6 Old HSK word(s): ** A ** C ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * * * * * * * * * * * * * /* * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

walk, go on foot / run / leave
mouth, lips


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + mouth, lips Mouth 觜 (STERNE_IM_ORION) zui3 +


B Die Nahrungsmittel: Die Getreide-und Hülsenpflanzen: Kichererbse + * +
B Die Menschen: das Gesicht: Mund + * +
C Das Haus: Die Gartengeräte: Düse + * +
C Das Haus: Der Werkzeugkasten: Flachzange + * +
C Die äussere Erscheinung: die Kinderkleidung: Lätzchen + * +
C Das Haus: Das Kinderzimmer: Sauger + * +
C Der Einkauf: Der Zeitungshändler: Stiel + * +


zuckersüß (Adj) [zui3 tian2] 嘴甜
Aaskrähe (S) [xiao3 zui3 wu1 ya1] 小嘴乌鸦
Abfühlstift (S)Picke (S) [he4 zui3 chu2] 鹤嘴锄
als Ausdruck von Bewunderung oder Anerkennung mit der Zunge schnalzen (V) [za1 zui3] 咂嘴
Amerikanischer Säbelschnäbler (lat: Recurvirostra americana) (Eig, Bio) [mei3 zhou1 fan3 zui3 yu4] 美洲反嘴鹬
Andensäbelschnäbler (lat: Recurvirostra andina) (Eig, Bio) [an1 di4 si1 fan3 zui3 yu4] 安第斯反嘴鹬
Bernsteinseeschwalbe (Bio) [hei1 zui3 duan1 feng4 tou2 yan1 ou1] 黑嘴端凤头燕鸥
Bilabialer Klick (S) [shuang1 chun2 da1 zui3 yin1] 双唇搭嘴音
bis über beide Ohren grinsen (V) [he2 bu5 long3 zui3] 合不拢嘴
Blasdüsenanordnung (S, Tech) [chui1 qi4 zui3 pai2 lie4] 吹气嘴排列
Breitrachen [kuo4 zui3 niao3 ke1] 阔嘴鸟科
Brenndüse (S, Tech)Brenner (S, Tech) [shao1 zui3] 烧嘴
Brenner, Brenndüse (S, Tech)Düse (S, Tech)Sprühdrüse (S, Tech) [pen1 zui3] 喷嘴
den Mund abwischen (S) [ca1 zui3] 擦嘴
den Mund aufmachen (S) [zhang1 zui3] 张嘴
den Mund öffnen (S) [zhang1 kai1 zui3] 张开嘴
den Mund verziehen (V) [pie3 zui3] 撇嘴
dichthalten [zhu4 zui3] 住嘴
die Lippen aufwerfen, den Mund spitzen (V) [nu3 zui3] 努嘴
Drehsauger (S, Tech) [xuan2 zhuan3 xi1 qi4 zui3] 旋转吸气嘴
Dschungelkrähe (Bio) [da4 zui3 wu1 ya1] 大嘴乌鸦
Dschungelkrähe (Bio) [dai4 zui3 wu1 ya1] 大嘴乌鸦
durcheinander reden [qi1 zui3 ba1 she2] 七嘴八舌
Düse (S, Tech) [xi1 qi4 zui3] 吸气嘴
Düsenbeleimung (S, Tech) [pen1 zui3 tu2 jiao1] 喷嘴涂胶
Düsentrocknung (S) [pen1 zui3 gan1 zao4] 喷嘴干燥
Einspritzdüse, Düse (S, Tech) [pen1 you2 zui3] 喷油嘴
Ellenbogenhöcker (S) [ying1 zui3] 鹰嘴
etw abstreiten (V) [bian4 zui3] 辩嘴
Fettnippel (S) [you2 zhi1 zui3] 油脂嘴
Flachzange (S) [pian1 zui3 qian2] 扁嘴钳
gefräßig [tan1 zui3] 贪嘴
geschwätzig [zui3 sui4] 嘴碎
geschwätzig (Adj) [pin2 zui3] 贫嘴
grinsen (V) [lie3 zui3] 咧嘴
Hadrosaurus [ya1 zui3 long2] 鸭嘴龙
Halt den Mund! (Int)Halt's Maul! (Int) [zhu4 zui3 !] 住嘴!
Halt's Maul (vulg) [bi4 zui3] 闭嘴
Hasenscharte (S) [que1 zui3] 缺嘴
häufig über etwas reden, im Munde führen (V) [gua4 zai4 zui3 bian1] 挂在嘴边
Heißluftdüsentrockner (S) [re4 feng1 zui3 gan1 zao4 qi4] 热风嘴干燥器
im Mund [zui3 li3] 嘴里
in keinem Zusammenhang stehen (S)unvereinbar (Adj) [niu2 tou2 bu4 dui4 ma3 zui3] 牛头不对马嘴
Kerze ( Motor ) (S, vulg)Motorenkerze (S, Tech)Zündkerze (S, Tech) [huo3 zui3] 火嘴
Kichererbse (S) [ying1 zui3 dou4] 鹰嘴豆
Klatsch (S)Klatschen (S) [qin1 zui3 sheng1] 亲嘴声
Klatschbase (S) [duo1 zui3 de5 ren2] 多嘴的人
knabbern (V) [ling2 zui3] 零嘴
Komfort [da1 zui3] 搭嘴
Kopf, Ventileingang (S)Mund (S) [zui3]
Kopf, Ventileingang (S)Mund (S) [zui3 ba5] 嘴巴
Kurische Nehrung (Geo) [ku4 er3 si1 sha1 zui3] 库尔斯沙嘴
küssen (V) [qin1 zui3] 亲嘴
Lachmöwe (S) [hong2 zui3 ou1] 红嘴鸥
Latz (S) [wei2 zui3 er2] 围嘴儿
Leimdüse (S) [pen1 jiao1 zui3] 喷胶嘴
LippenLippe, Randabschluss (von Gefäß) (S) [zui3 chun2] 嘴唇
Lockerungsbläser (单张纸输纸机) (S) [shan4 mian4 xing2 chui1 feng1 zui3] 扇面形吹风嘴
Löffelente (S) [pi2 zui3 ya1] 琵嘴鸭
Lujiazui (Finanzzone in Pudong, Shanghai) (Eig) [lu4 jia1 zui3] 陆家嘴
Maulkorb anlegen (S) [dou1 zui3] 兜嘴
mit geschlossenem Mund etw. tun (V) [min3 zhuo2 zui3] 抿着嘴
Mündung (S) [zui3 lian3] 嘴脸
Mundwinkel (S) [zui3 jiao3] 嘴角
naschhaft (Adj) [chan2 zui3] 馋嘴
necken (V) [dou4 zui3] 逗嘴
Normdüse (S) [liu2 liang4 pen1 zui3] 流量喷嘴
oral (Adj) [yong4 zui3] 用嘴
Psittacosaurus (Bio) [ying1 wu3 zui3 long2] 鹦鹉嘴龙
Quasselstrippe (S) [da4 zui3 ba5] 大嘴巴
Retorte (S) [hui2 zui3] 回嘴
Rotkopfsäbelschnäbler (lat: Recurvirostra novaehollandiae) (Eig, Bio) [hong2 jing3 fan3 zui3 yu4] 红颈反嘴鹬
Rüssel (S) [jian1 xing2 zui3] 尖形嘴
Säbelschnäbler (lat: Recurvirostra avosetta) (Eig, Bio) [fan3 zui3 yu4] 反嘴鹬
Säbelschnäbler (lat: Recurvirostridae, eine Vogelfamilie) (Eig, Bio) [fan3 zui3 yu4 ke1] 反嘴鹬科
Säbelschnäbler (lat: Recurvirostridae, eine Vogelfamilie) (Eig, Bio) [fan3 zui3 yu4 shu3] 反嘴鹬属
Sägeschnabeleremit (Bio) [ju1 zui3 feng1 niao3] 锯嘴蜂鸟
Schmatz (S) [fa1 chu1 sheng1 yin1 de5 qin1 zui3] 发出声音的亲嘴
schmollen (V) [jue1 zui3] 撅嘴
Schnabel (S, Bio) [niao3 zui3] 鸟嘴
Schnabeltier (S) [ya1 zui3 shou4] 鸭嘴兽
Schneereiher (Bio) [huang2 zui3 bai2 lu4] 黄嘴白鹭
Shizuishan (Geo) [shi2 zui3 shan1 shi4] 石嘴山市
sich mit einer Bemerkung in ein Gespräch einschalten [cha1 ju4 zui3] 插句嘴
Spieß (S) [sha1 zui3] 沙嘴
Theklalerche (lat: Galerida theklae) (Eig, Bio) [duan3 zui3 feng4 tou2 bai3 ling2] 短嘴凤头百灵
Transportsauger (S) [di4 zhi3 xi1 zui3] 递纸吸嘴
Trennsauger (S)Hubsauger [fen1 zhi3 xi1 zui3] 分纸吸嘴
über das ganze Gesicht grinsen [lie1 zui3 dai4 xiao4] 咧嘴大笑
über das ganze Gesicht grinsen [xiao4 de2 he2 bu5 long3 zui3] 笑得合不拢嘴
Unglücksbringerin (S) [wu1 ya1 zui3] 乌鸦嘴
versehentlich etw. ausschwatzen (V) [zou3 zui3] 走嘴
Wasserspeier (S) [di1 shui3 zui3 shou4] 滴水嘴兽
Wegebussard (lat: Buteo magnirostris) (Eig, Bio) [da4 zui3 kuang2] 大嘴鵟
wetteifern recht zu haben, argumentieren, Nahrung schnell verschlingen (V) [qiang3 zui3] 抢嘴
wortgewandt [you2 zui3 hua2 she2] 油嘴滑舌
zänkisch (Adj) [hao3 chao3 zui3] 好吵嘴
Zerstäuberdüse (S) [pen1 fen3 qi4 pen1 zui3] 喷粉器喷嘴
Zigarettenfilter (S) [guo4 lü4 zui3 xiang1 yan1] 过滤嘴香烟
Zigarettenfilter, Filter (S) [guo4 lü4 zui3] 过滤嘴
Zigarettenhalter [yan1 zui3 er2] 烟嘴儿
Zigarettenspitze (S) [yan1 zui3] 烟嘴