2 Old HSK word(s): ** A ** D
* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

skill, ability, talent, ingenuity
art, skill, special feat / method, technique
labor, work / worker, laborer
man / people / mankind / someone else

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Die Arbeit: Der Bau: Bauarbeiter + * +
C Die Arbeit: Die Berufe: Bauhandwerker + * +


Arbeiter (S, Rechtsw) [gong1 ren2] 工人
Arbeiterbewegung (S) [gong1 ren2 yun4 dong4] 工人运动
Arbeiterklasse, Proletariat (S) [gong1 ren2 jie1 ji2] 工人阶级
Arbeiterpartei Kurdistans (S, Org) [ku4 er3 de2 gong1 ren2 dang3] 库尔德工人党
Arbeiterselbstverwaltung (S) [gong1 ren2 zi4 zhi4] 工人自治
Aussetzer (S) [pai2 zi4 gong1 ren2] 排字工人
Bäcker (S) [mian4 bao1 gong1 ren2] 面包工人
Bauarbeiter (S)Maurermeister (S) [jian4 zhu4 gong1 ren2] 建筑工人
Bediener (S) [cao1 zong4 gong1 ren2] 操纵工人
Böttcher, Küfer (Handwerker, der Holzfässer herstellt) (S) [zhi4 mu4 tong3 gong1 ren2] 制木桶工人
Die Siedler (Wirtsch) [gong1 ren2 wu4 yu3] 工人物语
Dockarbeiter (S) [chuan2 wu4 gong1 ren2] 船坞工人
durch Arbeiter gesteuert werden [you2 gong1 ren2 kong4 zhi4] 由工人控制
Erbauer (S) [shi1 gong1 ren2] 施工人
erfahrener Arbeiter, alter Hase ( wörtl. alter Arbeiter ) (S, Wirtsch) [lao3 gong1 ren2] 老工人
Fabrikarbeiter (S) [gong1 chang3 gong1 ren2] 工厂工人
Facharbeiter (S) [ji4 shu4 gong1 ren2] 技术工人
Facharbeiter (S)Facharbeiterschaft (S)Geselle (S) [shu2 lian4 gong1 ren2] 熟练工人
Fassbinder (S) [zhi4 tong3 gong1 ren2] 制桶工人
Gastarbeiter (S) [ke4 ji2 gong1 ren2] 客籍工人
Gastarbeiter (S) [wai4 ji2 gong1 ren2] 外籍工人
Gerber (S) [zhi4 ge2 gong1 ren2] 制革工人
Glaser (S) [zhuang1 bo1 li5 de5 gong1 ren2] 装玻璃的工人
Hafenarbeiter (S) [ma3 tou2 gong1 ren2] 码头工人
Holzarbeiter (S) [mu4 gong1 gong1 ren2] 木工工人
Industriearbeiter (S) [chan3 ye4 gong1 ren2] 产业工人
Keramiker (S)Töpfer (S)Töpferin (S) [zhi4 tao2 gong1 ren2] 制陶工人
Klischeur (S) [zhi4 ban3 gong1 ren2] 制版工人
Knecht (S)Stallbursche (S) [nong2 chang3 gong1 ren2] 农场工人
Kürschner (Handwerker, der Tierfelle zu Pelzkleidung verarbeitet) (S) [zhi4 mao2 pi2 yi1 gong1 ren2] 制毛皮衣工人
Kurzarbeitergeld (S, Pol) [duan3 qi1 gong1 zuo4 gong1 ren2 gong1 zi1] 短期工作工人工资
Landarbeiter (S) [nong2 ye4 gong1 ren2] 农业工人
Lithograf (S) [ping2 yin4 gong1 ren2] 平印工人
Mechaniker (S) [ji1 xie4 gong1 ren2] 机械工人
Metallarbeiter (S) [jin1 shu3 jia1 gong1 gong1 ren2] 金属加工工人
Mitarbeiterin (S) [nü3 gong1 ren2] 女工人
Mitarbeiterzahl (S) [yuan2 gong1 ren2 shu4] 员工人数
Monteur (S) [an1 zhuang1 gong1 ren2] 安装工人
Monteur (S) [zhuang1 pei4 gong1 ren2] 装配工人
Partido Socialista Obrero Español [xi1 ban1 ya2 gong1 ren2 she4 hui4 dang3] 西班牙工人社会党
Pelzhändler (S) [bo1 pi2 gong1 ren2] 剥皮工人
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [bo1 lan2 tong3 yi1 gong1 ren2 dang3] 波兰统一工人党
PSOE [gong1 ren2 she4 hui4 dang3] 工人社会党
Schweißer (S) [dian4 han4 gong1 ren2] 电焊工人
Schweizerdegen (S) [pai2 zi4 yin4 shua4 gong1 ren2] 排字印刷工人
Sozialarbeiter (S) [she4 gong1 ren2] 社工人
Straßenfeger (S) [qing1 jie2 gong1 ren2] 清洁工人
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens, SAP) (Eig, Pol) [rui4 dian3 she4 hui4 min2 zhu3 gong1 ren2 dang3] 瑞典社会民主工人党
Tagelöhner? [xia4 gang3 gong1 ren2] 下岗工人
traurig [lan2 ling3 gong1 ren2] 蓝领工人
Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei (S, Gesch) [xiong1 ya2 li4 she4 hui4 zhu3 yi4 gong1 ren2 dang3] 匈牙利社会主义工人党
ungelernte Arbeitskraft (S) [wei4 jing1 pei2 xun4 de5 gong1 ren2] 未经培训的工人
Viehhirte (S) [da4 nong2 chang3 gong1 ren2] 大农场工人
Viehhirte (S) [xu4 mu4 gong1 ren2] 畜牧工人
Waldarbeiter (S) [fa2 mu4 gong1 ren2] 伐木工人


5.39 Erzeugung Arbeiter + Workers + 工人 +