17 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** A ** B ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

procedure / gallop / sudden(ly)
change, transform, alter / rebel


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + change, transform, alter / rebel Hand2 变 (SORTIEREN) bian4 +


A Der Verkehr: Das Auto: Getriebe + * +
B Der Verkehr: Das Motorrad: Getriebe + * +
B Der Verkehr: Das Auto: Schalthebel + * +
B Der Verkehr: Das Fahrrad: Schalthebel + * +
B Das Haus: Die Hausanschlüsse: Transformator + * +
B Die Freizeit: Die Fotografie: Zoom + * +
C Die äussere Erscheinung: die Schönheit: hypoallergen + * +
C Die Umwelt: Das Gestein: metamorph + * +
C Der Verkehr: Das Fahrrad: schalten + * +


Chamäleon [bian4 se4 long2] 变色龙
sauer werden (V) [bian4 suan1] 变酸
( in der Liebe ) Treue brechen (V) [bian4 xin1] 变心
(leicht) variieren (V) [shao1 jia1 bian4 hua4] 稍加变化
Abänderung (S) [bian4 geng1] 变更
Abart (S) [bian4 xing2] 变型
Abart, Variante [bian4 ti3] 变体
abhängig Veränderliche (S) [yin1 bian4 liang4] 因变量
Ablaut (S) [yuan2 yin1 bian4 huan4] 元音变换
Ablenkspule (S)Deflektor (S) [bian4 liu2 zhuang1 zhi4] 变流装置
abnorm [bian4 tai4 de5] 变态地
abnormale sexuelle Vorlieben (Med) [xing4 bian4 tai4] 性变态
Abplattung (S) [bian4 ping2] 变平
Abschwächung (S) [bian4 bo2] 变薄
abschwenkbarer Stapelanschlag (S) [ke3 gai3 bian4 de5 zhi3 dui1 qi2 zhi3 qi4] 可改变的纸堆齐纸器
abspecken (V) [bian4 miao2 tiao2] 变苗条
Abstufung (S) [jie1 duan4 de5 bian4 hua4] 阶段地变化
Abstufung (S) [yan2 se4 jian4 bian4] 颜色渐变
Abstufung (S) [zhu2 jian4 de5 bian4 hua4] 逐渐地变化
Abtrünniger [bian4 jie2 zhe3] 变节者
abwechselungsreich (Adj) [bian4 hua4 duo1 yang4] 变化多样
abwechslungsreich (Adj) [fu4 yu2 bian4 hua4] 富于变化
Adaptation (S) [shi4 ying4 xing4 bian4 hua4] 适应性变化
Adressänderung (S) [di4 zhi3 gai3 bian4] 地址改变
Affine Abbildung (S, Math) [fang3 she4 bian4 huan4] 仿射变换
Albino (S) [bai2 hua4 bian4 zhong3] 白化变种
Allergie, allergische Reaktion (S, Psych) [bian4 tai4 fan3 ying4] 变态反应
Alt (Taste) (Adj) [bian4 huan4 jian4] 变换键
altern (V) [bian4 lao3] 变老
Amöbe (S, Bio) [bian4 xing2 chong2] 变形虫
Amplitudenmodulation (S) [zhen4 fu2 diao4 bian4] 振幅调变
anamorph [xiang4 bian4] 象变
anamorphotisches Zerren (S, EDV) [guang1 xue2 bian4 xing2 shi1 zhen1] 光学变形失真
ändern (V)sich entwickeln (V)sich verändern (V) [bian4]
ändern, transformieren, verändern, modifizieren (V) [gai3 bian4] 改变
Änderung (S) [bian4 gan1] 变干
Änderungsantrag (S) [gong1 cheng2 bian4 geng4 shen1 qing3 shu1] 工程变更申请书
Änderungsmeldung (S) [gong1 cheng2 bian4 geng4 tong1 zhi1 dan1] 工程变更通知单
anfangen, kleidenwerden (V) [bian4 de5] 变得
Anlasswiderstand (S) [qi3 dong4 bian4 zu3 qi4] 启动变阻器
Anlautmutation (S) [zi3 yin1 bian4 hua4] 子音变化
Annuitätenmethode (S) [nian2 du4 deng3 zhi2 fa3 mei3 nian2 li4 xi1 zhi1 fu4 e2 he2 ben3 jin1 chang2 huan2 e2 zong3 he2 bu4 bian4 fa3] 年度等值法每年利息支付额和本金偿还额总和不变法
anpassen, abstimmen [tiao2 bian4] 调变
Anpassung, Adaption (S, Chem) [shi4 ying4 xing4 de5 bian4 hua4] 适应性的变化
anpassungsfähig (Adj) [shan4 bian4] 善变
Anpassungsfähigkeit (S) [ying4 bian4 neng2 li4] 应变能力
Aprilwetter (S, Met)schwer vorhersagbares Wetter (S, Met)unstetes Wetter (S, Met) [bian4 hua4 mo4 ce4 de5 tian1 qi4] 变化莫测的天气
auch mit Getriebe lieferbar [dai4 bian4 su4 xiang1 ye3 ke3 gong1] 带变速箱也可供
auflockern (纸张) [cheng2 shan1 xing2 bian4 xing2] 呈扇形变形
aufstehen (V) [bian4 gao1] 变高
Automatikgetriebe (S) [zi4 dong4 bian4 su4 xiang1] 自动变速箱
automatisches Getriebe (S, Tech) [zi4 dong4 bian4 su4 qi4] 自动变速器
Barbapapa [qi2 miao4 jia1 ting2 bian4 xing2 dou4] 奇妙家庭变形豆
Bekehrungseifer (S) [shi3 bian4 jie2] 使变节
beliebig (Adj) [ren4 yi4 bian4 hua4] 任意变化
Benennung veränderlicher Sterne (S) [bian4 xing1 ming4 ming2] 变星命名
benetzen (V) [bian4 shi1] 变湿
beständig, ausnahmslos [bu4 bian4 hua4] 不变化
Beständigkeit (S) [bu4 bian4 shi4] 不变式
Beständigkeit (S) [bu4 bian4 xing4 zhi4] 不变性质
Beständigkeit (S)Unbeugsamkeit (S)Unbeweglichkeit (S)Unbiegsamkeit (S)Unveränderlichkeit (S)Invarianz (Phys) [bu4 bian4 xing4] 不变性
bewölken (V) [bian4 de5 yin1 chen2] 变得阴沉
binden, verdickenVerdickung (S) [bian4 hou4] 变厚
blau (V)blauen (V) [bian4 lan2] 变蓝
bösartige Umwandlung, maligne Umwandlung (S) [e4 bian4] 恶变
bräunen (V) [bian4 zong1 se4] 变棕色
Brisanz (S)Mutabilität (S)Variabilität (S) [yi4 bian4 xing4] 易变性
Bruttoinlandsprodukt zu konstanten Preisen (S, Wirtsch) [bu4 bian4 jia4 guo2 nei4 sheng1 chan3 zong3 zhi2] 不变价国内生产总值
Card Captor Sakura [bai3 bian4 xiao3 ying1] 百变小樱
Cepheiden [zao4 fu4 bian4 xing1] 造父变星
Chamäleon (S) [bian4 se4 xi1] 变色蜥
Chromatische Tonleiter (S, Mus) [bian4 yin1 jie1] 变音阶
DA-Wandler, DAC (S) [shu4 zi4 mo2 ni3 bian4 huan4 qi4] 数字模拟变换器
Datumsgrenze (S, Geo) [guo2 ji4 ri4 qi1 bian4 geng1 xian4] 国际日期变更线
Datumszeile (S) [ri4 qi1 bian4 geng1 xian4] 日期变更线
deformierbar (Adj)formbar (Adj)verformbar (Adj) [ke3 bian4 xing2] 可变形
Dehnungsdeformation (S) [la1 shen1 bian4 xing2] 拉伸变形
Dehnungsmessstreifen (S) [ying4 bian4 pian4] 应变片
Deklination (S)Kasus (S) [xing2 shi4 bian4 hua4] 形式变化
den Umständen entsprechend handelnsich den Verhältnissen anpassen [tong1 quan2 da2 bian4] 通权达变
Denaturierung (S, Chem) [gai3 bian4 ben3 zhi4] 改变本质
der Stimmwechsel [fa1 yu4 qi1 bian4 sheng1] 发育期变声
der Traum wurde Wirklichkeit (S) [meng4 xiang3 bian4 cheng2 liao3 ke3 neng2] 梦想变成了可能
der Traum wurde Wirklichkeit (S) [meng4 xiang3 bian4 cheng2 liao3 xian4 shi2] 梦想变成了现实
Deviation (S) [hang2 dao4 bian4 geng1] 航道变更
diakritisches Zeichen [bian4 yin1 fu2 hao4] 变音符号
diakritisches Zeichen, Umlautzeichen (排版) (S) [bian4 yin1 fu2] 变音符
die Situation hat sich verändert (S) [qing2 kuang4 fa1 sheng1 liao3 bian4 hua4] 情况发生了变化
Differentialtransformator (S) [cha1 dong4 bian4 ya1 qi4] 差动变压器
Differenzdrucktransmitter [chai1 ya1 bian4 song4 qi4] 差压变送器
Digitalzoom ( Digitalkamera ) (S) [shu4 ma3 bian4 jiao1] 数码变焦
Diskrete Fourier-Transformation (S) [li2 san3 fu4 li3 ye4 bian4 huan4] 离散傅里叶变换
Diskrete Kosinustransformation (S, Math) [li2 san3 yu2 xian2 bian4 huan4] 离散余弦变换
diskrete Zufallsvariable (S, Math) [li2 san3 xing2 sui2 ji1 bian4 liang4] 离散型随机变量
diverse (Adj) [bian4 hua4 duo1] 变化多
Doppelkupplunggetriebe (S, Tech) [shuang1 li2 he2 qi4 bian4 su4 xiang1] 双离合器变速箱
Drehmomentwandler (S) [bian4 niu3 qi4] 变扭器
drehzahlgeregelt (Adj, Tech)Gleichstrom-Invertergeregelt (Adj, Tech) [zhi2 liu2 bian4 pin2] 直流变频
Druckminderreduzierstück (S, Sport) [jian3 ya1 bian4 jing4 xing2] 减压变径型
Drucktransmitter [ya1 li4 bian4 song4 qi4] 压力变送器
Dummy-Variable (S, Math) [zi4 you2 bian4 liang4 he2 yue1 shu4 bian4 liang4] 自由变量和约束变量
düster [can3 bian4] 惨变
Ein Königreich für ein Lama (S) [bian4 shen1 guo2 wang2] 变身国王
Eindruck variabler Daten (V) [ke3 bian4 shu4 ju4 jia1 yin4] 可变数据加印
einschmelzen (V) [bian4 mai4 cai2 chan3] 变卖财产
Einstellungsänderung (S, Psych) [tai4 du4 gai3 bian4] 态度改变
einzeichnen (V) [bian4 duan3] 变短
elektronische Verzerrung (S, EDV) [dian4 zi3 shi1 zhen1 bian4 xing2] 电子失真变形
Elektroschlackeumschmelzung (S, Tech) [zha1 bian4] 渣变
Elementarmatrix (Math) [chu1 deng3 bian4 huan4] 初等变换
entstellen [bian4 chou3] 变丑
Entwertung (S) [bian4 zao4] 变造
Entwicklungsgeschichte (S, Gesch) [yan3 bian4 li4 shi3] 演变历史
EP-Getriebeöl (S) [E P bian4 su4 qi4 you2] EP变速器油
erblassen (V) [se4 bian4] 色变
Erderwärmung (S) [di4 qiu2 bian4 nuan3] 地球变暖
erfreuliche Veränderung (S) [ke3 xi3 bian4 hua4] 可喜变化
erhitzen (V) [bian4 re4] 变热
erleuchten (V) [bian4 qing1] 变轻
erwärmen, feurig, Erwärmung [bian4 nuan3] 变暖
Es gab gerade einen Wetterumschwung. (Met) [gang1 hao3 tian1 qi4 bian4 liao3] 刚好天气变了
Evolution (S) [yan3 bian4] 演变
Fahrplanwechsel (S) [xing2 che1 shi2 ke4 biao3 gai3 bian4] 行车时刻表改变
Fahrzeuggetriebe (S) [che1 liang4 bian4 su4 xiang1] 车辆变速箱
Feinstregelgetriebe (S) [wei1 diao4 bian4 su4 qi4] 微调变速器
fissil (Adj)spaltbar (Adj)zerteilbar (Adj) [ke3 lie4 bian4] 可裂变
flächenvariabler Tiefdruck [ke3 bian4 mian4 ji1 de5 ao1 yin4] 可变面积的凹印
flexibel (Adj) [ji1 bian4] 机变
flexibel (Adj)schaltbar (Adj)umschaltbar (Adj)umstellbar (Adj)umsteuerbar (Adj, Tech)unbeständig (Adj)veränderbar (Adj)veränderlich (Adj)wandelbar (Adj)wankelmütig (Adj)wechselbar (Adj) [ke3 bian4] 可变
Flüssigkeit (S) [bian4 yi2 xing4] 变移性
Folgen der globalen Erwärmung (S) [quan2 qiu2 bian4 nuan3 de5 xiao4 ying4] 全球变暖的效应
Formänderung, Anspannung, Deformation, Dehnung (S, Phys) [ying4 bian4] 应变
Formenlehre (S)Konjugation (S) [zi4 xing2 bian4 hua4] 字形变化
Fourier-Transformation (S, Math) [fu4 li3 ye4 bian4 huan4] 傅里叶变换
Frequenzumrichter, Konverter (S) [bian4 pin2 qi4] 变频器
Galilei-Transformation (S) [ga1 li4 lüe4 bian4 huan4] 伽利略变换
Gangschaltung (S) [bian4 su4] 变速
Gebläsevariator (S) [feng1 shan4 wu2 bian4 su4 qi4] 风扇无变速器
gefügig (Adj) [rong2 yi4 bian4 hua4] 容易变化
Gefühlsumschwung (S) [qing2 bian4] 情变
genetische Mutationsfaktoren (S) [yi2 chuan2 tu1 bian4 yin1 su4] 遗传突变因素
genetische Variation [ji1 yin1 bian4 yi4] 基因变异
Genmutation (S) [ji1 yin1 tu2 bian4] 基因突变
Geschlechtsumwandlung (S) [bian4 xing4] 变性
Geschlechtsumwandlung (S) [bian4 xing4 shou3 shu4] 变性手术
Getriebekasten [bian4 su4 xiang1] 变速箱
Getriebeöl (S) [bian4 su4 qi4 you2] 变速器油
Getriebesystem (S) [bian4 su4 xi4 tong3] 变速系统
Getriebeuntersetzung (S) [bian4 su4 qi4 jian3 su4 bi3] 变速器减速比
glattgewordene Walze (S) [bian4 guang1 hua2 de5 mo4 gun3] 变光滑的墨辊
gleichbleibend (Adj) [shi3 zhong1 bu4 bian4] 始终不变
gleichbleibend (S) [shi3 zhong1 bu4 bian4 de5] 始终不变的
gleichmäßig [bian4 dong4 xiao3] 变动小
globale Erderwärmung (S) [qi4 hou2 bian4 hua4] 气侯变化
globale Erderwärmung (S) [quan2 qiu2 qi4 hou4 bian4 nuan3] 全球气候变暖
globale Erwärmung (S) [quan2 qiu2 bian4 nuan3] 全球变暖
Goldberg-Variationen (Mus) [ge1 de2 bao3 bian4 zou4 qu3] 哥德堡变奏曲
Gummilinse, Vario-,Zoomobjektiv (S) [bian4 jiao1 ju4 jing4 tou2] 变焦距镜头
halbautotypischer Tiefdruck (S) [wang3 xue2 shen1 du4 ke3 bian4 de5 ao1 yin4] 网穴深度可变的凹印
halbautotypischer Tiefdruck (S, Tech) [xue2 shen1 du4 ke3 bian4 de5 ao1 yin4] 穴深度可变的凹印
Handschaltgetriebe (S, Tech) [shou3 dong4 bian4 su4 qi4] 手动变速器
hat sich stark verändert [bian4 hua4 da4 liao3] 变化大了
Hintergrundverlauf [bei4 jing3 jian4 bian4] 背景渐变
Hitler-Ludendorff-Putsch (S, Gesch) [pi2 jiu3 guan3 zheng4 bian4] 啤酒馆政变
Hough-Transformation (S, EDV) [huo4 fu1 bian4 huan4] 霍夫变换
Hubwerk (Radausleger) (S)Wippwerk (Wippdrehkran) (S) [bian4 fu2 ji1 gou4] 变幅机构
Hundert-Tage-Reform (1898) (S) [wu4 xu1 bian4 fa3] 戊戌变法
in ständiger Veränderung, in stetigem Wechsel [qian1 bian4 wan4 hua4] 千变万化
Informationswandler (S) [xin4 xi1 bian4 huan4 qi4] 信息变换器
Integraltransformation (S, Math) [ji1 fen1 bian4 huan4] 积分变换
Intergovernmental Panel on Climate Change (Org) [zheng4 fu3 jian1 qi4 hou4 bian4 hua4 zhuan1 men2 wei3 yuan2 hui4] 政府间气候变化专门委员会
Internationaler Thermonuklearer Experimenteller Reaktor (S, Phys) [guo2 ji4 re4 he2 ju4 bian4 shi2 yan4 fan3 ying4 dui1] 国际热核聚变实验反应堆
inverse Transformation (S, Math)Inverse (S, Math) [ni4 bian4 huan4] 逆变换
ist größer geworden (V) [bian4 dai4 liao3] 变大了
je nach Änderung des Erdmagnetfelds [sui2 zhe5 di4 qiu2 ci2 chang3 de5 bian4 hua4] 随着地球磁场的变化
Jobcardumwandler (S) [zuo4 ye4 ka3 pian4 bian4 huan4 qi4] 作业卡片变换器
Jongleur (S) [bian4 xi4 fa3 zhe3] 变戏法者
kaleido Star [bai3 bian4 zhi1 xing1] 百变之星
Kaltblüter (S)wechselwarme Tiere [bian4 wen1 dong4 wu4] 变温动物
Kapp-Lüttwitz-Putsch (S, Gesch) [ka3 pu3 lü3 te4 wei2 zi1 zheng4 bian4] 卡普吕特维兹政变
Kapp-Putsch (S, Gesch) [ka3 pu3 zheng4 bian4] 卡普政变
karamellisiert [rong2 hua4 er2 bian4 cheng2 jiao1 tang2] 熔化而变成焦糖
Kataklysmus (S, Geol) [zai1 bian4] 灾变
Katastrophe (S) [da4 bian4 dong4] 大变动
Katoy [tai4 guo2 bian4 xing4 nü3 ren2] 泰国变性女人
Katoy [tai4 guo2 bian4 xing4 nü3 xing4] 泰国变性女性
Kennwortänderung (S) [mi4 ma3 gai3 bian4] 密码改变
Kernfusion (S) [ju4 bian4 fan3 ying4] 聚变反应
Kernfusion (S, Phys) [he2 ju4 bian4] 核聚变
Kernspaltung (S, Phys) [he2 lie4 bian4] 核裂变
Kernspaltungsbombe, Spaltbombe (S) [lie4 bian4 zha4 dan4] 裂变炸弹
Kernumwandlung (S) [he2 bian4 huan4] 核变换
Kernumwandlung (S) [he2 shuai1 bian4] 核衰变
Kernumwandlung (S, Phys) [yuan2 zi3 he2 bian4 huan4 fang1 fa3] 原子核变换方法
Kernzerfall [fang4 she4 xing4 shuai1 bian4] 放射性衰变
Klimaerwärmung (S) [qi4 hou4 bian4 nuan3] 气候变暖
Klimapolitik (S, Pol) [zhen1 dui4 di4 qiu2 qi4 hou4 bian4 nuan3 de5 zheng4 ce4] 针对地球气候变暖的政策
Klimapolitik (S, Pol) [zhen1 dui4 qi4 hou4 bian4 nuan3 de5 zheng4 ce4] 针对气候变暖的政策
Klimapolitik (S, Pol) [zhen1 dui4 qi4 hou4 gai3 bian4 de5 zheng4 ce4] 针对气候改变的政策
Klimarahmen-Konvention (S) [lian2 he2 guo2 qi4 hou4 bian4 hua4 kuang4 jia4 gong1 yue1] 联合国气候变化框架公约
Klimawandel (S) [qi4 hou4 bian4 qian1] 气候变迁
Klimawandel (S, Met) [qi4 hou4 bian4 hua4] 气候变化
komplexe Funktion (S, Math) [fu4 bian5 han5 shu2] 复变函数
kondensiert (Adj) [bian4 nong2] 变浓
Konjugation (S) [dong4 ci2 bian4 wei4] 动词变位
Konjugation (S, Sprachw) [bian4 wei4] 变位
konstant bleiben, konstant (V) [bao3 chi2 bu4 bian4] 保持不变
Konstante (S)Unbeweglichkeit (S)Unveränderlichkeit (S)anordnen (V)beständig (Adj)gleich bleibend (Adj)gleichförmig (Adj)ortsfest (Adj)permanent (Adj)stabil (Adj)stationär (Adj) [bu4 bian4] 不变
konstante Bahnspannung (S) [bao3 chi2 zhang1 li4 bu4 bian4] 保持张力不变
konstante Bahnspannung (S) [bao3 chi2 zhi5 dai5 zhang1 li4 bu4 bian4] 保持纸带张力不变
kontinuierlich (Adj, Phys) [lian2 xu4 bian4 hua4 de5] 连续变化的
Kontinuierliche Fourier-Transformation (S) [lian2 xu4 fu4 li3 ye4 bian4 huan4] 连续傅里叶变换
kontinuierliche Zufallsvariable (S, Math) [lian2 xu4 xing2 sui2 ji1 bian4 liang4] 连续型随机变量
Konversion (S) [zhuan3 bian4 zong1 jiao4 xin4 yang3] 转变宗教信仰
Konverter (S)Umsetzer (S) [bian4 huan4 she4 bei4] 变换设备
Konvertierung (S) [xin1 li3 de5 zhuan3 bian4] 心理的转变
Koordinatentransformation (S) [zuo4 biao1 bian4 huan4] 坐标变换
Kovariante Ableitung (S, Math) [gong4 bian4 dao3 shu3] 共变导数
Kriechdehnung (S) [ru2 bian4 yan2 shen1] 蠕变延伸
Kriechfestigkeit (S) [ru2 bian4 qiang2 du4] 蠕变强度
krümeln (V) [bian4 cheng2 sui4 xie4] 变成碎屑
krumm (Adj) [ji1 bian4] 畸变
Kurskorrektur (S)Kurswechsel (S) [fang1 xiang4 gai3 bian4] 方向改变
Kursveränderung (S) [bi3 lü4 bian4 hua4] 比率变化
Kursveränderung (S) [hui4 lü4 bian4 hua4] 汇率变化
Laplace-Transformation (S) [la1 pu3 la1 si1 bian4 huan4] 拉普拉斯变换
Leichtathletik-Verbandes ??? (S) [bu4 ke3 bian4] 不可变
Liquidation (S) [zi1 chan3 bian4 xian4] 资产变现
Liquidierbarkeit (S) [bian4 xian4 shuai4] 变现率
Liquidität (S) [bian4 xian4 neng2 li4] 变现能力
Lorentz-Transformation (S) [luo4 lun2 zi1 bian4 huan4] 洛仑兹变换
Lorentz-Transformation (S, Tech) [luo4 lun2 zi1 bian4 huan4] 洛伦兹变换
Lykanthropie (Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf, einen Wolfsmenschen) (S, Med) [bian4 lang2 shu4] 变狼术
LZI-System (S) [xian4 xing4 shi2 bu4 bian4 xi4 tong3 li3 lun4] 线性时不变系统理论
mechanisch (Adj) [dan1 diao4 wu2 bian4 hua4] 单调无变化
Metamorphismus (S) [bian4 zhi4 zuo4 yong4] 变质作用
Metamorphose (S)abnorm, anormal, abnormal (Adj, Psych) [bian4 tai4] 变态
Metastase (S) [tong2 zhi4 tui4 bian4] 同质蜕变
Meuterei (S) [bing1 bian4] 兵变
meutern (V) [hua2 bian4] 哗变
Militärputsch (S) [jun1 shi4 zheng4 bian4] 军事政变
Minimalreform (S) [zui4 xiao3 gai3 bian4] 最小改变
Modellwechsel (S) [mo2 xing2 gai3 bian4] 模型改变
Modellwechsel (S) [xing2 hao4 gai3 bian4] 型号改变
Modifikationsmittel (S) [bian4 zhi2 ji4] 变质剂
modifizieren (V) [bian4 zhi4] 变质
modifizieren (V) [bian4 zhi4 chu3 li3] 变质处理
Modularität (S)Variabilität (S) [bian4 hua4 xing4] 变化性
Motor mit veränderlicher Antriebsdrehzahl (S) [bian4 su4 qu1 dong4 dian4 ji1] 变速驱动电机
Mukden-Zwischenfall (zwischen Japan und China) (S, Gesch) [jiu3 yi1 ba1 shi4 bian4] 九一八事变
Multivariate Verfahren (S, Psych) [duo1 chong2 bian4 liang4 fen1 xi1] 多重变量分析
Mutabilität (S) [tu1 bian4 xing4] 突变性
Mutabilität, Wandlungsfähigkeit, Veränderlichkeit (S, Bio) [ke3 bian4 xing4] 可变性
Mutagen [you4 bian4 ji4] 诱变剂
Mutagenese, mutieren [you4 bian4] 诱变
Mutarotation (S, Chem) [bian4 xuan4 xian4 xiang4] 变旋现象
Mutation, sprunghafte Veränderung (S) [tu2 bian4] 突变
neue Richtung [gai3 bian4 fang1 xiang4] 改变方向
nichtentzündliche Netzhautentzündung (Med) [shi4 wang3 mo2 bing4 bian4] 视网膜病变
nichts (Pron)was (Pron) [wu2 ci2 xing2 bian4 hua4] 无词形变化
noch intensiver, in noch stärkerem Maße (Adj) [bian4 ben3 jia1 li4] 变本加厉
nutztnutzen (V) [bian4 de5 you3 yong4] 变得有用
ohne Gewähr [hui4 bian4 hua4] 会变化
ohne Gewähr [sui2 shi2 ke3 neng2 bian4 hua4] 随时可能变化
Ohnmacht (S) [jie2 zou4 gai3 bian4] 节奏改变
Pap-Test (S, Med) [ba1 shi4 zao3 qi1 ai2 bian4 tan4 cha2 shi4 yan4] 巴氏早期癌变探查试验
Parameter (S) [can1 bian4 liang4] 参变量
Paraphilie [xing4 xin1 li3 bian4 tai4] 性心理变态
pathologische Veränderung (S) [bing4 bian4] 病变
phantasmagorisch [bian4 huan4 bu4 ding4] 变幻不定
Phasenübergang (Phys) [xiang1 bian4] 相变
phototrope Gläser, lichtempfindliche Gläser, lichtsensitive Gläser (S, Tech)phototropes Glas, lichtempfindliches Glas, lichtsensitives Glas (S, Tech) [guang1 zhi4 bian4 se4 bo1 li5] 光致变色玻璃
Planetengetriebe (S) [xing2 xing1 bian4 su4 xiang1] 行星变速箱
plastische Verformung (S, Phys) [su4 xing4 bian4 xing2] 塑性变形
plötzliche Wetteränderung (S, Met) [tian1 qi4 tu2 bian4] 天气突变
plötzlicher Wechsel [ju4 bian4] 剧变
Politikwechsel (S, Pol) [zheng4 ce4 zhuan3 bian4] 政策转变
Preisschwankung (S) [jia4 ge2 bian4 dong4] 价格变动
Proteobacteria [bian4 xing2 jun1 men2] 变形菌门
Prozessschwankungen [guo4 cheng2 bian4 hua4] 过程变化
psychopatisch (Adj) [jing1 shen2 bian4 tai4 zhe3] 精神变态者
putschen (V) [fa1 dong4 zheng4 bian4] 发动政变
qualitative Veränderung (S, Philos) [zhi4 bian4] 质变
quantitative Veränderung [liang4 bian4] 量变
Rattenfänger (S) [pan4 bian4 zhe3] 叛变者
realisierbar (Adj) [ke3 bian4 xian4] 可变现
realisiertrealisieren (V) [bian4 xian4] 变现
Regelwiderstand (S) [ke3 bian4 dian4 zu3] 可变电阻
Regelwiderstand (S) [ke3 bian4 dian4 zu3 qi4] 可变电阻器
Reguliergetriebe (S) [bian4 su4 chi3 lun1 xiang1] 变速齿轮箱
reinlegen (V) [bian4 liao3 se4] 变了色
Retinopathia pigmentosa [shi4 wang3 mo2 se4 su4 bian4 xing4] 视网膜色素变性
Rheologie (S, Phys) [liu2 bian4 xue2] 流变学
rheologisch (Adj) [liu2 bian4 neng2 li4] 流变能力
rheologische Eigenschaften (S) [liu2 bian4 xing4] 流变性
Richtungsänderung (S) [fang1 xiang4 bian4 hua4] 方向变化
röten [bian4 hong2] 变红
Satsuma-Rebellion (S, Gesch) [xi1 nan2 shi4 bian4] 西南事变
Schachvarianten [guo2 ji4 xiang4 qi2 bian4 ti3] 国际象棋变体
Schachvarianten [xiang4 qi2 bian4 ti3] 象棋变体
Schaltgetriebe (S) [bian4 su4 qi4] 变速器
Scherdehnung, Schubverformung (S, Phys) [jian3 ying4 bian4] 剪应变
Scherwind [feng1 qie1 bian4] 风切变
Schieberegler (S) [hua2 dong4 bian4 zu3 qi4] 滑动变阻器
Schieberegler (S) [yi2 dong4 bian4 zu3 qi4] 移动变阻器
schlecht werden, verderben (Adj) [bian4 huai4] 变坏
schlecht werden, verderben (V) [bian4 sou1] 变馊
schmutzen (V) [bian4 zang1] 变脏
Schnee von gestern [wu2 fa3 gai3 bian4 de5 shi4] 无法改变的事
Schnelle Fourier-Transformation (engl: fast Fourier transform, FFT) (S, Math) [kuai4 su4 fu4 li3 ye4 bian4 huan4] 快速傅里叶变换
Schwellung (S)schwellen (V) [bian4 de5 zhong3 dai4] 变得肿大
Schwenkflügel [ke3 bian4 hou4 lüe4 yi4] 可变后掠翼
Seitenflexibilitat [ye4 shu4 bian4 dong4 duo1] 页数变动多
selbsttönende Brille (S) [bian4 se4 yan3 jing4] 变色眼镜
sich anpassen, flexibel sein [bian4 tong1] 变通
sich bessern, sich heben ( Stimmung ) (V) [bian4 hao3] 变好
sich in etw. entwickeln (V)sich zu etw. wandeln (V) [yan3 bian4 cheng2] 演变成
sich umbilden; Zerfall (V, Bio) [tui4 bian4] 蜕变
Sozialer Wandel (S) [she4 hui4 bian4 qian1] 社会变迁
Spaltbarkeit (S) [lie4 bian4 du4] 裂变度
Spaltbarkeit (S) [lie4 bian4 neng2 li4] 裂变能力
Spaltmaterial, spaltbares Material (S, Phys) [lie4 bian4 cai2 liao4] 裂变材料
Staatsstreich (S, Pol) [zheng4 bian4] 政变
Standhaftigkeit (S) [heng2 jiu3 bu4 bian4] 恒久不变
ständig (Adj) [gu4 ding4 bu4 bian4] 固定不变
ständiger Wandel, in einem Fluss der Veränderung (S)sich ständig verändern, stetiges wandeln (V)fließen (V) [bu4 duan4 di4 bian4 hua4] 不断的变化
Standortwechsel (S) [bian4 huan4 bu4 zhi4] 变换布置
starr, unveränderlich (Adj) [yi1 cheng2 bu4 bian4 de5] 一成不变的
Stellenumbau (S) [di4 dian3 huo4 wei4 zhi4 bian4 geng4] 地点或位置变更
Stellungswechsel (S) [zhen4 di4 de5 bian4 huan4] 阵地的变换
Stimmwechsel [bian4 sheng1] 变声
Störfallplan (S, EDV) [ying4 bian4 ji4 hua4] 应变计划
strecken (V) [bian4 chang2] 变长
stufenlos regelbares Getriebe (S) [wu2 ji2 bian4 su4 qi4] 无级变速器
Thermidorianer [re4 yue4 zheng4 bian4] 热月政变
Thixotropie (Viskositätsänderung) (S, Chem) [chu4 bian4 xing4] 触变性
tiefenvariabler Tiefdruck (S, Tech) [ke3 bian4 shen1 du4 de5 ao1 yin4] 可变深度的凹印
tiefgreifende Wandlungen haben sich vollzogen (S) [fa1 sheng1 shen1 ke4 bian4 hua4] 发生深刻变化
Tonsandhi (Sprachw) [lian2 xu4 bian4 diao4] 连续变调
Trafo-Brand (S) [bian4 ya1 qi4 huo3 zai1] 变压器火灾
Trafoschutz (Eig, Tech) [bian4 ya1 qi4 bao3 hu4 zhuang1 zhi4] 变压器保护装置
Traktionstransformator, Bahntransformator (S) [qian1 yin3 bian4 ya1 qi4] 牵引变压器
Tranformatorstation, Trafostation, Umspannstation (S) [bian4 dian4 suo3] 变电所
Transformation (S) [bian4 shen1] 变身
Transformationsmatrix (S, Math) [bian4 huan4 ju3 zhen4] 变换矩阵
Transformator (S) [bian4 ya1 qi4] 变压器
Transformer (Eig) [bian4 xing2 jin1 gang1] 变形金刚
Transmutation (S) [tiao2 jian4 bian4 hua4] 条件变化
Transmutation, Umwandlung (z.B. Umwandlung von Blei in Gold) (S, Chem) [shan4 bian4] 嬗变
transsexuell (Adj, Chem) [bian4 xing4 ren2] 变性人
übelriechend werden (V) [bian4 chou4] 变臭
übergangs (S)Bekehrung (S)Fließen (S)Floss (S)Kurswechsel (S)Rückentwicklung (S, Chem)Richtungsänderung (S)Transformation (S)Transition (S)Umbruch (S)Umrechnung (S)Umschichtung (S)Umsetzung (S)fließen (V)umrechnen (V)wandeln (V)wenden (V)sich ändern [zhuan3 bian4] 转变
Umformer (S) [shi3 bian4 hua4 de5 ren2] 使变化的人
Umgestaltung (S) [bian4 rong2] 变容
Umgestaltung (S) [gai3 bian4 xing2 xiang4] 改变形像
Umlaut (S) [bian4 yuan2 yin1] 变元音
Umlaut (S) [yuan2 yin1 bian4 hua4] 元音变化
Umlaut (S) [yuan2 yin1 bian4 yin1] 元音变音
umsteuerbares Satellitendruckwerk (卷筒纸印刷机) (S, Tech) [ke3 bian4 de5 wei4 xing1 yin4 shua4 ji1 zu3] 可变的卫星印刷机组
umwälzen (V) [che4 di3 bian4 ge2] 彻底变革
umwälzen (V) [yong4 bao4 li4 bian4 ge2] 用暴力变革
Umwälzungen im Jahr 1989 [dong1 ou1 ju4 bian4] 东欧剧变
umwandelbar [ke3 bian4 hua4] 可变化
umwandeln (V) [shi3 bian4 hua4] 使变化
Umweltchemie (S) [huan2 jing4 bian4 hua4] 环境变化
unbeständig (Adj) [bian4 hua4 bu4 ding4] 变化不定
unbeständig (Adj) [bian4 huan4] 变幻
unbeständig (Adj)veränderbar (Adj)veränderlich (Adj)volatil (Adj)wankelmütig (Adj) [yi4 bian4] 易变
ungleichförmig (Adj)wankelmütig (Adj)wechselhaft (Adj) [bian4 hua4 wu2 chang2] 变化无常
unregelmäßiges Verb [bu4 gui1 ze2 bian4 hua4 dong4 ci2] 不规则变化动词
Unstetigkeit (S, Math)Unstetigkeits- (stelle,.. ) (S, Math)unstetig (Adj, Math) [yue4 bian4] 跃变
unveränderlich [bu4 neng2 bian4] 不能变
unveränderlich [bu4 neng2 gai3 bian4] 不能改变
unveränderlich (Adj) [yi1 cheng2 bu4 bian4] 一成不变
unveränderliche Größe [wu2 bian4 hua4] 无变化
unverändert [wei4 bian4] 未变
unverändert (Adj) [mei2 you3 bian4 hua4] 没有变化
unverändert (Adj) [wei4 gai3 bian4] 未改变
unverformbar (Adj) [bu4 ke3 bian4 xing2] 不可变形
unverformt (Adj) [wu2 ying4 bian4] 无应变
unverformt, biegesteif (Adj) [bu4 bian4 xing2] 不变形
Unwiderruflichkeit (S)unveränderlich (Adj) [bu4 ke3 gai3 bian4] 不可改变
variabel, Größe (S)Variable (S) [hui4 bian4] 会变
Variable Datenrate (S) [ke3 bian4 ma3 lü4] 可变码率
variable Kosten (S, Wirtsch) [bian4 dong4 cheng2 ben3] 变动成本
Varianzanalyse (ANOVA) (S, Math) [bian4 yi4 shu4 fen1 xi1] 变异数分析
Variation (Musik) (S) [bian4 zou4] 变奏
Variationsrechnung (S, Math) [bian4 fen1 fa3] 变分法
veränderlich (Adj) [ke3 gai3 bian4] 可改变
Veränderlichkeit (S) [ke3 bian4 geng4 xing4] 可变更性
verändern (V) [bian4 hua4 zhong1] 变化中
verändern (V) [zheng4 zai4 bian4 hua4] 正在变化
verändern (V)verändert (Adj) [bian4 hua4 liao3] 变化了
verändern (V)verändert (Adj) [bian4 yang4 liao3] 变样了
verändern; abändern; umändern (V, Wirtsch) [bian4 dong4] 变动
verändertVeränderung (S)verändern (V)verwandeln (V) [bian4 yang4] 变样
Veränderung, Umwandlung (S) [bian4 hua4] 变化
Veränderungen im traditionellen Printbereich (S) [chuan2 tong3 yin4 shua4 de5 bian4 qian1] 传统印刷的变迁
Veränderungsmanagement [bian4 geng1 guan3 li3] 变更管理
verarmen (V) [bian4 pin2 kun4] 变贫困
verarmen (V) [bian4 qiong2] 变穷
verbiegen (V)verschlechtern (V) [shi3 bian4 huai4] 使变坏
Verdichtungsdeformation (S) [ya1 suo1 bian4 xing2] 压缩变形
verdorbenes Öl (S, Tech) [bian4 zhi2 de5 you2] 变质的油
verdreifachen (V) [shi3 bian4 cheng2 san1 bei4] 使变成三倍
verdunkeln (V) [bian4 hei1] 变黑
verdunkeln (V)abdunkeln [bian4 an4] 变暗
verdünnen (V) [bian4 jian1] 变尖
verdünnen (V) [bian4 xi4] 变细
Verdünnung (S) [bian4 cheng2 xi1 bo2] 变成稀薄
Verdünnung (S) [bian4 shou4] 变瘦
verengern, verengen (V) [bian4 zhai3] 变窄
verflüssigen (V) [bian4 wei2 ye4 ti3] 变为液体
verflüssigen (V) [shi3 bian4 wei2 ye4 ti3] 使变为液体
Verformung (S, Phys) [xing2 bian4] 形变
Verformung, Deformation (S) [bian4 xing2] 变形
vergärt (Adj)vergoren (Adj) [shi3 bian4 suan1] 使变酸
vergilben (V) [bian4 huang2] 变黄
verhärten (V) [bian4 ying4] 变硬
verkleinern (V) [shi3 bian4 xiao3] 使变小
verkommen (V) [bian4 zao1] 变糟
verkürzen (V) [bian4 xiao3] 变小
Verlegung (S) [gai3 bian4 wei4 zhi5] 改变位置
Verräter (S)meutern (V)abtrünnig (Adj) [pan4 bian4] 叛变
verschleierte Beschränkung [bian4 xiang4 xian4 zhi4] 变相限制
Versetzungszeichen (Synonyme: Akzidenzien, Akzidentien, Akzidentalen) (S, Mus) [bian4 yin1 ji4 hao5] 变音记号
versteinern (V) [bian4 cheng2 hua4 shi2] 变成化石
vertikale Deformation (S) [chui2 zhi2 bian4 xing2] 垂直变形
verunsichern (V) [bian4 de5 bu4 an1 quan2] 变得不安全
verunsichern (V) [bian4 de5 bu4 ke3 kao4] 变得不可靠
vervollständigen (V) [bian4 wan2 zheng3] 变完整
verzerrtMetamorphose (S)Umformung (S)umformen (V)verzerren (V) [shi3 bian4 xing2] 使变形
Vielseitigkeit (S) [duo1 zhong3 bian4 hua4] 多种变化
wachsen (V) [bian4 dai4] 变大
Wandel (S) [bian4 qian1] 变迁
Wandel durch Handel (S, Wirtsch) [mao4 yi4 cu4 bian4 hua4] 贸易促变化
wandeln (V) [shi3 qi3 bian4 hua4] 使起变化
wechseln, konvertieren (V) [bian4 huan4] 变换
Wechselrichter (S) [ni4 bian4 qi4] 逆变器
Wechselstelle (Zahnriemen) [bian4 huan4 lun2 xi4] 变换轮系
Wechselstrom (S, Phys) [jiao1 bian4 dian4 liu2] 交变电流
Weiterung (S) [bian4 kuan1] 变宽
Weltklimarat der Vereinten Nationen, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (S) [zheng4 fu3 jian1 qi4 hou4 bian4 hua4 zhuan1 ye4 wei3 yuan2 hui4] 政府间气候变化专业委员会
wendig (Adj) [neng2 sui2 ji1 ying4 bian4] 能随机应变
werden (V) [bian4 wei2] 变为
werden, sich wandeln in, sich verändern zu (V) [bian4 cheng2] 变成
Widerrufung (S) [gai3 bian4 lun4 diao4] 改变论调
wirtschaftliche Flexibilität (S, Wirtsch) [jing1 ji4 ke3 bian4 xing4] 经济可变性
Witzigkeit (S) [lin2 ji1 ying4 bian4] 临机应变
Wohnungswechsel (S) [zhu4 zhai2 gai3 bian4] 住宅改变
zaubern (V) [bian4 ba3 xi4] 变把戏
zaubern (V)Taschenspielertricks vorführen [bian4 xi4 fa3] 变戏法
Zeigervariable (S, EDV) [zhi3 zhen1 bian4 liang4] 指针变量
Zeilentransformator (S) [hui2 sao3 bian4 ya1 qi4] 回扫变压器
Zerfall (S) [shuai1 bian4] 衰变
Zerfallsreihe [shuai1 bian4 lian4] 衰变链
Zerfallswärmeleistung (S) [shuai1 bian4 re4] 衰变热
Zoom (S)Zoomobjektiv (S) [bian4 jiao1 jing4 tou2] 变焦镜头
Zoomen [bian4 jiao1] 变焦
Zoomen (S) [bian4 jiao1 ju4] 变焦距
Zufallsvariable (S, Math) [sui2 ji1 bian4 liang4] 随机变量
zulegen (V) [bian4 pang4] 变胖
zur Abwechslung [wei4 le5 gai3 bian4 yi1 xia4] 为了改变一下
zur Realität werden [bian4 cheng2 xian4 shi2] 变成现实
Zusammenschluss (S) [ju4 bian4] 聚变
Zustandsänderung (S) [ti3 zhi4 gai3 bian4] 体质改变
Zustandsänderung (S) [zhuang4 tai4 gai3 bian4] 状态改变
zweiundsiebzig Verwandlungen (S) [qi1 shi2 er4 bian4] 七十二变
Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (S, Gesch) [qi1 qi1 shi4 bian4] 七七事变
Zwischenfall von Xi’an (Gesch) [xi1 an1 shi4 bian4] 西安事变


13.4 Mathemathik Variable + Variable + +