1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

castle / city, town / municipality
market, fair / city, town / trade


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Abflugort (S) [qi3 fei1 cheng2 shi4] 起飞城市
Ankunftsort (S) [dao4 da2 cheng2 shi4] 到达城市
Baicheng (Geo) [bai2 cheng2 shi4] 白城市
Ballungsgebiet (S)Ballungsraum (S) [ji2 he2 cheng2 shi4] 集合城市
City Bike (S, Sport)Citybike (S, Sport)Stadtauto (S, Tech)Stadtrad (S, Sport)Stadtwagen (S, Tech) [cheng2 shi4 che1] 城市车
City Bike (S, Sport)Citybike (S, Sport)Stadtrad (S, Sport) [cheng2 shi4 zi4 xing2 che1] 城市自行车
City Hunter [cheng2 shi4 lie4 ren2] 城市猎人
City University of Hong Kong (Geo) [xiang1 gang3 cheng2 shi4 da4 xue2] 香港城市大学
Die Bremer Stadtmusikanten (Werk) [bu4 lai2 mei2 de5 cheng2 shi4 le4 shou3] 不来梅的城市乐手
Die unsichtbaren Städte (Lit) [kan4 bu2 jian4 de5 cheng2 shi4] 看不见的城市
eine dicht bevölkerte Stadt (Eig, Geo) [ren2 kou3 zhou1 mi4 de5 cheng2 shi4] 人口周密的城市
Eine Stadt der Traurigkeit [bei1 qing2 cheng2 shi4] 悲情城市
eine wunderschöne Stadt (S) [fei1 chang2 mei3 li4 de5 cheng2 shi4] 非常美丽的城市
Freie Reichsstadt (Gesch) [di4 guo2 zi4 you2 cheng2 shi4] 帝国自由城市
Gaocheng (Geo) [gao3 cheng2 shi4] 藁城市
Gartenstadt (Geo) [ji4 hua4 cheng2 shi4] 计划城市
Gemeindeland (S)Stadtplatz [cheng2 shi4 guang3 chang3] 城市广场
Geschäftsviertel (S) [cheng2 shi4 de5 shang1 ye4 zhong1 xin1] 城市的商业中心
Gesicht der Stadt (Eig, Geo) [cheng2 shi4 de5 mao4] 城市的貌
Großstadt, Metropole (Eig, Geo) [da4 cheng2 shi4] 大城市
größte Stadt (Eig, Geo) [di4 yi1 da4 cheng2 shi4] 第一大城市
Hafenstadt (S, Geo) [gang3 kou3 cheng2 shi4] 港口城市
Hammersmith & City Line [han4 mo4 shi3 mi4 si1 ji2 cheng2 shi4 xian4] 汉默史密斯及城市线
Hancheng (Stadt in der Provinz Shaanxi, China) (Eig, Geo) [han2 cheng2 shi4] 韩城市
Hauptstadt (S, Geo) [shou3 yao4 cheng2 shi4] 首要城市
hauptstädtisch [da4 cheng2 shi4 ren2] 大城市人
Hwaseong (Geo) [hua1 cheng2 shi4] 华城市
IntercityExpress, ICE (S, Tech) [cheng2 shi4 yu3 cheng2 shi4 zhi1 jian1 de5 te4 kuai4 che1] 城市与城市之间的特快车
Jincheng (Geo) [jin4 cheng2 shi4] 晋城市
Kanton Basel-Stadt (Eig, Geo) [ba1 ze2 er3 cheng2 shi4 ban4 zhou1] 巴泽尔城市半州
Kleinstadt (S) [xiao3 cheng2 shi4] 小城市
kommunales Abwasser (S) [cheng2 shi4 wu1 shui3] 城市污水
Küstenstädte (S, Geo) [yan2 hai3 cheng2 shi4] 沿海城市
ländlich [nong2 cun1 ren2 kou3 liu2 ru4 cheng2 shi4] 农村人口流入城市
landschaftsverbrauchende Zersiedlung des Stadt-Umlandes [cheng2 shi4 kuo4 zhan3] 城市扩展
Liaocheng (Geo) [liao2 cheng2 shi4] 聊城市
Lichter der Großstadt (Geo) [cheng2 shi4 zhi1 guang1] 城市之光
LivCom-Award (Geo) [shi4 jie4 zui4 jia1 ju1 zhu4 cheng2 shi4] 世界最佳居住城市
Macheng (Stadt in Hubei, China) (Eig, Geo) [ma2 cheng2 shi4] 麻城市
Megacity, Megastadt (Eig, Geo) [chao1 da4 cheng2 shi4] 超大城市
Metropolregion (Geo) [cheng2 shi4 qun2] 城市群
Midtown Madness (EDV) [feng1 kuang2 cheng2 shi4 sai4 che1] 疯狂城市赛车
Nahverkehr, Regionalverkehr (S) [cheng2 shi4 yu3 jiao1 qu1 zhi1 jian1 de5 jiao1 tong1] 城市与郊区之间的交通
offene Küstenstädte (S, Geo) [yan2 hai3 kai1 fang4 cheng2 shi4] 沿海开放城市
Öko-Stadt? (S, Geo) [sheng1 tai4 cheng2 shi4] 生态城市
Partnerstadt (S) [zi3 mei4 cheng2 shi4] 姊妹城市
Philadelphia (Geo) [fei4 cheng2 shi4] 费城市
Provinzhauptstadt (S) [sheng3 hui4 cheng2 shi4] 省会城市
Reisekosten im Lande der empfangenden Seite (S) [jie1 dai4 fang1 guo2 jia1 cheng2 shi4 jian1 de5 lü3 fei4] 接待方国家城市间的旅费
Satellitenstadt (S) [wei4 xing1 cheng2 shi4] 卫星城市
Sex and the City [yu4 wang4 cheng2 shi4] 欲望城市
Shinshiro [xin1 cheng2 shi4] 新城市
Shuangcheng (Geo) [shuang1 cheng2 shi4] 双城市
SimCity (Computerspiel) (Eig, EDV) [mo2 ni3 cheng2 shi4] 模拟城市
Staatsanwalt (S)Staatsanwältin (S) [cheng2 shi4 lü4 shi1] 城市律师
Stadt (S, Geo) [cheng2 shi4] 城市
Stadt Erhaltungs- und Aufbausteuer (Eig, Wirtsch) [cheng2 shi4 wei2 hu4 jian4 she4 shui4] 城市维护建设税
Stadt in Bewegung (S, Geo) [yun4 zhuan3 zhong1 de5 cheng2 shi4] 运转中的城市
Stadt Tucheng (Stadt im Landkreis Taipei, Taiwan) (Eig, Geo) [tu3 cheng2 shi4] 土城市
Stadtauto (S, Tech)Stadtwagen (S, Tech) [cheng2 shi4 qi4 che1] 城市汽车
Stadtbahn (S) [cheng2 shi4 tie3 lu4] 城市铁路
Stadtbaugeschichte (Gesch) [cheng2 shi4 shi3] 城市史
Stadtbebauungsfläche (Eig, Geo) [cheng2 shi4 jian4 she4 yong4 di4] 城市建设用地
Stadtbevölkerung (S) [cheng2 shi4 ren2 kou3] 城市人口
Städtebau (Arch) [cheng2 shi4 she4 ji4] 城市设计
Städtebau (S) [cheng2 shi4 jian4 zhu4] 城市建设
stadteigen (S, Geo) [cheng2 shi4 suo3 you3 de5] 城市所有的
Städtename (S) [cheng2 shi4 ming2] 城市名
Stadtentwicklung (S) [cheng2 shi4 fa1 zhan3] 城市发展
Städtepartnerschaft (S, Pol) [jie3 mei4 cheng2 shi4] 姐妹城市
Städter, Großstadtbewohner (S) [da4 cheng2 shi4 ju1 min2] 大城市居民
Stadtführer (S)Stadtführung (S) [cheng2 shi4 xiang4 dao3] 城市向导
Stadtgeographie (Geo) [cheng2 shi4 di4 li3 xue2] 城市地理学
Stadtgrenze (S, Geo) [cheng2 shi4 xian4 zhi4] 城市限制
Stadtidentität (S, Arch) [cheng2 shi4 shen1 fen4] 城市身份
städtisch (Adj, Geo) [cheng2 shi4 she4 li4] 城市设立
städtische Straßen (S) [cheng2 shi4 dao4 lu4] 城市道路
Stadtluft (S) [cheng2 shi4 kong1 qi4] 城市空气
Stadtpark (S, Geo) [cheng2 shi4 hua1 yuan2] 城市花园
Stadtplan (S) [cheng2 shi4 di4 tu2] 城市地图
Stadtplan (S) [cheng2 shi4 jiao1 tong1 tu2] 城市交通图
Stadtplan (S) [cheng2 shi4 jie1 dao4 tu2] 城市街道图
Stadtplanung (S, Geo) [cheng2 shi4 gui1 hua4] 城市规划
Stadtprovinz, subprovinzielle Stadt (Eig, Geo) [fu4 sheng3 ji2 cheng2 shi4] 副省级城市
Stadtstaat (S, Pol) [cheng2 shi4 zhou1] 城市州
Strassburg [fa3 guo2 di4 liu4 da4 cheng2 shi4] 法国第六大城市
Tomigusuku (Geo) [feng1 jian4 cheng2 shi4] 丰见城市
Touristenort (S) [lü3 you2 cheng2 shi4] 旅游城市
Trekking Bike (S, Sport) [cheng2 shi4 xiu1 xian2 yue4 ye3 che1] 城市休闲越野车
Trekking Bike (S, Sport) [cheng2 shi4 yue4 ye3 che1] 城市越野车
Urbanisierung (S, Geo) [cheng2 shi4 hua4] 城市化
Vedute (Kunst) [cheng2 shi4 jing3 guan1 tu2] 城市景观图
Verschmutzung der Städte (Pol) [cheng2 shi4 wu1 ran3] 城市污染
Vesuvius (S) [gu3 dai4 cheng2 shi4] 古代城市
Weltstadt (S, Geo) [quan2 qiu2 cheng2 shi4] 全球城市
Wohnberechtigung für städtische Gebiete [cheng2 shi4 hu4 kou3] 城市户口
Xiangcheng (S, Geo) [xiang4 cheng2 shi4] 项城市
Xingcheng (Geo) [xing1 cheng2 shi4] 兴城市
Xuancheng (Stadt in der Provinz Anhui, China) (Eig, Geo) [xuan1 cheng2 shi4] 宣城市
Yancheng (Geo) [yan2 cheng2 shi4] 盐城市
Yingcheng (Geo) [ying1 cheng2 shi4] 应城市
Yuncheng (Geo) [yun4 cheng2 shi4] 运城市
Zengcheng (Geo) [zeng1 cheng2 shi4] 增城市
Zhucheng (Geo) [zhu1 cheng2 shi4] 诸城市
Zoucheng (Stadt in der Provinz Shandong, China) (Eig, Geo) [zou1 cheng2 shi4] 邹城市
zwischen Städten [cheng2 shi4 jian1] 城市间


8.1 Aufenthaltsort städtisch + city + 城市 +
15.79 Milde urban + urban + 城市 +