1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

issue, dispatch, send out / hair
open, unfold / stretch, extend


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Allseitige Entwicklung von Ackerbau, Forstwirtschaft, Viehzucht, Nebengewerbe und Fischerei (S) [nong2 lin2 mu4 fu4 yu2 ge4 ye4 quan2 mian4 fa1 zhan3] 农林牧副渔各业全面发展
angemessene Wachstumsrate (S) [shi4 dang4 fa1 zhan3 su4 du4] 适当发展速度
Atomprogramm (S) [he2 fa1 zhan3 ji4 hua4] 核发展计划
Aufeinanderfolge (S) [fa1 zhan3 xi4 lie4] 发展系列
Aufschwung (S) [peng2 bo2 fa1 zhan3] 蓬勃发展
Bauträger (S) [di4 chan3 fa1 zhan3 shang1] 地产发展商
Bevölkerungsentwicklung (S) [ren2 kou3 fa1 zhan3 qu1 shi4] 人口发展趋势
Business Developement Manager (S, Wirtsch) [ye4 wu4 fa1 zhan3 jing1 li3] 业务发展经理
China Shipping Development (Org) [zhong1 hai3 fa1 zhan3] 中海发展
China Youth Developement Foundation (kurz: CYDF) - KPnahe NGO (Org) [zhong1 guo2 qing1 shao3 nian2 fa1 zhan3 ji1 jin1 hui4] 中国青少年发展基金会
Clean Development Mechanism [qing1 jie2 fa1 zhan3 ji1 zhi4] 清洁发展机制
Commission on Population and Development (S) [ren2 kou3 yu3 fa1 zhan3 wei3 yuan2 hui4] 人口与发展委员会
Commission on Sustainable DevelopmentCSD (S)CSD [ke3 chi2 xu4 fa1 zhan3 wei3 yuan2 hui4] 可持续发展委员会
Department for International Development (DFID) (Geo) [ying1 guo2 guo2 ji4 fa1 zhan3 bu4] 英国国际发展部
Die GrünenBündnis 90 (S) [fa1 zhan3 xun4 meng3] 发展迅猛
die wirtschaftliche Entwicklung fördern (S) [cu4 jin4 jing1 ji4 fa1 zhan3] 促进经济发展
DigitalChina Co., Ltd. (S, Wirtsch) [shen2 zhou1 shu4 ma3 ke1 ji4 fa1 zhan3 gong1 si1] 神州数码科技发展公司
Doha-Entwicklungsrunde, Doha-Runde (S, Wirtsch) [duo1 ha1 fa1 zhan3 hui2 he2] 多哈发展回合
Emerging Markets (junge Aktienmärkte in Schwellen- und Reformländern) (S) [fa1 zhan3 shi4 chang3] 发展市场
entwickeln (V)entwickelnd (Adj) [zheng4 zai4 fa1 zhan3] 正在发展
entwickeln (V)entwickelnd (Adj)strukturschwach (Adj) [fa1 zhan3 zhong1] 发展中
entwickeln zu, werden zu [fa1 zhan3 dao4] 发展到
Entwicklungen vorantreiben [cu4 jin4 fa1 zhan3] 促进发展
Entwicklungsaufwand (S) [fa1 zhan3 gong1 zuo4] 发展工作
Entwicklungsgeschichte (S) [fa1 zhan3 shi3] 发展史
Entwicklungsgesellschaft (S) [fa1 zhan3 shang1] 发展商
Entwicklungshilfe (S) [fa1 zhan3 yuan2 zhu4] 发展援助
Entwicklungsland (S) [fa1 zhan3 de5 guo2 jia1] 发展的国家
Entwicklungsland (Wirtsch) [fa1 zhan3 zhong1 guo2 jia1] 发展中国家
EntwicklungsmöglichkeitenEntwicklungspotential [fa1 zhan3 qian2 li4] 发展潜力
Entwicklungsphase, Entwicklungsabschnitt, Entwicklungsstufe [fa1 zhan3 jie1 duan4] 发展阶段
Entwicklungsplanung (S) [fa1 zhan3 gui1 hua4] 发展规划
Entwicklungspolitik (S) [fa1 zhan3 zheng4 ce4] 发展政策
Entwicklungspsychologie (Psych) [fa1 zhan3 xin1 li3 xue2] 发展心理学
Entwicklungsrunde (bei Gesprächen der Welthandelsorganisation) (S, Wirtsch) [fa1 zhan3 hui2 he2] 发展回合
Entwicklungsstand (S) [fa1 zhan3 shui3 ping2] 发展水平
Entwicklungsstand (S) [fa1 zhan3 xian4 zhuang4] 发展现状
Entwicklungsstand (S) [fa1 zhan3 zhuang4 kuang4] 发展状况
Entwicklungsstufe (S) [fa1 zhan3 qi1] 发展期
Entwicklungstendenz, Trend (S) [fa1 zhan3 qu1 shi4] 发展趋势
Entwicklungstheorie [fa1 zhan3 jing1 ji4 xue2] 发展经济学
Entwicklungstheorie (Wirtsch) [fa1 zhan3 li3 lun4] 发展理论
Entwicklungszusammenarbeit (Pol) [fa1 zhan3 jing1 ji4] 发展经济
erfolgreich (Adj) [qu3 de2 liao3 xian3 zhu4 de5 fa1 zhan3] 取得了显著的发展
Familienförderung (S) [jia1 ting2 fa1 zhan3] 家庭发展
Förderprogramm (S) [fa1 zhan3 cheng2 xu4] 发展程序
Förderprogramm (S) [fa1 zhan3 ji4 hua4] 发展计划
Forschung und Entwicklung (S) [yan2 jiu4 fa1 zhan3] 研究发展
Forschung und Entwicklung (S) [yan2 jiu4 he2 fa1 zhan3] 研究和发展
Forschung und Entwicklung, F&E, R&D [yan2 jiu4 yu3 fa1 zhan3] 研究与发展
Forschungs- und Entwicklungstechniker (S) [yan2 jiu1 fa1 zhan3 ji4 shu4 yuan2] 研究发展技术员
Fortschrittshemmnis (S) [fa1 zhan3 zhang4 ai4] 发展障碍
Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft (S) [fa1 zhan3 guo2 min2 jing1 ji4 de5 wu3 nian2 ji4 hua4] 发展国民经济的五年计划
gedeihliche Entwicklung nehmen [qu3 de2 liao3 liang2 hao3 fa1 zhan3] 取得了良好发展
Human Development Index (S) [ren2 lei4 fa1 zhan3 zhi3 shu4] 人类发展指数
im Aufschwung (S) [peng2 bo2 fa1 zhan3 zhong1] 蓬勃发展中
Impulse verleihen, voranbringen [tui1 dong4 fa1 zhan3] 推动发展
in Bewegung [zai4 fa1 zhan3] 在发展
in eine neue Stufe der Entwicklung eintreten [jin4 yi1 bu4 fa1 zhan3] 进一步发展
international [qi4 ye4 guo2 ji4 hua4 fa1 zhan3] 企业国际化发展
Karriereplanung (S)Laufbahnplanung, Karriereplanung (S) [zhi2 ye4 fa1 zhan3 sheng1 ya2] 职业发展生涯
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (Org) [lian2 he2 guo2 mao4 yi4 he2 fa1 zhan3 hui4 yi4] 联合国贸易和发展会议
Konjunkturanalyse (S, Wirtsch) [jing1 ji4 zhou1 qi1 xing4 fa1 zhan3 qu1 shi4 fen1 xi1] 经济周期性发展趋势分析
langfristige Entwicklung (S) [chang2 qi1 fa1 zhan3] 长期发展
Marktentwicklung [shi4 chang3 fa1 zhan3] 市场发展
Marktorientierung (S) [shi4 chang3 fa1 zhan3 fang1 xiang4] 市场发展方向
Millennium-Gipfel (S)Millenniums-Ziele (S) [qian1 nian2 fa1 zhan3 mu4 biao1] 千年发展目标
nachhaltige Entwicklung (S) [ke3 chi2 xu4 fa1 zhan3 a1] 可持续发展.
nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit (S) [ke3 chi2 xu4 fa1 zhan3] 可持续发展
nachhaltiges Wachstum (S, Wirtsch) [ke3 chi2 xu4 xing4 fa1 zhan3] 可持续性发展
Namco Bandai (Org) [nan2 meng4 gong1 wan4 dai4 fa1 zhan3 gu3 fen4 you3 xian4 gong1 si1] 南梦宫万代发展股份有限公司
Namco Bandai (Org)Namco Bandai (EDV)Namco Bandai Holdings [nan2 meng4 gong1 wan4 dai4 fa1 zhan3 gong1 si1] 南梦宫万代发展公司
nationale Entwicklungs- und Reform Kommission [fa1 zhan3 gai3 ge2 wei3] 发展改革委
NBA Development League (Sport) [mei3 guo2 guo2 jia1 lan2 qiu2 fa1 zhan3 lian2 meng2] 美国国家篮球发展联盟
Neoklassiche Entwicklungstheorie (Wirtsch) [xin1 gu3 dian3 fa1 zhan3 li3 lun4] 新古典发展理论
Neubaugebiet (S, Geo) [fa1 zhan3 qu1] 发展区
New World Development (Org) [xin1 shi4 jie4 fa1 zhan3] 新世界发展
OECD [jing1 ji4 he2 zuo4 ji4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作暨发展组织
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (S, Pol) [jing1 ji4 he2 zuo4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作发展组织
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (S, Wirtsch) [jing1 ji4 he2 zuo4 yu3 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 经济合作与发展组织
Personalentwicklungskonzept (S, Mil) [zhi2 gong1 dui4 wu3 fa1 zhan3 gui1 hua4] 职工队伍发展规划
Produktentwicklung (S) [chan3 pin3 fa1 zhan3] 产品发展
profilieren (V) [fa1 zhan3 zi4 ji3 de5 qi3 ye4] 发展自己的企业
Prozess des wirtschaftlichen Aufbaus (S) [jing1 ji4 fa1 zhan3 guo4 cheng2] 经济发展过程
rasante Entwicklung, rasche Entwicklung (S) [xun4 meng3 fa1 zhan3] 迅猛发展
rasante Entwicklung, rasche Entwicklung, dynamische Entwicklung (S) [tu2 fei1 meng3 jin4 de5 fa1 zhan3] 突飞猛进的发展
rasche Entwicklung (S) [gao1 su4 fa1 zhan3] 高速发展
rasche Entwicklung (S) [xun4 su4 fa1 zhan3] 迅速发展
rudimentär (Adj, Tech) [fa1 zhan3 bu4 wan2 cheng2 de5] 发展不完成的
schnelles Wachstum (S, Wirtsch) [kuai4 su4 fa1 zhan3] 快速发展
Schwellenländer (S) [zhu3 yao4 fa1 zhan3 zhong1 guo2 jia1] 主要发展中国家
Selbstmanagement (S) [ge4 ren2 fa1 zhan3] 个人发展
Shanda Corp. (S, Wirtsch) [shang4 hai3 sheng4 da4 wang3 luo4 fa1 zhan3 you3 xian4 gong1 si1] 上海盛大网络发展有限公司
Shanghai Pudong Development Bank (Org) [shang4 hai3 pu3 dong1 fa1 zhan3 yin2 hang2] 上海浦东发展银行
sich entwickelnde Wirtschaft (S)sich expandierende Wirtschaft (S) [fa1 zhan3 zhong1 jing1 ji4] 发展中经济
sich ständig entwickeln [bu4 duan4 fa1 zhan3] 不断发展
SofTech (Beijing) Co. Ltd. (S, Wirtsch) [bei3 jing1 si1 fu2 tai4 ke4 ke1 ji4 fa1 zhan3 you3 xian4 gong1 si1] 北京斯福泰克科技发展有限公司
soziale Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung (S) [she4 hui4 fa1 zhan3] 社会发展
sozio-ökonomische Entwicklung (S, Wirtsch) [jing1 ji4 she4 hui4 fa1 zhan3] 经济社会发展
sprunghafte Entwicklung (S) [kua4 yue4 fa1 zhan3] 跨越发展
Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform_ (S, Pol) [guo2 jia1 fa1 zhan3 he2 gai3 ge2 wei3 yuan2 hui4] 国家发展和改革委员会
Stadtentwicklung (S) [cheng2 shi4 fa1 zhan3] 城市发展
State Peace and Development Council [mian3 dian4 lian2 bang1 guo2 jia1 he2 ping2 yu3 fa1 zhan3 wei3 yuan2 hui4] 缅甸联邦国家和平与发展委员会
stürmische Entwicklung (S) [ri4 yi4 fa1 zhan3] 日益发展
Systementwicklung (S) [xi4 tong3 fa1 zhan3] 系统发展
tendenziell (Adj) [fu2 he2 fa1 zhan3 qu1 shi4] 符合发展趋势
tendenziell (Adj) [sui2 fa1 zhan3 qu1 shi4] 随发展趋势
Theorie der friedlichen Entwicklung (außenpolitische Theorie) (Pol) [he2 ping2 fa1 zhan3 dao4 lu4] 和平发展道路
Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Psych) [guang3 fan4 xing4 fa1 zhan3 zhang4 ai4] 广泛性发展障碍
Umweltverträgliche Entwicklung (Eig) [ke3 chi2 xu4 de5 fa1 zhan3 guan1] 可持续的发展观
UNIDO, Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (S) [lian2 he2 guo2 gong1 ye4 fa1 zhan3 zu3 zhi1] 联合国工业发展组织
Unterentwicklung (S) [fa1 zhan3 bu4 chong1 fen4] 发展不充分
wachsen, sich etw. entwickelnEntwicklung (S)Entwicklungspolitik [fa1 zhan3] 发展
Weiterbildung, Selbstmanagement (S) [ren2 de5 neng2 li4 fa1 zhan3] 人的能力发展
Weiterentwicklung (S) [ji4 xu4 fa1 zhan3] 继续发展
Weiterentwicklungspotential [ji4 xu4 fa1 zhan3 qian2 li4] 继续发展潜力
wirtschaftliche Entwicklung [jing1 ji4 fa1 zhan3] 经济发展
Wirtschaftswachstum (S) [jing1 ji4 de5 fa1 zhan3] 经济的发展
Wissenschaftliches Entwicklungskonzept (S, Pol) [ke1 xue2 fa1 zhan3 guan1] 科学发展观
zukunftsweisend (S) [ju4 you3 yuan3 da4 de5 fa1 zhan3 qian2 tu2] 具有远大的发展前途
zukunftsweisende Möglichkeit (S, Fam) [you3 yuan3 da4 de5 fa1 zhan3 qian2 tu2] 有远大的发展前途


2.15 Kind, Jugend sich entwickeln + develop + 发展 +
3.43 Offen, Öffnung Erschließung + Development + 发展 +
4.3 wachsen, steigen Entfaltung + Development + 发展 +
4.3 wachsen, steigen Entwicklung + Development + 发展 +
4.3 wachsen, steigen Fortentwicklung + Development + 发展 +
4.3 wachsen, steigen Weiterentwicklung + Development + 发展 +
4.3 wachsen, steigen entwickeln + develop + 发展 +
18.5 Internationale Politik entwicklungspolitisch + developmental + 发展 +
19.1 Wohnung, Haus Bebauung + Development + 发展 +
19.10 Technik Entwicklungsarbeit + Development + 发展 +
20.7 Erwerb, Einnahme erarbeiten + develop + 发展 +