3 Old HSK word(s): ** A ** D ** D
* * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

small, tiny, insignificant
hand
labor, work / worker, laborer
profession, business / GB radical 111

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


C Die Umwelt: Die Stadt: Industriegebiet + * +


industrial engineering (S, Tech) [gong1 ye4 gong1 cheng2] 工业工程
Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, MIT I [gong1 ye4 he2 xin4 xi1 hua4 bu4] 工业和信息化部
Abfallwirtschaft (S) [fei4 liao4 gong1 ye4] 废料工业
allgemeine Verarbeitungsindustrie (S) [yi1 ban1 jia1 gong1 gong1 ye4] 一般加工工业
Atommüll (S) [he2 gong1 ye4 fei4 liao4] 核工业废料
Atomwirtschaft (S) [he2 gong1 ye4] 核工业
Autoindustrie, Automobilindustrie, Fahrzeugindustrie (S) [qi4 che1 gong1 ye4] 汽车工业
Ballungsgebiet (S) [gong1 ye4 ji2 zhong1 di4 qu1] 工业集中地区
Baustoffindustrie (S) [jian4 zhu4 cai2 liao4 gong1 ye4] 建筑材料工业
Bekleidungsindustrie (S) [fu2 zhuang1 gong1 ye4] 服装工业
betriebliches Sicherheitswesen (S, Phys) [gong1 ye4 an1 quan2] 工业安全
Brauchwasser (S, Tech) [gong1 ye4 yong4 shui3] 工业用水
Chemiekatastrophe (Chem) [gong1 ye4 zai1 nan4] 工业灾难
chemische Industrie, Chemieindustrie (S, Chem) [hua4 xue2 gong1 ye4] 化学工业
China National Food Industry Association (Eig) [zhong1 guo2 shi2 pin3 gong1 ye4 xie2 hui4] 中国食品工业协会
China Petrol and Chemical Industry Association (CPCIA) (Eig, Wirtsch) [zhong1 guo2 shi2 you2 he2 hua4 xue2 gong1 ye4 xie2 hui4] 中国石油和化学工业协会
Daihatsu (Wirtsch) [da4 fa1 gong1 ye4 zhu1 shi4 hui4 she4] 大发工业株式会社
Daikin Industries (Org)Daikin Industries (Chem) [da4 jin1 gong1 ye4] 大金工业
Deindustrialisierung (S) [fan3 gong1 ye4 hua4] 反工业化
Deutsche Industrienorm, DIN (S, Tech) [de2 guo2 gong1 ye4 biao1 zhun3] 德国工业标准
Dienstleistungsgesellschaft (S, Wirtsch) [hou4 gong1 ye4 she4 hui4] 后工业社会
Dow Jones Industrial Average [dao4 qiong2 si1 gong1 ye4 ping2 jun1 zhi3 shu4] 道琼斯工业平均指数
Druck- und Verlagsindustrie (S) [yin4 shua1 he2 chu1 ban3 gong1 ye4] 印刷和出版工业
Druckmaschinenbau (S) [yin4 shua1 ji1 xie4 zhi4 zao4 gong1 ye4] 印刷机械制造工业
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich (Eig) [su1 li2 shi4 lian2 bang1 gong1 ye4 da4 xue2] 苏黎世联邦工业大学
EISA, Extended Industry Standard Architecture (EISA) ist der auf ISA basierende erweiterte PC-Bus ( globale, unternehmensweite It-Sicherheitsanalyse). (S, Phys) [kuo4 zhan3 de5 biao1 zhun3 gong1 ye4 zong3 xian4] 扩展的标准工业总线
Electronic Industries Alliance [dian4 zi3 gong1 ye4 lian2 meng2] 电子工业联盟
Elektroindustrie (S) [dian4 qi4 gong1 ye4] 电气工业
elektronische Industrie (S) [dian4 zi3 gong1 ye4] 电子工业
Embraer (Org) [ba1 xi1 hang2 kong1 gong1 ye4 gong1 si1] 巴西航空工业公司
Energiebranche (S) [neng2 yuan2 gong1 ye4] 能源工业
Energieindustrie, Energiewirtschaft (S) [dian4 li4 gong1 ye4] 电力工业
Erdölindustrie (S) [shi2 you2 gong1 ye4] 石油工业
extraktive Industrie, Grundstoffindustrie (S) [cai3 jue2 gong1 ye4] 采掘工业
Fabrikschornstein (S) [gong1 ye4 yan1 cong1] 工业烟囱
Farbenindustrie (S) [ran2 liao4 gong1 ye4] 燃料工业
Fernsehindustrie [dian4 shi4 ji1 zhi4 zao4 gong1 ye4] 电视机制造工业
Filmindustrie (S) [dian4 ying3 gong1 ye4] 电影工业
fleischverarbeitende Industrie (S) [rou4 lei4 jia1 gong1 gong1 ye4] 肉类加工工业
Flurförderer (S, Tech)Gabelstapler (S, Tech) [gong1 ye4 ban1 yun4 che1 liang4] 工业搬运车辆
Flurfördermittel (S) [gong1 ye4 che1 liang4] 工业车辆
Fotoindustrie (S) [jiao1 pian4 gong1 ye4] 胶片工业
Fuji Heavy Industries (Wirtsch) [fu4 shi4 zhong4 gong1 ye4 zhu1 shi4 hui4 she4] 富士重工业株式会社
G-8-Staaten (S, Pol) [shi4 jie4 gong1 ye4 ba1 qiang2] 世界工业八强
Gazprom (S, Org) [e2 luo2 si1 tian1 ran2 qi4 gong1 ye4 gu3 fen4 gong1 si1] 俄罗斯天然气工业股份公司
Gerätebau (S) [yi2 qi4 yi2 biao3 gong1 ye4] 仪器仪表工业
Gewerbe (S)Handwerk, Manufaktur (S) [shou3 gong1 ye4] 手工业
Gewerbegebiet (S) [gong1 ye4 bu4 dong4 chan3] 工业不动产
Gewerbegebiet (S) [gong1 ye4 yong4 di4] 工业用地
Gewerbegebiet, Gewerbepark, Industriepark (S) [gong1 ye4 yuan2 qu1] 工业园区
Gewerbemüll, Industriemüll (S) [gong1 ye4 la1 ji1] 工业垃圾
gewerbliche Anwendung [gong1 ye4 yong4 tu2] 工业用途
gewerbliches Eigentum (S) [gong1 ye4 chan3 quan2] 工业产权
grafische Industrie, Druckindustrie, grafisches Gewerbe (S) [yin4 shua4 gong1 ye4] 印刷工业
Great Exhibition (S, Gesch) [wan4 guo2 gong1 ye4 bo2 lan3 hui4] 万国工业博览会
Grundstoffindustrie (S) [yuan2 cai2 liao4 gong1 ye4] 原材料工业
Grundstoffindustrie (S) [yuan2 liao4 gong1 ye4] 原料工业
Grundsystem der Industriestatistik (S, Wirtsch)Aufbau der Statistik des industriellen Sektors [gong1 ye4 tong3 ji4 bao4 biao3 zhi4 du4] 工业统计报表制度
Gruppe der Acht (Org)Gruppe der Acht (Wirtsch) [ba1 da4 gong1 ye4 guo2 zu3 zhi1] 八大工业国组织
Guilin University of Electronic Technology [gui4 lin2 dian4 zi3 gong1 ye4 xue2 yuan4] 桂林电子工业学院
Handwerker (S) [shou3 gong1 ye4 zhe3] 手工业者
Handwerksbetrieb, Manufaktur (S) [shou3 gong1 ye4 zuo4 fang1] 手工业作坊
Hannover Messe (S, Wirtsch) [han4 nuo4 wei1 gong1 ye4 bo2 lan3 hui4] 汉诺威工业博览会
Hefei University of Technology [he2 fei2 gong1 ye4 da4 xue2] 合肥工业大学
heimische Wirtschaft [min2 zu2 gong1 ye4] 民族工业
Hightechindustrie [jian1 duan1 ji4 shu4 gong1 ye4] 尖端技术工业
Hochveredlungschemie (S) [gao1 du4 shen1 jia1 gong1 hua4 xue2 gong1 ye4] 高度深加工化学工业
Honda (Org) [ben3 tian2 ji4 yan2 gong1 ye4] 本田技研工业
Honda (Wirtsch) [ben3 tian2 ji4 yan2 gong1 ye4 gu3 fen4 you3 xian4 gong1 si1] 本田技研工业股份有限公司
Hüttenindustrie (S) [ye3 jin1 gong1 ye4] 冶金工业
in Anwendung der Rechentechnik in der Industrie (S) [ji4 suan4 ji4 shu4 zai4 zai4 gong1 ye4 shang4 zhong1 ying4 yong4] 计算技术在在工业上中应用
in der Industrie [zai4 gong1 ye4 shang4] 在工业上
Industrial Light and Magic (Wirtsch) [gong1 ye4 guang1 mo2] 工业光魔
Industrial, Scientific and Medical Index (Wirtsch)ISM-Index (ein US-Wirtschaftsindikator) (Wirtsch) [gong1 ye4 ke1 xue2 ji2 yi1 xue2 zhi3 shu4] 工业科学及医学指数
industrialisierenIndustrialisierung (S)industriell (Adj) [gong1 ye4 hua4] 工业化
Industrie (S) [gong1 ye4] 工业
Industrieabfälle (S) [gong1 ye4 fei4 zha1] 工业废渣
Industrieabgas (S) [gong1 ye4 wu1 ran3] 工业污染
Industrieabwasser (S) [gong1 ye4 fei4 shui3] 工业废水
Industrieabwasser (S) [gong1 ye4 wu1 shui3] 工业污水
Industrieaktie (S) [gong1 ye4 gu3] 工业股
Industrieanlage (S) [gong1 ye4 she4 bei4] 工业设备
Industrieanlage (S) [gong1 ye4 she4 shi1] 工业设施
Industriebetrieb (S, Wirtsch) [gong1 ye4 qi3 ye4] 工业企业
Industriedesign [gong1 ye4 she4 ji4] 工业设计
Industrieerzeugnis (S) [gong1 ye4 zhi4 cheng2 pin3] 工业制成品
Industrieerzeugnis, Industrieprodukt [gong1 ye4 pin3] 工业品
Industriefonds (S) [gong1 ye4 gong1 si1 zhuan1 yong4 ji1 jin1] 工业公司专用基金
Industriegebiet Caofeidian (Eig) [cao2 fei1 dian4 gong1 ye4 qu1] 曹妃甸工业区
Industrieisolierer (S) [gong1 ye4 jue2 yuan2 ji4 gong1] 工业绝缘技工
Industriekaufmann (S, Mil) [gong1 ye4 bu4 men2 jing1 ji4 shi1] 工业部门经纪师
Industrieland (S) [gong1 ye4 hua4 guo2 jia1] 工业化国家
Industrieländer (S) [gong1 ye4 guo2 jia1] 工业国家
Industrieländer (S)Industrienation (S)Industrienationen (S)Industriestaat (S) [gong1 ye4 guo2] 工业国
industrielle Dienstleistungen [gong1 ye4 fu2 wu4] 工业服务
industrielle Revolution (S, Gesch) [gong1 ye4 ge2 ming4] 工业革命
industrielle Wertschöpfung (S, Wirtsch) [gong1 ye4 zeng1 jia1 zhi2] 工业增加值
industrielles Abwasser [gong1 ye4 fei4 wu4] 工业废物
industrielles Wachstum, Wachstum der Industrieproduktion [gong1 ye4 zeng1 zhang3] 工业增长
Industrielokomotive (S) [gong1 ye4 dian4 ji1 che1] 工业电机车
industriemäßige Produktion, industriemäßige Fertigung (S) [gong1 ye4 hua4 sheng1 chan3] 工业化生产
industriemäßiger Versuch (S) [gong1 ye4 hua4 shi4 yan4] 工业化试验
Industriemechaniker (S) [gong1 ye4 sheng1 chan3 ji1 xie4 xiu1 li3 gong1] 工业生产机械修理工
Industriemetropole (S) [gong1 ye4 da4 du1 shi4] 工业大都市
Industrienähmaschine (S) [gong1 ye4 feng2 ren4 ji1] 工业缝纫机
Industrienähmaschine (S) [gong1 ye4 yong4 feng2 ren4 ji1] 工业用缝纫机
Industrieobligation (S) [gong1 ye4 zhai4 quan4] 工业债券
Industrieökonomik (S)Industriewirtschaft (S) [gong1 ye4 jing1 ji4] 工业经济
Industriepark (S) [gong1 ye4 yuan2] 工业园
Industriepark (S)Industriezone (S) [gong1 ye4 qu1] 工业区
Industrieproduktion (S) [gong1 ye4 sheng1 chan3] 工业生产
Industrierohstoff (S) [gong1 ye4 yuan2 liao4] 工业原料
Industriespion (S) [gong1 ye4 jian4 die2] 工业间谍
Industriestruktur (S, Wirtsch) [gong1 ye4 jie2 gou4] 工业结构
Industriesystem (S) [gong1 ye4 ti3 xi4] 工业体系
Industrietechnik (S) [gong1 ye4 ji4 shu4] 工业技术
Industriezentrum (S) [gong1 ye4 zhong1 xin1] 工业中心
Innungskrankenkasse (S) [shou3 gong1 ye4 xing2 ye4 yi1 liao2 bao3 xian3 gong1 si1] 手工业行业医疗保险公司
Kälteindustrie (S) [zhi4 leng3 gong1 ye4] 制冷工业
Karbochemie (S) [mei2 hua4 xue2 gong1 ye4] 煤化学工业
Kartonageindustrie (S) [zhi3 ban3 jia1 gong1 ye4] 纸板加工业
Kawasaki Heavy Industries (Org) [chuan1 qi1 zhong4 gong1 ye4] 川崎重工业
Kernenergetik (S, Phys) [yuan2 zi3 neng2 dong4 li4 gong1 ye4] 原子能动力工业
Kiewer Nationale Universität für Bauwesen und Architektur (S) [ji1 fu3 guo2 li4 jian4 zhu4 gong1 ye4 ji4 shu4 da4 xue2] 基辅国立建筑工业技术大学
Kohlenindustrie (S) [mei2 tan4 gong1 ye4] 煤炭工业
Kommunikationsindustrie (S) [tong1 xin4 gong1 ye4] 通信工业
Kulturindustrie [wen2 hua4 gong1 ye4] 文化工业
Kymco (Org) [guang1 yang2 gong1 ye4] 光阳工业
Landmaschinenbau (S) [nong2 ji1 gong1 ye4] 农机工业
Leichtindustrie (S) [qing1 gong1 ye4] 轻工业
Luft- und Raumfahrtindustrie [hang2 tian1 gong1 ye4] 航天工业
Luftfahrtsindustrie (S) [hang2 kong1 gong1 ye4] 航空工业
Maschinenbau (S)Maschinenbauindustrie (S) [ji1 xie4 gong1 ye4] 机械工业
Maschinenbau-Industrie (S) [ji1 xie4 zhi4 zao4 gong1 ye4] 机械制造工业
Maschinenindustrie, Maschinenbau (S) [ji1 qi4 gong1 ye4] 机器工业
Mehrfachnutzung des Industriewassers (S, Fam) [gong1 ye4 yong4 shui3 de5 zhong4 fu4 li4 yong4 lü4] 工业用水的重复利用率
Metallindustrie (S, Chem) [jin1 shu3 gong1 ye4] 金属工业
metallverarbeitende Industrie, MVI (S) [jin1 shu3 jia1 gong1 gong1 ye4] 金属加工工业
Mikroelektronik (S) [wei1 dian4 zi3 gong1 ye4] 微电子工业
Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der VR China, MIT [zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 gong1 ye4 he2 xin4 xi1 hua4 bu4] 中华人民共和国工业和信息化部
Ministerium für Maschinenbau [ji1 xie4 gong1 ye4 bu4] 机械工业部
Ministerium für Raumfahrt [hang2 tian1 gong1 ye4 bu4] 航天工业部
Mitsubishi Heavy Industries (EDV) [san1 ling2 zhong4 gong1 ye4 you3 xian4 gong1 si1] 三菱重工业有限公司
Mitsubishi Heavy Industries (Org)Mitsubishi Heavy Industries (EDV) [san1 ling2 zhong4 gong1 ye4] 三菱重工业
Mitsubishi Motors Corporation (Eig, Wirtsch) [san1 ling2 qi4 che1 gong1 ye4 you3 xian4 gong1 si1] 三菱汽车工业有限公司
moderne Industrieproduktion (S) [xian4 dai4 gong1 ye4 sheng1 chan3] 现代工业生产
Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie (S) [shi2 pin3 gong1 ye4] 食品工业
Norinco (Org) [zhong1 guo2 bei3 fang1 gong1 ye4 gong1 si1] 中国北方工业公司
optoelektronische Industrie (S) [guang1 dian4 zi3 gong1 ye4] 光电子工业
Petrochemie, Petrolchemie (S) [shi2 you2 hua4 xue2 gong1 ye4] 石油化学工业
Pharmaindustrie (S) [yi1 yao4 gong1 ye4] 医药工业
Raumfahrtindustrie (S) [hang2 kong1 hang2 tian1 gong1 ye4] 航空航天工业
Rüstungsindustrie (S) [guo2 fang2 gong1 ye4] 国防工业
Rüstungsindustrie (S) [jun1 huo3 gong1 ye4] 军火工业
RWTH Aachen, Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (Eig) [ya4 chen1 gong1 ye4 da4 xue2] 亚琛工业大学
Schiffs- und Industriedieselmotoren (S) [chuan2 yong4 he2 gong1 ye4 yong4 chai2 you2 ji1] 船用和工业用柴油机
Schwellenland (S) [xin1 gong1 ye4 hua4 guo2 jia1] 新工业化国家
Schwellenland (Wirtsch) [xin1 xing1 gong1 ye4 hua4 guo2 jia1] 新兴工业化国家
Schwellenländer (S) [xin1 xing2 gong1 ye4 guo2 jia1] 新型工业国家
Schwerindustrie (S, Wirtsch) [zhong4 gong1 ye4] 重工业
Stahlindustrie (S) [gang1 tie3 gong1 ye4] 钢铁工业
Steine- und Erdenindustrie (S) [fei1 jin1 shu3 gong1 ye4] 非金属工业
Technikon (S)Technikum (S) [gong1 ye4 xue2 xiao4] 工业学校
technische Chemie (S) [gong1 ye4 hua4 xue2] 工业化学
Technische Hochschule, TH (S) [gong1 ye4 da4 xue2] 工业大学
technische Textilien (S) [gong1 ye4 yong4 fang3 zhi1 pin3] 工业用纺织品
Technische Universität Beijing, TU Beijing (Eig)Technische Universität Peking, TU Peking (Eig) [bei3 jing1 gong1 ye4 da4 xue2] 北京工业大学
Technische Universität Berlin, TU Berlin (Eig) [bo2 lin2 gong1 ye4 da4 xue2] 柏林工业大学
Technische Universität Darmstadt, TU Darmstadt (Eig) [da2 mu3 shi1 ta3 te4 gong1 ye4 da4 xue2] 达姆施塔特工业大学
Technische Universität Dresden, TU Dresden (Eig) [de2 lei4 si1 dun4 gong1 ye4 da4 xue2] 德累斯顿工业大学
Technische Universität Harbin, TU Harbin (Eig) [ha1 er3 bin1 gong1 ye4 da4 xue2] 哈尔滨工业大学
Technische Universität München, TU München (Eig) [mu4 ni2 hei1 gong1 ye4 da4 xue2] 慕尼黑工业大学
technischer Einsatz (S) [gong1 ye4 ying1 yong4] 工业应用
Textilindustrie (S) [fang3 zhi1 gong1 ye4] 纺织工业
UNIDO, Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (S) [lian2 he2 guo2 gong1 ye4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 联合国工业发展组织
Verband der Automobilindustrie (S, Pol) [qi4 che1 gong1 ye4 xie2 hui4] 汽车工业协会
Verpackungsindustrie (S) [bao1 zhuang1 gong1 ye4] 包装工业
Wachstumsgeschwindigkeit der Industriellen Wertschöpfung (S, Wirtsch) [gong1 ye4 zeng1 jia1 zhi2 zeng1 chang2 su4 du4] 工业增加值增长速度
Waschbenzin (S) [gong1 ye4 qi4 you2] 工业汽油
weiterverarbeitende Industrie (S) [jia1 gong1 gong1 ye4] 加工工业


20.36 Wertpapier Industriewerte + Industrials + 工业 +
20.46 Industrie großtechnisch + industrially + 工业 +