14 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** A ** B ** B ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

walk, go on foot / run / leave
be at, in, on / consist in, rest


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + be at, in, on / consist in, rest Earth 在 (SICH_BEFINDEN) zai4 +


A Die Umwelt: Die Uhrzeit: jetzt + * +
B Die Arbeit: Der Computer: online + 线 * +
C Das Haus: Das Haus: dreistöckiges Haus + * +


Meldeort, der als ständiger Wohnsitz gemeldete Ort (S) [zai4 hu4 kou3 suo3 zai4 di4] 在户口所在地
Wo? [zai4 shi2 me5 di4 fang1] 在什麼地方
da es in meinem Herzen liegt (, trage ich es immer bei mir ) (V) da es in meinem Herzen liegt (, wird es nicht vergessen werden ) (V) [yin1 zai4 wo3 de5 xin1 li3] 因在我的心理
wörtl. auch wenn ich zur Staub zerfalle, solange ich hier stehe, werde ich nicht aufgeben (Sprichw)alles tun, um jdm. seine Dankbarkeit zu zeigen (Sprichw) [fen3 shen1 sui4 gu3 zai4 suo3 bu4 ci2] 粉身碎骨在所不辞
(English: be required by circumstances) (Adj)gezwungenermaßen, jm. bleibt nichts anderes übrig (Adj) [shi4 zai4 bi4 xing2] 势在必行
abgewähltabwählen (V) [zai4 xuan3 ju3 zhong1 huo4 sheng4] 在选举中获胜
Abhängigkeit (S) [fang4 zhi4 zai4 xia4 ji2] 放置在下级
Abpalettierung (S) [ba3 zhi3 duo3 zai4 dui1 zhi3 ban3 shang4] 把纸垛在堆纸板上
absehbar (Adj) [zai4 wang4] 在望
AC-3DTS (S) [zai4 li3 lun4 shang4] 在理论上
AC-3DTS (S) [zai4 ying3 ju4 yuan4 zhong1] 在影剧院中
achten auf (V) [zai4 yi4] 在意
aktenkundig, protokolliert, zu Protokoll genommen (Adj) [ji4 lu4 zai4 an4] 记录在案
aktiviert (Adj) [zai4 you3 xiao4 zhuang4 tai4] 在有效状态
Alibi (S) [bu4 zai4 chang3 zheng4 ming2] 不在场证明
all die langen Jahre hindurch [zai4 man4 chang2 de5 sui4 yue4 zhong1] 在漫长的岁月中
Alles verstanden, kein Wort mehr nötig. (V) [yi1 qie4 jin4 zai4 bu4 yan2 zhong1] 一切尽在不言中
allgegenwärtig (Adj) [pu3 bian4 cun2 zai4] 普遍存在
allgegenwärtig (Adj) [wu2 chu4 bu4 zai4] 无处不在
allgegenwärtig (Adj) [wu2 chu4 bu4 zai4 de5] 无处不在的
allgemeingültig (Adj) [zi4 ru2 zi4 zai4] 自如自在
alte Leute können sich hohe Ziele setzen (Sprichw) [lao3 ji4 fu2 li4 zhi4 zai4 qian1 li3] 老骥伏枥志在千里
am Anfang [zai4 kai1 tou2] 在开头
am Anfang [zai4 zui4 chu1] 在最初
am Arbeitsplatz verbleiben (S) [zai4 gang3] 在岗
am Nachmittag [zai4 xia4 wu3] 在下午
am rechten Platz [zai4 shi4 dang4 wei4 zhi4] 在适当位置
am Wochenende (S) [zai4 zhou1 mo4] 在周末
amtieren (V) [zai4 zhi2] 在职
amtieren, auf dem Thron sitzen, herrschen (V)obliegen (V)im Amte [zai4 wei4] 在位
Amtsinhaber (S) [zai4 zhi2 zhe3] 在职者
Amtszeit (S) [zai4 wei4 shi2 jian1] 在位时间
Amtszeit (S) [zai4 zhi2 qi1 jian1] 在职期间
an Bord [zai4 chuan2 shang4] 在船上
an Deck [zai4 jia3 ban3 shang4] 在甲板上
an der Ampel stehen (S, Rechtsw) [zai4 deng3 hong2 lü4 deng1 shi2] 在等红绿灯时
an der dafür vorgesehenen Stelle (S) [zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4] 在制定的位置
an der Seite [zai4 pang2] 在旁
an dieser Stelle [zai4 zhe4 yi1 dian3 shang4] 在这一点上
an dieser Stelle (S)in dem Punkt (S)in dieser Beziehung (S) [zai4 zhe4 dian3 shang4] 在这点上
an dieser Stelle herzlich danken (V) [zai4 ci3 jin3 zhi4 zhong1 xin1 de5 gan3 xie4] 在此谨致衷心的感谢
an einem Ort parken [ting2 zai4] 停在
an einer Universität studieren (V)studieren (V) [zai4 da4 xue2 xue2 xi2] 在大学学习
an etwas uninteressiert sein (V) [bu4 zai4 hu1] 不在乎
an Land [zai4 an4 shang4] 在岸上
an Land [zai4 lu4 shang4] 在陆上
anderwärtig (Adj) [zai4 ta1 chu4] 在它处
anderweitig (Adj) [zai4 qi2 ta1 fang1 mian4] 在其他方面
Angaben sind auch erforderlich, wenn die Personen im Ausland verblieben sind [ru2 zhe4 xie1 ren2 zai4 guo2 wai4 ye3 xu1 shuo1 ming2] 如这些人在国外也需说明
angehender ... (Adj) [zheng4 zai4 cheng2 zhang3 zhong1] 正在成长中
Angels in America [tian1 shi3 zai4 mei3 guo2] 天使在美国
angesichts der Tatsachen [zai4 shi4 shi2 mian4 qian2] 在事实面前
angewiesen sein auf, abhängig von etw.jmd. sein (V)auf etw beruhen, in etw bestehen, an etw.jmd. liegen (V) [zai4 yu2] 在于
anhängig sein (Ein Verfahren ist anhängig.) [zheng4 zai4 jin4 xing2 shen3 li3] 正在进行审理
anklemmen (Mil) [jiang1 dao3 xian4 jie1 zai4 jie1 xian4 zhu4 shang4] 将导线接在接线柱上
anlaufen (V)angelaufen (Adj) [jia1 zai4 yi4 qi3] 加在一起
Ansammlung (S) [cou4 zai4 yi4 qi3] 凑在一起
Anwendung der Rechentechnik in der Werbung (S, Wirtsch) [ji4 suan4 ji4 shu4 zai4 guang3 gao4 zhong1 ying4 yong4] 计算技术在广告中应用
anwesend [zai4 fei1 ji1 shang4] 在飞机上
anwesend bei [chu1 xi2 zai4] 出席在
anwesend, an Bord [zai4 che1] 在车
AOL (American Online, US-amerikanischer Onlinedienst) (Eig, Wirtsch) [mei3 guo2 zai4 xian4] 美国在线
Ashkhabad (S)Turkmenistan (S) [zai4 yi1 lang3 zhi1 bei3] 在伊朗之北
Asia Times Online (Wirtsch) [ya4 zhou1 shi2 bao4 zai4 xian4] 亚洲时报在线
Assyrer (S)Assyrien (S) [zai4 ta1 di4 qiang2 sheng4 shi2 qi1] 在它的强盛时期
Astatin (S) [zi4 ran2 jie4 bu4 cun2 zai4] 自然界不存在
auch hier sein ( am Ort )auch noch da sein ( am Ort ) [ye3 zai4] 也在
auf Arbeit sein [zai4 gong1 zuo4] 在工作
auf dem Bildschirm aufrufen, auf den Bildschirm rufen (V, Mus) [zai4 ping2 mu4 shang4 diao4 yong4] 在屏幕上调用
auf dem Bildschirm, auf dem Monitor [zai4 ping2 mu4 shang4] 在屏幕上
auf dem Gebiet ist er sehr beschlagen [zai4 zhe4 fang1 mian4 ta1 fei1 chang2 de2 xin1 ying4 shou3] 在这方面他非常得心应手
auf dem Rücken stehend (Buch) [zai4 shu1 ji3 shang4 chui2 zhi2] 在书脊上垂直
auf dem Tisch [zai4 zhuo1 mian4 shang4] 在桌面上
auf dem Tisch [zai4 zhuo1 shang5] 在桌上
auf dem Transportweg [zai4 yun4 song4 tu2 zhong1] 在运送途中
auf dem Transportweg, unterwegs, auf der Reise (Adj)auf dem Weg des Transportes (Adj)während des Transportes (Adj) [zai4 yun4 shu1 tu2 zhong1] 在运输途中
auf den Schultern tragen, schultern (V) [pi1 zai4 jian1 shang4] 披在肩上
auf der Erde [zai4 shi4 jie4 shang4] 在世界上
auf der Flucht [zai4 hang2 shi3 zhong1] 在行驶中
auf der Innenseiteinnen drin [zai4 li3 mian4] 在里面
auf der Straße [zai4 jie1 shang5] 在街上
auf der Straße [zai4 lü3 tu2 zhong1] 在旅途中
auf der Welt ist häufig [zai4 shi4 shi2 chang2] 在世时常
auf einer starkbefahrenen Strecke [zai4 fan2 mang2 xian4 lu4 shang4] 在繁忙线路上
auf etw. hinzielen, abzielen (V) [zhi3 zai4] 旨在
auf etwas laufen (V) [zou3 zai4] 走在
auf etwas stecken (V, Mil) [jiang1 ‥ tao4 zai4 ‥ shang4] 将‥套在‥上
auf Sendung [zai4 gong1 zuo4 zhong1] 在工作中
auf Sendung [zai4 guang3 bo4] 在广播
auf Sendung [zai4 guang3 bo4 zhong1] 在广播中
auf Sendung [zheng4 zai4 bo4 chu1] 正在播出
auf Sendung [zheng4 zai4 bo4 fang4] 正在播放
aufdrucken (V) [xie3 zai4 shang4 mian5] 写在上面
Aufenthaltsort (S) [suo3 zai4 zhi1 chu4] 所在之处
aufgeständert (Adj) [zai4 gao1 jia4 qiao2 shang4] 在高架桥上
aufholzen, aufklotzen (V) [ba3 tu1 tu2 ban3 zhan1 zai4 mu4 di3 tuo1 shang4] 把凸图版粘在木底托上
aufkochen (V) [zai4 yun4 niang4 zhong1] 在酝酿中
aufliegen (V) [wei4 zai4 shang4 mian4] 位在上面
aufsetzen (V) [fang4 zai4 ‥ . shang4] 放在‥.上
aufsetzen (V, EDV) [zhuang1 zai4 ‥ . shang4] 装在‥.上
aufwärts [zai4 shang4 mian4] 在上面
Aufziehen der Kolben auf die Pleuelstangen (V) [huo2 sai1 zhuang1 zai4 lian2 gan1 shang4] 活塞装在连杆上
Ausbildung am Arbeitsplatz, learning by doing (S) [zai4 zhi2 xun4 lian4] 在职训练
außen (V)außerhalb (Adj) [zai4 wai4 mian4] 在外面
Außenredaktion (S) [she4 zai4 wai4 mian4 de5 bian1 ji5 bu4] 设在外面的编辑部
Außer Dienst sein (V) [zai4 ye3] 在野
äußere Einflüsse (S) [wai4 zai4 yin1 su4] 外在因素
äußere, Außen...entlegen (Adj) [zai4 wai4] 在外
außerhalb (Adj) [zai4 … yi3 wai4] 在…以外
außerhalb (Adj) [zai4 cheng2 wai4] 在城外
außerhalb (Adj) [zai4 wai4 de5] 在外地
Ausfüllung entfällt im Ausland (V) [zai4 guo2 wai4 bu4 xu1 tian2 xie3] 在国外不需填写
Ausfüllung nur im Ausland (V) [zhi3 xu1 zai4 guo2 wai4 tian2 xie3] 只需在国外填写
Ausländerzentralregister (S, EDV) [zai4 de2 wai4 guo2 ren2 shu4 ju4 zong3 ku4] 在德外国人数据总库
Auslandsjahr (S, Psych) [zai4 hai3 wai4 xue2 xi2 de5 xue2 nian2] 在海外学习的学年
Auslandssemester (S) [zai4 hai3 wai4 xue2 xi2 de5 xue2 qi1] 在海外学习的学期
ausschließen (V) [guan1 zai4 men2 wai4] 关在门外
Ausschließung (S) [guan1 zai4 wai4 mian5] 关在外面
Baidu.com, Inc (S, Wirtsch) [bai3 du4 zai4 xian4 wang3 luo4 ji4 shu4 you3 xian4 gong1 si1] 百度在线网络技术有限公司
bald [zai4 ji2] 在即
beabsichtigte Dauer des Aufenthalts in Deutschland (S) [ni3 zai4 de2 guo2 dou4 liu2 de5 shi2 jian1] 拟在德国逗留的时间
bebauen (V) [zai4 geng1 zhong4] 在耕种
bedruckte Seite oben (V) [yin4 shua1 mian4 zai4 shang4] 印刷面在上
bedürftig [zai4 pin2 qiong2 zhong1] 在贫穷中
begleiten (V) [zai4 hu4 song4 xia4] 在护送下
begleiten (V) [zai4 sui2 yuan2 cu4 yong1 xia4] 在随员簇拥下
bei der Arbeit [zai4 qi3 zuo4 yong4] 在起作用
bei Produktionsgeschwindigkeit (S) [zai4 quan2 su4 sheng1 chan3 shi2] 在全速生产时
bei Raumtemperatur [zai4 shi4 wen1 tiao2 jian4 xia4] 在室温条件下
bei schlechtem Wetter (V, Met) [zai4 bu4 liang2 de5 qi4 hou4 tiao2 jian4 xia4] 在不良的气候条件下
bei Tageslicht [zai4 bai2 tian5] 在白天
bei Tisch [zai4 jin4 can1] 在进餐
beim Anwenden, beim Nutzen (V)praktisch (Adj)in der Praxis, in der Anwendungwährend der Praxis, während der Awendung [zai4 shi2 jian4 zhong1] 在实践中
beim ins Bett gehen (V) [zai4 chuang2 shang4] 在床上
beim Maschinenstillstand (S) [zai4 ting2 ji1 de5 qing2 kuang4 xia4] 在停机的情况下
beim Prüfen (Ihrer) Rechnung (S, Wirtsch)während der Prüfung der Rechnungen (S, Wirtsch) [zai4 cha2 yan4 zhang4 dan1 shi2] 在查验帐单时
bereitstehen (V) [zheng4 zai4 fu2 wu4] 正在服务
Bergsteiger (S) [zhu4 zai5 shan1 shang4 de5 ren2] 住在山上的人
beschatten (V) [zai4 yin1 ying3 zhong1] 在阴影中
Besorgnis (S) [bu4 zi4 zai5] 不自在
bestehen (V)leben (V)vorkommen (V) [cun2 zai4 yu2] 存在于
betrachten (V)betrachtend (Adj) [zai4 guan1 cha2] 在观察
betriebseigen (Adj) [zai4 yi4 ge4 zu3 zhi1 li3] 在一个组织里
bindend (V) [lian2 zai4 yi4 kuai4] 连在一块
Bis jetzt [zhi2 dao4 xian4 zai4] 直到现在
bis zu einem gewissen Grad [zai4 mou3 zhong3 cheng2 du4 shang4] 在某种程度上
bleiben (V) [dai1 zai4] 呆在
Bokura ga Ita [wo3 men5 di4 cun2 zai4] 我们的存在
Bonität (S) [shang1 pin3 de5 nei4 zai4 jia4 zhi2] 商品的内在价值
börsenfähig (Adj) [zai4 jiao1 yi4 suo3 shang4 shi4] 在交易所上市
Brückenwalze an Farbauftragwalze anstellen (V) [jiang1 guo4 qiao2 gun3 kao4 zai4 zhuo2 mo4 gun3 shang4] 将过桥辊靠在着墨辊上
C-Dax (Geo) [de2 guo2 hun4 he2 zhi3 shu4 suo3 you3 zai4 fa3 lan2 ke4 fu2 shang4 shi4 de5 gu3 piao4 de5 zong1 he2 zhi3 shu4] 德国混合指数所有在法兰克福上市的股票的综合指数
Camping (S) [zai4 zhang4 peng5 li3 guo4 ye4] 在帐篷里过夜
Chinese sein (nicht Mandschu) [zai4 min2] 在民
Cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich“) (Philos) [wo3 si1 gu4 wo3 zai4] 我思故我在
Computer im abgesicherten Modus starten [zai4 an1 quan2 mo2 shi4 xia4 qi3 dong4 ji4 suan4 ji1] 在安全模式下启动计算机
Computer to press (S) [zai4 ji1 zhi2 jie1 zhi4 ban3] 在机直接制版
da, hier [zai4 ci3] 在此
dabei (Adv) [zai4 chang3] 在场
dabei sein, dabeisein [zai4 zuo4] 在座
dabei, zugleich [zai4 ci3 zhi1 ji4] 在此之际
dadurch [zai5 na4 fang1 mian4] 在那方面
dafür vorgesehene Stelle [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4 diao4 qi3 ji1 che1] 因此这样就须在制定的位置吊起机车
dagegen (V)aber [dan4 zai4] 但在
dahinter, hinten [zai4 hou4] 在后
damals [zai5 na4 ge4 shi2 hou4] 在那个时候
daneben, Abseits (S) [zai4 pang2 bian1] 在旁边
darauf [zai4 qi2 shang4] 在其上
darauf [zai5 na4 shang4 mian5] 在那上面
darin [zai4 qi2 zhong1] 在其中
darüberin der Zwischenzeit [zai4 ci3 qi1 jian1] 在此期间
darueberhinaus [zai4 yi4 dian3] 在一点
darunter [zai4 qi2 xia4] 在其下
darunter, eingerechnet [zai4 nei4] 在内
Dasein (S) [cun2 zai4 wu4] 存在物
Days Sales Outstanding [ying1 shou1 zhang4 kuan3 liu2 tong1 zai4 wai4 de5 tian1 qi1] 应收帐款流通在外的天期
dazwischenklemmen (V) [jia1 zai4 zhong1 jian1] 夹在中间
demnächst [zai4 bu4 jiu3 de5 jiang1 lai2] 在不久的将来
Der Mensch denkt und Gott lenkt. [mou2 shi4 zai4 ren2 cheng2 shi4 zai4 tian1] 谋事在人成事在天
deshalb muss an der dafür vorgesehenen Stelle (S) [yin1 ci3 zhe4 yang4 jiu4 xu1 zai4 zhi4 ding4 de5 wei4 zhi4] 因此这样就须在制定的位置
Die genauen Ursachen werden noch ermittelt. [shi4 gu4 que4 qie1 qing2 kuang4 reng2 zai4 diao4 cha2 zhong1] 事故确切情况仍在调查中
die vorstehende Erklärung unterschreiben (V) [zai4 qian2 mian4 de5 sheng1 ming2 shu1 shang4 qian1 zi4] 在前面的声明书上签字
Die Wände mit Graffitti beschmieren. [zai4 qiang2 shang4 luan4 tu2] 在墙上乱涂
Direkthilfe(funktion) [zai4 xian4 bang1 zhu4] 在线帮助
dokumentiert (Adj) [yi3 jing1 deng1 ji4 zai4 an4] 已经登记在案
Dolchstoßlegende (S, Pol) [dao1 ci4 zai4 bei4 chuan2 shuo1] 刀刺在背传说
dort [zai5 na4 r5] 在那儿
dort,an jener Stelle (Adj) [zai5 na4 li3] 在那里
draußen, außen [zai4 hu4 wai4] 在户外
draußen, außerhalb der Wohnungdes Hauses [zai4 wu1 wai4] 在屋外
draußen, im Freien (V) [zai4 tian2 ye3] 在田野
dringendst, auf den Nägeln brennen, kurz bevorstehen (S) [po4 zai4 mei2 jian1] 迫在眉尖
Du bist nicht mehr unter den Lebenden. (S) [ni3 bu4 zai4 ren2 shi4] 你不在人世
durch die Bildung von Kesselstein auf dem Rohr kann... [dang1 zai4 guan3 zi3 shang4 xing2 cheng2 shui3 gou4 hui4 gei3] 当在管子上形成水垢会给
durcheinander [zai4 hun4 luan4 zhong1] 在混乱中
E-Learning (S) [zai4 xian4 xue2 xi2] 在线学习
Ein Amerikaner in Paris [yi1 ge4 mei3 guo2 ren2 zai4 ba1 li2] 一个美国人在巴黎
ein Online-Update installieren (Adj, EDV) [an1 zhuang1 zai4 xian4 geng4 xin1] 安装在线更新
eindringlich [zai4 di3 bu4] 在底部
einerseits [zai4 yi4 fang1 mian4] 在一方面
eingewachsen [chang2 zai4 nei4] 长在内
Einstellung während des Laufs (V) [zai4 yun4 xing2 zhong1 diao4 jie2] 在运行中调节
Einzugsbereich (S) [suo3 zai4 qu1 yu4] 所在区域
Embedded Value [nei4 zai4 jia4 zhi2] 内在价值
engagiert (Adj) [qian1 che3 zai4 nei4] 牵扯在内
entwickeln (V)entwickelnd (Adj) [zheng4 zai4 fa1 zhan3] 正在发展
ersteigen (V) [zheng4 zai4 pa2 sheng1] 正在爬升
erstreben (V) [mu4 di4 zai4] 目的在
erstreben (V)abzielen auf [mu4 di4 zai4 yu2] 目的在于
etwaig (Adj, Philos) [ke3 neng2 cun2 zai4 de5] 可能存在的
etwaige Rissbildung (S, Tech) [ke3 neng2 cun2 zai4 de5 lie4 wen2] 可能存在的裂纹
etwas in den Händen haben (V) [zai4 wo4] 在握
etwas leicht nehmen (V, Sprichw)sich aus etwas nichts machen (V) [man3 bu4 zai4 hu1] 满不在乎
Existential Graphs (Math) [cun2 zai4 tu2] 存在图
Existentialismus (S, Philos) [cun2 zai4 zhu3 yi4] 存在主义
existieren; Existenz [cun2 zai4] 存在
Exponent (S) [xie3 zai4 shang4 mian5 de5 zi4] 写在上面的字
faulen (V) [zheng4 zai4 fu3 lan4] 正在腐烂
flüchtig sein (V) [zai4 tao2] 在逃
flussabwärts [zai4 xia4 you2] 在下游
FMEA [qian2 zai4 shi1 xiao4 mo2 shi4 ji2 hou4 guo3 fen1 xi1] 潜在失效模式及后果分析
fortbestehen (V) [ji4 xu4 cun2 zai4] 继续存在
frei (Adj)zwanglos, bequem (Adj) [zi4 zai4] 自在
frühzeitig (Adj)im Anfangsstadium (Adj) [zai4 chu1 qi1] 在初期
Füllhorn (S) [zai4 shen2 hua4 zhong1] 在神话中
funktionieren (V) [zheng4 zai4 yun4 zhuan3] 正在运转
geboren in [sheng1 zai4] 生在
gediegen (Adj) [jin3 jin3 bang3 zai4 yi4 qi3] 紧紧绑在一起
gedrückt (Adj) [zai4 kun4 nan5 ju2 shi4 xia4] 在困难局势下
gefühlsmäßig [zai4 qing2 xu4 shang4] 在情绪上
gegeben (Adj) [yi3 cun2 zai4] 已存在
geistesabwesend (Adj)halbherzig (Adj)zerstreut (Adj) [xin1 bu4 zai4 yan1] 心不在焉
genau vorwärts [jiu4 zai4 qian2 mian4] 就在前面
gerade [zheng4 zai4] 正在
gerade beim Waschem (V)gerade dabei zu waschen (V) [zheng4 zai4 xi3] 正在洗
Gesundheit! (spaßiger Zuruf nach dem Niesen, wörtlich: 'Denkt gerade jemand an Dich?') [you3 ren2 zai4 xiang3 ni3] 有人在想你
getragenvon einem Lager getragen werden, tragen (V) [zhuang1 zhi4 zai4 zhou2 cheng2 shang4] 装置在轴承上
gewissermaßen [zai4 mou3 zhong3 yi4 yi4 shang4] 在某种意义上
gezahnt (V)zahnen (V) [zai4 chu1 ya2 qi1] 在出牙期
global (Adj) [zai4 shi4 jie4 fan4 wei2 nei4] 在世界范围内
glücklicherweise (Adv) [hao3 zai4] 好在
gratis (S) [zi4 zai5] 自在
grundiertgrundieren (V)niederlegen (V) [fang4 zai4 di4 shang5] 放在地上
Guānyīn (Avalokiteśvara, Bodhisattva des Mitgefühls) (Eig, Buddh) [guan1 zi4 zai4] 观自在
Guānyīn (Avalokiteśvara, Bodhisattva des Mitgefühls) (Eig, Buddh) [guan1 zi4 zai4 pu2 sa4] 观自在菩萨
Halbzeug (S) [zai4 zhi4 pin3] 在制品
Haß verbergen, hassen (S) [huai2 hen4 zai4 xin1] 怀恨在心
häufig über etwas reden, im Munde führen (V) [gua4 zai4 zui3 bian1] 挂在嘴边
heckwärts [zai4 chuan2 wei3] 在船尾
Heimatland (S) [chu1 sheng1 suo3 zai4 guo2 jia1] 出生所在国家
heranwachsend (Adj) [zheng4 zai4 cheng2 zhang3] 正在成长
heranwachsend (Adj) [zheng4 zai4 zhang3 da4] 正在长大
hier [zai4 ci3 chu4] 在此处
hier [zai4 zhe4 er2] 在这儿
hier [zai4 zhe4 li3] 在这里
hier herum [zai4 zhe4 yi1 dai4] 在这一带
hiernach [zai4 ci3 hou4] 在此后
hiernachnachher, danach [zai4 ci3 zhi1 hou4] 在此之后
hinter (Adj) [zai4 hou4 mian4] 在后面
hinter den Kulissen [zai4 mu4 hou4] 在幕后
hinter Gittern [zai4 jian1 yu4 zhong1] 在监狱中
hinter Gittern [zai4 yu4 zhong1] 在狱中
huckepack [zai4 jian1 shang4] 在肩上
Hundekampf (S) [liang3 zhi1 gou3 zai4 da3 jia4] 两只狗在打架
ich bin verliebt [wo3 zai4 ai4] 我在爱
Ich glaube du lügst (V) [wo3 jue2 de2 ni3 zai4 sa1 huang3] 我觉得你在撒谎
Ich lebe in Deutschland (Sprichw) [wo3 zhu4 zai4 de2 guo2] 我住在德国
Ich stehe vor einer (größeren) Entscheidung (S) [wo3 zhan4 zai4 shi2 zi4 lu4 kou3] 我站在十字路口
ich will mit dir zusammen sein [wo3 xiang3 gen1 ni3 zai4 yi1 qi3] 我想跟你在一起
im 1. Semester [zai4 di4 yi1 xue2 qi1] 在第一学期
im Alltag, im realen Leben, im wirklichen Leben [zai4 shi2 ji4 sheng1 huo2 zhong1] 在实际生活中
im Amt sein [zai4 ren4] 在任
im Augenblick [xian4 zai4 li4 ke4] 现在立刻
im Augenblick [zheng4 shi4 xian4 zai4] 正是现在
im Ausland [zai4 guo2 wai4] 在国外
im Bau [zai4 shi1 gong1 zhong1] 在施工中
im Bau befindlich [kai1 gong1 zai4 jian4] 开工在建
im Bau befindlich [zai4 jian4 she4 dang1 zhong1] 在建设当中
im Betrachtungszeitraum (S) [zai4 guan1 cha2 qi1] 在观察期
im Druck (V, Tech) [zheng4 zai4 fu4 yin4] 正在付印
im Dunklen gelassen werden (Sprichw) [meng2 zai4 gu3 li3] 蒙在鼓里
im eingebauten Zustand (Tech) [zai4 zhuang1 tuo3 de5 qing2 kuang4 xia4] 在装妥的情况下
im Einsatz [zai4 huo2 dong4] 在活动
im Flugzeug [zai4 ji1 shang4] 在机上
im Freien [zai4 lu4 tian1] 在露天
im Gange [zai4 jin4 xing2 zhong1] 在进行中
im Hintergrund, hinter den Kulissen [zai4 hou4 tai2] 在后台
im In- und Ausland (Adv) [zai4 guo2 nei4 wai4] 在国内外
im Innersten [zai4 nei4 xin1 li3] 在内心里
im Kurbelgehäuse [zai4 qu3 zhou2 xiang1 zhong1] 在曲轴箱中
im Leben, in der Realität [zai4 xian4 shi2 sheng1 huo2 li3] 在现实生活里
im lebenden Organismus [zai4 ti3 nei4] 在体内
im letzten Moment [zai4 zui4 hou4 shi2 ke4] 在最后时刻
im Rahmen [zai4 kuang4 jia4 nei4] 在框架内
im Rahmen dieses Abkommens (Pol) [zai4 ben3 xie2 ding4 fan4 wei2 nei4] 在本协定范围内
im Stillstand (S) [zai4 ting2 ji1 shi2] 在停机时
im Strahlengang belichten [zai4 guang1 lu4 zhong1 pu4 guang1] 在光路中曝光
im täglichen Betrieb (Adj) [zai4 ri4 chang2 zuo4 ye4 zhong1] 在日常作业中
im Team arbeiten (V) [zai4 xiao3 zu3 li3 gong1 zuo4] 在小组里工作
im Verlauf der Jahre [zai4 zhe4 ji3 nian2 zhong1] 在这几年中
im Zug, in der Bahn [zai4 huo3 che1 shang4] 在火车上
immer im Vordergrund (Adj, EDV) [zong3 zai4 zui4 qian2 mian5] 总在最前面
immer noch [hai2 zai4] 还在
immer noch vorhanden sein (V) [you2 zai4] 犹在
in Anführungszeichen (Gänsefüßchen) setzen (Sprachw) [pai2 zai4 yin3 hao4 zhong1] 排在引号中
in Anwendung der Rechentechnik in der Industrie (S) [ji4 suan4 ji4 shu4 zai4 zai4 gong1 ye4 shang4 zhong1 ying4 yong4] 计算技术在在工业上中应用
in atmosphärischer Luft [zai4 kong1 qi4 zhong1] 在空气中
in Bewegung [zai4 fa1 zhan3] 在发展
in China [zai4 hua2] 在华
in den letzten Jahren [zai4 zui4 jin4 ji3 nian2 li3] 在最近几年里
in den meisten Fällen, meistens [zai4 da4 duo1 shu4 de5 qing2 kuang4 xia4] 在大多数的情况下
in den vergangenen Jahrzehnten [zai4 guo4 qu4 de5 ji3 shi2 nian2 li3] 在过去的几十年里
in der Industrie [zai4 gong1 ye4 shang4] 在工业上
in der Klemme [zai4 shui3 shen1 huo3 re4 zhi1 zhong1] 在水深火热之中
in der langen Geschichte der Menschheit (S) [zai4 ren2 lei4 man4 chang2 de5 li4 shi3 chang2 he2 zhong1] 在人类漫长的历史长河中
in der Planung [zai4 ji4 hua4 zhong1] 在计划中
In der Ruhe liegt die Kraft (Sprichw) [li4 zai4 yu2 jing4] 力在於静
in der Stadt [zai4 cheng2 li3] 在城里
in der Tat (Adv)real (Adj) [shi2 zai4] 实在
in der Truppe arbeiten (V)in Team arbeiten (V) [zai4 dui4 li3 mian4 gong1 zuo4] 在队里面工作
in diesem Fall [zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 在这种情况下
in diesem Fall [zai5 na4 shi2 hou4] 在那时候
in dieser Welt (S) [zai4 dang1 jin1 shi4 jie4] 在当今世界
in einem Arbeitsgang [zai4 yi4 dao4 guo4 cheng2 zhong1] 在一道过程中
in einem Arbeitsgang [zai4 yi4 dao4 guo4 cheng2 zhong1 …] 在一道过程中…
in einem Durchgang [zhi3 zhang1 zai4 yi1 ge4 guo4 cheng2 tong1 guo4] 纸张在一个过程通过
in einem Durchlauf [zai4 yi1 ge4 guo4 cheng2 tong1 guo4] 在一个过程通过
in einer Ebene liegen [chu4 zai4 tong2 yi1 ping2 mian4 shang4] 处在同一平面上
in eingepresstem Zustand [zai4 ya1 ru4 de5 zhuang4 tai4] 在压入的状态
in grauer Vorzeit, vor urdenklichen Zeiten (S) [zai4 yuan3 gu3 shi2 dai4] 在远古时代
in Grenzen [zai4 yi4 ding4 fan4 wei2 nei4] 在一定范围内
in Haft sein, sich in polizeilichem Gewahrsam befinden (V) [zai4 ya1] 在押
in hohem Maße [zai4 hen3 da4 cheng2 du4 shang4] 在很大程度上
in jeder Beziehung, in jeglicher Hinsicht (Adj) [zai4 ge4 ge5 fang1 mian4] 在各个方面
in jeder Hinsicht [zai4 ge4 fang1 mian4] 在各方面
in Konstruktion befindliche Gebäude (S)in Konstruktion befindlich (Adj) [zai4 jian4] 在建
in London (Eig, Geo) [zai4 lun2 dun1] 在伦敦
in nächster Zukunft (Adv) [zai4 zui4 jin4 de5 jiang1 lai2] 在最近的将来
in naher Zukunft (Adv) [zai4 bu4 yuan3 de5 jiang1 lai2] 在不远的将来
in Produktion [zai4 sheng1 chan3 zhong1] 在生产中
in Reparatur [zheng4 zai4 xiu1 li3] 正在修理
in Sicht [zai4 di4 ping2 xian4 shang4] 在地平线上
in Urlaub [zai4 du4 jia4] 在度假
inbegriffen (Adj) [ji4 suan4 zai4 nei4] 计算在内
Indossament (S) [zai4 wen2 jian4 shang4 qian1 zi4] 在文件上签字
inliegend [zai4 xin4 li3 jia1 dai4] 在信里夹带
innen [zai4 nei4 de5] 在内地
innen [zai4 shi4 nei4] 在室内
intern, innere [nei4 zai4 de5] 内在的
internalisieren (V) [shi3 nei4 zai4 hua4] 使内在化
Internalisierung (S)Verinnerlichung (S) [nei4 zai4 hua4] 内在化
international [zai4 guo2 ji4 jian1] 在国际间
interne Beziehung (S) [nei4 zai4 lian2 xi4] 内在联系
Iphigenie auf Tauris (Werk) [zai4 tao2 li3 si1 de5 yi1 fei1 ge2 ni2 ya4] 在陶里斯的伊菲格尼亚
irgendwann (Adv) [zai4 mou3 ge4 shi2] 在某个时
irgendwie [zai4 ren4 he2 fang1 mian4] 在任何方面
irgendwo [zai4 mou3 chu4] 在某处
jederzeit [zai4 ren4 he2 shi2 hou4] 在任何时候
jederzeit [zai4 ren4 he2 shi2 jian1] 在任何时间
jenseits [zai4 chen2 shi4] 在尘世
jenseits [zai4 dui4 mian4] 在对面
jenseits [zai4 shi4 jian1] 在世间
jenseits [zai4 shi4 shang4] 在世上
jenseits [zai4 zhe4 bian1] 在这边
Jetzt sind weitere Anstrengungen erforderlich. [xian4 zai4 yao4 zuo4 chu1 xin1 de5 nu3 li4] 现在要作出新的努力
jetzt, eben [zai4 yan3 qian2] 在眼前
jetzt, heutzutage [xian4 zai4] 现在
Juden in China (S) [you2 tai4 ren2 zai4 zhong1 guo2] 犹太人在中国
Juden in Polen (S) [you2 tai4 ren2 zai4 bo1 lan2] 犹太人在波兰
Kampfruf (S) [zai4 zhan4 dou4 zhong1 de5 jiao4 he1] 在战斗中的叫喝
kandieren (V) [zai4 gao1 dian3 shang4 sa3 tang2] 在糕点上洒糖
Kaninchenbau (S) [zhu4 zai5 dong4 xue4] 住在洞穴
kitten (V)verkleben (V) [zhan1 zai4 yi4 qi3] 粘在一起
klar vor den Augen haben [li4 li4 zai4 mu4] 历历在目
Konkursverwaltung (S) [po4 chan3 zai4 guan3] 破产在管
Körperlichkeit (S) [rou4 ti3 de5 cun2 zai4] 肉体的存在
küstennah (Adj) [zai4 hai3 bian1] 在海边
küstennah (Adj) [zai4 sha1 tan1 shang4] 在沙滩上
landesweit [zai4 quan2 guo2 fan4 wei2 nei4] 在全国范围内
ländlich [sheng1 huo2 zai4 nong2 cun1] 生活在农村
Last Christmas [ai4 zai4 sheng4 dan4 jie2] 爱在圣诞节
lästern (V) [zai4 bei4 hou4 shuo1 ren2 huai4 hua4] 在背后说人坏话
latent [qian2 zai4] 潜在
latente Gefahr (S) [qian2 zai4 wei2 hai4] 潜在危害
latente Gefahr (S) [qian2 zai4 xing4 wei1 hai4] 潜在性危害
laufend (Adj) [zheng4 zai4 jing4 zheng1] 正在竞争
lauffähig (Adj) [zai4 gong1 zuo4 zhuang4 tai4] 在工作状态
leben (V) [sheng1 huo2 zai4] 生活在
Lee Woon-jae (Eig, Pers, 1973 - ) [li3 yun2 zai4] 李云在
lernen (V) [zai4 ge4 ji2 xue2 xiao4 jiu4 du2] 在各级学校就读
Liebe in Zeiten der Cholera (Eig, Werk) [ai4 zai4 wen1 yi4 man4 yan2 shi2] 爱在瘟疫蔓延时
Liege (S)liegen (V) [zuo4 la4 zai4] 坐落在
Marktführer (S) [zai4 gai1 shi4 chang3 shang4 ju4 ling3 xian1 di4 wei4] 在该市场上具领先地位
maschinegeschrieben (Adj) [zai4 ji1 qi4 shang4 shu1 xie3] 在机器上书写
meiner Meinung nach [zai4 wo3 kan4 lai2] 在我看来
mental (Adj) [zai4 nao3 nei4 jin4 xing2] 在脑内进行
Mesopotamien (S)mesopotamisch (Adj) [jin1 yi1 la1 ke4 suo3 zai4 di4] 今伊拉克所在地
Messegelände (S) [bo2 lan3 hui4 suo3 zai4 di4] 博览会所在地
mikroskopisch (Adj) [zai4 xian3 wei1 jing4 xia4] 在显微镜下
militärisch [zai4 jun1 shi4 shang4] 在军事上
mit Hilfe von, duch die Hilfe von, unter der Hilfe von (Adj) [zai4 bang1 zhu4 xia4] 在帮助下
mit jd. zusammen sein ( Beziehung ) (Adj)eine Beziehung haben (V)zusammen, gemeinsam (Adj) [zai4 yi4 qi3] 在一起
mittags (Adv) [zai4 zhong1 wu3] 在中午
mittelalterlich [zai4 zhong1 shi4 ji4] 在中世纪
mitten in der Nacht [zai4 shen1 ye4] 在深夜
moderieren (V) [zai4 dian4 shi4 li3 lou4 mian4] 在电视里露面
monatelang (Adj) [zai4 yi4 ge4 yue4 fen4 zhong1] 在一个月份中
nach dem Krieg [zai4 zhan4 hou4] 在战后
Nachholbedarf (S) [qian2 zai4 xu1 qiu2] 潜在需求
nachmessen (V) [zheng4 zai4 jian3 yan4] 正在检验
nachstehend [zai4 xia4 wen2] 在下文
nachstehend [zai4 xia4 wen2 zhong1] 在下文中
nachts [zai4 ye4 li5] 在夜里
nah, nahe bei [zai4 fu4 jin4] 在附近
nahe [zai4 zuo3 ce4] 在左侧
NAT (S)Router (S) [zai4 wang3 luo4 nei4 bu4] 在网络内部
Negation (S)abschaffen (V)untergehen (V) [bu4 cun2 zai4] 不存在
nicht zu Hause sein [bu4 zai4 jia1] 不在家
nimm dir das nicht zu Herzen (V) [bie2 ba3 zhe4 shi4 gua4 zai4 xin1 shang4] 别把这事挂在心上
oben, droben [zai4 gao1 chu4] 在高处
Offshoresuche nach Erdöl (S) [zai4 jin4 hai3 zhao3 shi2 you2] 在近海找石油
online (Adj) [lian2 zai4 wang3 shang4] 连在网上
online (Adj) [zai4 xian4] 在线
Online-Banking (S, EDV) [zai4 xian4 yin2 xing2 ye4 wu4] 在线银行业务
Online-Dienst [zai4 xian4 fu2 wu4 qi4] 在线服务器
Online-Entwicklungsmaschine (Foto) (S) [zai4 xian4 xian3 ying3 ji1] 在线显影机
Online-Formular (S) [zai4 xian4 biao3 ge2] 在线表格
Online-Prozessor (S) [zai4 xian4 chu4 li3 ji1] 在线处理机
Online-Update (Adj, EDV) [zai4 xian4 geng4 xin1] 在线更新
Online-Videoservice [zai4 xian4 shi4 pin2 fu2 wu4] 在线视频服务
Online-Werbung (S) [zai4 xian4 guang3 gao4] 在线广告
Online-Zuschauerzahl (S) [zai4 xian4 ren2 shu4] 在线人数
Onlinebörsen [zai4 xian4 jiao1 yi4 suo3] 在线交易所
Onlinedienst (S) [zai4 xian4 fu2 wu4] 在线服务
Onlinewörterbuch (S) [zai4 xian4 ci2 dian3] 在线词典
Ontologie (S, Philos) [cun2 zai4 lun4] 存在论
Oppositionspartei (S, Pol)Opposition (S, Pol) [zai4 ye3 dang3] 在野党
Ort, Platz, Stelle (S) [suo3 zai4] 所在
ostwärts [zai4 dong1 fang1] 在东方
Perfekt (Zeitform) (S) [xian4 zai4 wan2 cheng2 shi2] 现在完成时
Personalbestand (S) [zai4 chang3 ren2 shu4] 在场人数
philosophisch (Adj) [zai4 zhe2 xue2 shang4] 在哲学上
Pointe (eines Witzes) (S) [xiao4 dian3 suo3 zai4] 笑點所在
potentielle Bedrohung (S) [qian2 zai4 wei1 xie2] 潜在威胁
potentielle Konkurrenz [qian2 zai4 jing4 zheng1] 潜在竞争
potentieller Kunde (S, Wirtsch) [qian2 zai4 de5 ke4 hu4] 潜在的客户
Präsens (S, Sprachw) [xian4 zai4 shi4] 现在式
Präsens, Gegenwartsform [xian4 zai4 shi2] 现在时
Realismus (S, Philos) [shi2 zai4 lun4] 实在论
rechtlich (Adj) [zai4 fa3 lü4 shang4] 在法律上
Regierungsgebäude (S) [zheng4 fu3 suo3 zai4 jian4 zhu4] 政府所在建筑
Regierungssitz (S, Pol) [zheng4 fu3 suo3 zai4 di4] 政府所在地
registrieren (V) [zheng4 zai4 zhu4 ce4] 正在注册
registriert sein [deng1 ji4 zai4 ce4] 登记在册
reichlich vorhanden (V) [da4 liang4 cun2 zai4] 大量存在
reiten (V) [qi2 zai4 ma3 bei4 shang4] 骑在马背上
Reservist (S, Mil) [zai4 xiang1 jun1 ren2] 在乡军人
Rindfleisch nach Sichuan-Art [niu2 rou4 zai4 si4 chuan1 shi4] 牛肉在四川式
Rückseite (S) [zai4 bei4 hou4] 在背后
Rückseite (S) [zai4 bei4 mian4] 在背面
Rückseite (S) [zai4 bei4 shang4] 在背上
ruhelos [ru2 mang2 zai4 bei4] 如芒在背
Scheinwiderstand (S) [shi4 zai4 dian4 zu3] 视在电阻
Schläfe (S) [shen2 suo3 zai4 zhi1 de5] 神所在之地
schleichende Inflation (S, Wirtsch) [qian2 zai4 de5 tong1 huo4 peng2 zhang4] 潜在的通货膨胀
schlimmstenfalls [zai4 zui4 huai4 di4 qing2 kuang2 xia4] 在最坏的情况下
schon (früher) [zao3 zai4] 早在
schon am ( Ort )bereits am ( Ort ) [yi3 jing1 zai4] 已经在
schritthaltend [zai4 tong2 yi1 tiao2 xian4 shang4] 在同一条线上
Schulbescheinigung (S) [zai4 du2 zheng4 ming2] 在读证明
Schwägerin (S, Rechtsw) [jie3 jie5 zai4 fa3 lü4] 姐姐在法律
sechstens [zai4 di4 liu4] 在第六
sehr nahe (S) [jin4 zai4 zhi3 chi3] 近在咫尺
seinerzeit [zai4 shi4 dang4 di4 shi2 hou4] 在适当的时候
selbst jetzt [ji2 shi3 zai4 xian4 zai4] 即使在现在
selbstverständlich, nicht der Rede wert [bu4 zai4 hua4 xia4] 不在话下
sich aufgrund seiner hohen Stellung von der Basis lösen [gao1 gao1 zai4 shang4] 高高在上
sich auskennen, Experte sein in [zai4 hang2] 在行
sich befinden in, an, auf, bei (V)Partikel (gerade ablaufende Handlung) [zai4]
sich in der schulischen Ausbildung befinden (V) [zai4 du2] 在读
sich kümmern, aufpassen [zai4 hu1] 在乎
sich um etwas kümmern (V)ermittelt durch (V) [zai4 hu5] 在乎
siebtens [zai4 di4 qi1] 在第七
Sony Online Entertainment [xin1 li4 zai4 xian4 yu2 le4] 新力在线娱乐
Staatsdienst (S) [zai4 zheng4 fu3 jiu4 zhi2] 在政府就职
strukturell [zai4 jie2 gou4 shang4] 在结构上
südlich (Adj) [zai4 nan2 fang1] 在南方
südlich (Adj) [zai4 nan2 mian4] 在南面
südöstlich [zai4 dong1 nan2] 在东南
südwestlich [zai4 xi1 nan2] 在西南
Synästhesie (S) [ru2 zai4 tan2 dao4 tong4 ku3 shi2] 如在谈到痛苦时
Syndrom (S) [tong2 shi2 cun2 zai4 de5 shi4 wu4] 同时存在的事物
Training Made In Germany (Geo) [pei2 xun4 zai4 de2 guo2] 培训在德国
trocknen lassen (V) [rang4 qi2 zai4 kong1 qi4 zhong1 gan1 zao4] 让其在空气中干燥
über Wasser [zai4 hai3 shang4] 在海上
über, übermäßig [zai4 zhi1 shang4] 在之上
überdurchschnittlich (Adj) [zai4 ping2 jun1 shui3 ping2 yi3 shang4] 在平均水平以上
übereilen (V) [tou2 zai4 qian2] 头在前
überstehen (V) [fu2 zai4 biao3 mian4] 浮在表面
Ubiquität (S) [pu3 bian4 cun2 zai4 xing4] 普遍存在性
um die Ecke [zai4 guai3 jiao3 chu4] 在拐角处
umstritten (Adj)uneinig (Adj) [zai4 zheng1 lun4 zhong1] 在争论中
umstürzen (V) [la4 zai4] 落在
unbehaglich (Adj) [bu2 zi4 zai4 de5] 不自在地
unbekanntes Kleinod (V) [yang3 zai4 shen1 gui1 wu2 ren2 shi4] 养在深闺无人识
unbekümmert (Adv) [zi4 you2 zi4 zai4 de5] 自由自在地
unbeschwert (Adj) [zi4 you2 zi4 zai4] 自由自在
und selbst dann [shen4 zhi4 zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang2 xia4] 甚至在这种情况下
ungezwungen (Adj) [xiao1 yao2 zi4 zai4] 逍遥自在
unser Herz ist zusammen (V) [wo3 men5 de5 xin1 shi4 zai4 yi1 qi3 de5] 我们的心是在一起的
unten, am Fuß, zu Füßen, unten am Fuß (Adj)unter dem Fuß (Adj) [zai4 jiao3 xia4] 在脚下
unter allen Umständen [zai4 ren4 he2 qing2 kuang2 xia4] 在任何情况下
unter dem Dach des Regierungsabkommens (Pol) [zai4 zheng4 fu3 xie2 ding4 de5 kuang4 jia4 xia4] 在政府协定的框架下
unter diesen Umständen [zai4 zhe4 yang4 de5 qing2 kuang4 xia4] 在这样的情况下
unter dieser Bedingung [zai4 zhe4 zhong3 zhuang4 kuang4 xia4] 在这种状况下
unter Druck [zai4 ya1 li4 xia4] 在压力下
unter komplizierten Bedingungen [zai4 fu4 za2 qing2 kuang4 xia4] 在复杂情况下
unter komplizierten Bedingungen arbeiten [zai4 fu4 za2 qing2 kuang4 xia4 zuo4 ye4] 在复杂情况下作业
unter Kontrolle [zai4 kong4 zhi4 zhi1 xia4] 在控制之下
unter normalen Betriebsbedingungen (V) [zai4 zheng4 chang2 zuo4 ye4 tiao2 jian4 xia4] 在正常作业条件下
unter Schutzgas [zai4 bao3 hu4 xing4 qi4 fen1 zhong1] 在保护性气氛中
unter, unten [zai4 xia4 fang1] 在下方
unter, unterhalb [zai4 xia4 mian4] 在下面
Unterbewusstsein (S) [qian2 zai4 yi4 shi4] 潜在意识
unterdrückte Gefühle, zurückgehaltene Gefühle [bie1 zai4 xin1 li3] 憋在心里
unterdurchschnittlich (Adj) [zai4 ping2 jun1 xian4 xia4] 在平均线下
unterfließendem Wasser [zai4 shui3 liu2 zhong1] 在水流中
unterstreichen (V) [zai4 … xia4 hua4 xian4] 在…下画线
unterwegs [zai4 hang2] 在航
Unterwegs [zai4 lu4 shang5] 在路上
unterwegs [zai4 tu2 zhong1] 在途中
unterwegs [zheng4 zai4 jin4 xing2] 正在进行
unterziehen (V) [fang4 zai4 li3 mian4] 放在里面
unvermeidlich [zai4 suo3 nan2 mian3] 在所难免
Unwirklichkeit (S) [bu4 cun2 zai4 zhi1 wu4] 不存在之物
UTPNetzwerkkabel (S) [zai4 shi2 ji4 shi1 gong1 shi2] 在实际施工时
Vehikel (S)藥物溶解 [yun4 zai4 gong1 ju4] 运在工具
verändern (V) [zheng4 zai4 bian4 hua4] 正在变化
verdächtigen (V)verdächtig (Adj) [zai4 yi2 xin1 li3] 在疑心里
verdächtigen (V)verdächtig (Adj) [zai4 yin1 yun2 xia4] 在阴云下
verflechten (V)verschlingen (V) [jiao1 zhi1 zai4 yi4 qi3] 交织在一起
Verknüpfung hier erstellen (EDV) [zai4 dang1 qian2 wei4 zhi4 chuang4 jian4 kuai4 jie2 fang1 shi4] 在当前位置创建快捷方式
versteige [zai4 pai1 mai4 zhong1 bei4 shou4 mai4] 在拍卖中被售卖
verwirren (V) [jiu1 chan2 zai4 yi4 qi3] 纠缠在一起
vor dem 7. des Folgemonats [zai4 ci4 yue4 qi1 ri4 nei4] 在次月七日内
vor dem Zylinder angebracht sein [an1 zhi4 zai4 gun3 tong3 qian2 mian4] 安置在滚筒前面
vor den Augen der ganzen Welt [zai4 quan2 shi4 jie4 mian4 qian2] 在全世界面前
vor Gericht [zai4 fa3 ting2 shang4] 在法庭上
vorausgehen (V)fortschreitend (Adj)vorherig (Adj) [zai4 qian2] 在前
vorkommen (Adj) [zheng4 zai4 fa1 sheng1] 正在发生
Vorlauf (S) [zou3 zai4 … zhi1 qian2] 走在…之前
vorlegen (V) [fang4 zai4 zhuo1 shang5] 放在桌上
vorliegen (V) [zai4 qian2 mian4 fang4 zhuo2] 在前面放着
vorschriftlichem (Adj) [zai4 wen2 zi4 chu1 xian4 yi3 qian2] 在文字出现以前
Was bist du am machen? [ni3 zai4 gan4 shen2 me5] 你在干什么
Was machst du? [ni3 zai4 gan4 shen2 me5 ?] 你在干什么?
waten [zai4 shui3 bu4 xing2] 在水步行
weit weg [zai4 yuan3 chu4] 在远处
Weizengarben auf der Tanne aufhäufen [ba3 mai4 kun3 dui1 zai4 chang3 shang4] 把麦捆堆在场上
wenn Du an meiner Stelle wärest [zai4 shang1 yan2 shang1] 在商言商
Werk (S) [zai4 chan3 pin3] 在产品
wie auf heißen Nadeln sitzen (Sprichw) [mang2 ci4 zai4 bei4] 芒刺在背
Wie spät ist es? [xian4 zai4 ji3 dian3] 现在几点
wieder, erneut, von Neuem [you4 zai4] 又在
wieder, nochmal (Adj) [zai4 ci4] 在次
wir können es uns zeitlich nicht erlauben, weiter zu [zai4 shi2 jian1 shang4 bu4 yun3 xu3 zai4 er5 le5] 在时间上不允许再V了
wirklich [nei4 zai4 de5] 内在地
wissenschaftlich begründet sein [zai4 ke1 xue2 shang4 neng2 gou4 cheng2 li4] 在科学上能够成立
wo ist?wo befindet sich? [zai5 na3 r5] 在哪儿
wo? [he2 zai4] 何在
wohnen (V) [zhu4 zai5] 住在
Working Poor; arbeitende Arme, arm trotz Vollzeitbeschäftigung (Wirtsch) [zai4 zhi2 pin2 qiong2] 在职贫穷
Zahlung (V) [zai4 wai4 bu4] 在外部
zehntens [zai4 di4 shi2] 在第十
zentriert (Adj) [zai4 zhong1 xin1] 在中心
zu Hause [zai4 guo2 nei4] 在国内
zu Hause sein [zai4 jia1] 在家
zu Pferd [qi2 zai4 ma3 shang4] 骑在马上
zum Anbau an Geräteanschluss (EDV) [an1 zhuang1 zai4 she4 bei4 jie1 kou3 shang4] 安装在设备接口上
zusammenstellen (V) [fang4 zai4 yi4 qi3] 放在一起
zuvor [zai4 ci3 zhi1 qian2] 在此之前
zweitrangig [zai4 di4 er4] 在第二
zweitrangig [zai4 di4 er4 wei4] 在第二位
zweitrangig [zai4 qi2 ci4] 在其次
zwischen Hamburg und München [zai4 han4 bao3 he2 mu4 ni2 hei1 zhi1 jian1] 在汉堡和慕尼黑之间
在慕尼 [zai4 mu4 ni2] 在慕尼
福在眼前 [fu2 zai4 yan3 qian2] 福在眼前


3.3 Anwesenheit, Standort bei + at + +
3.3 Anwesenheit, Standort in + in + +
5.31 Ursache anlässlich + at + +
6.7 Dauer, Beständigkeit während + during + +