Hilfe. [qing3 mou3 ren2 qu4 bang1 zhu4 nin2] 请某人去帮助您
Direkthilfe(funktion) [zai4 xian4 bang1 zhu4] 在线帮助
Es ist mir eine Freude, Dir beim Lernen der chinesischen Sprache zu helfen. [ke3 yi3 bang1 zhu4 ni3 xue2 xi2 zhong1 wen2 wo3 hen3 gao1 xing1] 可以帮助你学习中文我很高兴
Fluchthilfe (S) [bang1 zhu4 tao2 pao3] 帮助逃跑
Helfer, Unterstützer, Förderer (S) [bang1 zhu4 ren2] 帮助人
Hilfe, Unterstützung (S)helfen (V) [bang1 zhu4] 帮助
hilflos (Adj) [xu1 yao4 bang1 zhu4] 需要帮助
hilfreich, behilflich, förderlich, unterstützend (Adj)unterstützen (V)behilflich (Adj)mildtätig (Adj) [you3 bang1 zhu4] 有帮助
Hilfsprogramm (S) [bang1 zhu4 cheng2 xu4 fu3 zhu4 ruan3 jian4 bang1 zhu4 wen2 jian4] 帮助程序辅助软件帮助文件
Hilfsprogramm (S, EDV) [bang1 zhu4 wen2 jian4] 帮助文件
Hilfsprogramm; Urladeverfahren (S, EDV) [bang1 zhu4 cheng2 xu4] 帮助程序
Hilfsquelle (S) [bang1 zhu4 de5 lai2 yuan2] 帮助的来源
Ich brauche deine Hilfe [wo3 xu1 yao4 ni3 de5 bang1 zhu4] 我需要你的帮助
mit Hilfe von, duch die Hilfe von, unter der Hilfe von (Adj) [zai4 bang1 zhu4 xia4] 在帮助下
praktische Hilfe leisten (S) [yu3 yi3 shi2 ji4 de5 bang1 zhu4] 予以实际的帮助
Windows-Hilfe aufrufen (EDV) [huo4 de2 shi4 chuang1 bang1 zhu4] 获得视窗帮助


2.35 Behandlung, Heilung helfen + help + 帮助 +
1 Hilfe + Help + 帮助 +
4.29 Versorgen Hilfestellung + Help + 帮助 +
4.29 Versorgen Aushilfe + Help + 帮助 +
9.44 Nützlich behilflich + help + 帮助 +
9.44 Nützlich behilflich sein + help + 帮助 +
9.66 Zusammenwirken mithelfen + help + 帮助 +
9.68 Hilfe Hilfe leisten + Help + 帮助 +