1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

sound, voice, noise / tone / music
sound, tone, pitch, pronunciation


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Akustikkoppler (S) [sheng1 yin1 ou3 he2 qi4] 声音耦合器
Audiofile (S) [sheng1 yin1 wen2 jian4] 声音文件
Audiosignal (S)Tonsignal (S) [sheng1 yin1 xin4 hao4] 声音信号
Blauhäher (S) [sheng1 yin1 ci4 er3] 声音刺耳
Brummspannung (S) [chan2 chan2 de5 sheng1 yin1] 潺潺的声音
deine stimme hören (V) [ting1 dao4 ni3 de5 sheng1 yin1] 听到你的声音
eine tiefe und dröhnende Stimme (S, Mus) [cu1 zhuang4 de5 sheng1 yin1] 粗壮的声音
Filmmusik (S, Mus) [yuan2 sheng1 yin1 le4] 原声音乐
Gebimmel (S) [qing1 cui4 de5 sheng1 yin1] 清脆的声音
Gekreisch (S) [jian1 rui4 de5 sheng1 yin1] 尖锐的声音
heiser (S) [sheng1 yin1 si1 ya3] 声音嘶哑
kreischen (V) [sheng1 yin1 jian1 rui4] 声音尖锐
kreischen (V)quietschen (V) [fa1 chu1 jian1 rui4 de5 sheng1 yin1] 发出尖锐的声音
Lautlehre (S, Sprachw)Phonetik (S, Sprachw) [sheng1 yin1 xue2] 声音学
mit rostiger Stimme (Adv) [sheng1 yin1 sha1 ya3 de5] 声音沙哑地
Multiphonik [duo1 sheng1 yin1 xiang3] 多声音响
mündlich [yong4 sheng1 yin1] 用声音
Schall, Stimme, Ton, Geräusch (S) [sheng1 yin1] 声音
Schmatz (S) [fa1 chu1 sheng1 yin1 de5 qin1 zui3] 发出声音的亲嘴
Soundsampler (S) [sheng1 yin1 cai3 yang4 qi4] 声音采样器
spitzen Ton, hoher Ton (S) [jian1 rui4 sheng1 yin1] 尖锐声音
Stereo (S) [li4 ti3 sheng1 yin1 xiang3] 立体声音响
Stimmerkennung (S) [sheng1 yin1 shi2 bie2] 声音识别
Ton (S)tönen (V) [sheng1 yin1 hui2 dang4] 声音回荡
Tonwiedergabe (S) [sheng1 yin1 bo1 fang4] 声音播放
Tonwiedergabe (S) [sheng1 yin1 hui2 fang4] 声音回放
Wohlklang (S) [yue4 er3 de5 sheng1 yin1] 悦耳的声音


1.19 Gewässer Sund + Sound + 声音 +
1 Schall + Sound + 声音 +
7.28 Geräusch Klang + Sound + 声音 +
7.28 Geräusch Stimme + Voice + 声音 +
7.28 Geräusch ertönen + sound + 声音 +
7.28 Geräusch erklingen + sound + 声音 +
7.28 Geräusch klingen + sound + 声音 +
7.28 Geräusch schallen + sound + 声音 +
11.30 Kenntnis fundiert + sound + 声音 +
12.13 Sprachklang Stimmlage + Voice + 声音 +
14.11 Musik Klangbild + Sound + 声音 +
14.13 Gesang Singstimme + Voice + 声音 +
14.18 Unterhaltungsmusik Sound + Sound + 声音 +