2 Old HSK word(s): ** A ** DDefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

and / with / to / for / give, grant
this, these / in this case, then
same, similar / together with
time, season / era, age, period

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
achtbahnig (Adj) [ke3 yi3 tong2 shi2 yin4 shua4 8 ge4 zhi3 juan3] 可以同时印刷8个纸卷
Altersgenosse (S) [tong2 shi2 fa1 xing2 de5 bao4 zhi3] 同时发行的报纸
asynchron [bu4 tong2 shi2] 不同时
dabei, zugleich, gleichzeitig damit [yu3 ci3 tong2 shi2] 与此同时
fast gleichzeitig (Adj) [cha4 bu5 duo1 tong2 shi2] 差不多同时
gegenwärtig, zeitgemäßAltersgenosse (S) [tong2 shi2 dai4] 同时代
gleichzeitig (Adj) [tong2 shi2 qi1] 同时期
gleichzeitig (Adj)zur gleichen Zeit (Adv)überdies, außerdem (Adj) [tong2 shi2] 同时
gleichzeitige Sendung [dian4 shi4 he2 wu2 xian4 dian4 tong2 shi2 lian2 bo1 jie2 mu4] 电视和无线电同时联播节目
Parallelrechner (S) [tong2 shi2 dian4 nao3] 同时电脑
Syndrom (S) [tong2 shi2 cun2 zai4 de5 shi4 wu4] 同时存在的事物
Zeitgenosse (Adj) [tong2 shi2 dai4 de5 ren2] 同时代的人
Zeitgenosse (S) [tong2 shi2 dai4 ren2] 同时代人
Zusammentreffen (S)synchron (Adj)unmittelbar (Adj) [tong2 shi2 fa1 sheng1] 同时发生


6.12 Gleichzeitig unterdessen + meanwhile + 同时 +
6.12 Gleichzeitig währenddessen + meanwhile + 同时 +
6.12 Gleichzeitig simultan + simultaneously + 同时 +
6.14 Zwischenzeit einstweilen + meanwhile + 同时 +