2 Old HSK word(s): ** A ** B
* * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

water, liquid, lotion, juice
life, living, lifetime / birth
move, happen / movement, action
thing, substance, creature

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Die Freizeit: Die Aktivitäten im Freien: Zoo + * +
C Die Umwelt: Die Tiere: Amphibie + * +
C Die Umwelt: Die Tiere: Reptil + * +
C Die Freizeit: Die Aktivitäten im Freien: Safaripark + * +
C Die Umwelt: Die Tiere: Säugetier + * +
C Die Umwelt: Die Tiere: Tier + * +
C Die Umwelt: Die Tiere: Wirbellose + * +
C Das Lernen: Die Hochschule: Zoologie + * +


Aasfresser (Bio) [shi2 fu3 dong4 wu4] 食腐动物
Aasfresser (S, Bio) [shi2 fu3 rou4 de5 dong4 wu4] 食腐肉的动物
Amphibien (Bio) [liang3 qi1 dong4 wu4] 两栖动物
Animal Crossing [dong4 wu4 zhi1 sen1] 动物之森
Animal Liberation Front (Bio) [dong4 wu4 jie3 fang4 zhen4 xian4] 动物解放阵线
Animal Planet [dong4 wu4 xing1 qiu2 pin2 dao4] 动物星球频道
Armfüßer (Bio) [wan4 zu2 dong4 wu4 men2] 腕足动物门
Bärtierchen (Tardigrada) (S, Bio) [huan3 bu4 dong4 wu4 men2] 缓步动物门
Bartwürmer (Bio) [xu1 wan4 dong4 wu4 men2] 须腕动物门
Bauchhärlinge (Bio) [fu4 mao2 dong4 wu4 men2] 腹毛动物门
Beijinger Zoo; Zoologischer Garten Beijing [bei3 jing1 dong4 wu4 yuan2] 北京动物园
Besteckmaterial [dong4 wu4 zong1 mao2] 动物鬃毛
bewegliche Objekte (S) [yun4 dong4 wu4 ti3] 运动物体
Bilateria (Bio) [liang3 ce4 dui4 chen4 dong4 wu4] 两侧对称动物
Chordatiere (Bio) [ji3 suo3 dong4 wu4] 脊索动物
Deuterostomia (Bio) [hou4 kou3 dong4 wu4] 后口动物
Einzeller mit klar abgegrenztem Zellkern [yuan2 sheng1 dong4 wu4] 原生动物
Ethologie (S, Bio) [dong4 wu4 xing2 wei2 xue2] 动物行为学
Fadenwürmer (Bio) [xian4 chong2 dong4 wu4 men2] 线虫动物门
Farm der Tiere [dong4 wu4 zhuang1 yuan2] 动物庄园
Faultier (S) [shu4 lan3 ke1 dong4 wu4] 树懒科动物
ferkeln (V) [dong4 wu4 fen1 wan3] 动物分娩
Gewebetiere (Bio) [zhen1 hou4 sheng1 dong4 wu4] 真后生动物
Gliederfüßer (Bio) [jie2 zhi1 dong4 wu4] 节肢动物
Gliederfüßler (S) [jie2 zhi1 dong4 wu4] 节支动物
Gliedertiere, Artikulaten (S) [huan2 jie2 dong4 wu4] 环节动物
Glires [nie4 chi3 dong4 wu4] 啮齿动物
Hakenrüssler (Bio) [dong4 wen3 dong4 wu4 men2] 动吻动物门
Häutungstiere (Bio) [tui4 pi2 dong4 wu4] 蜕皮动物
höhere Tiere (S) [gao1 deng3 dong4 wu4] 高等动物
Hohltier (S) [qiang1 chang2 dong4 wu4] 腔肠动物
Homoiothermie (Bio) [heng2 wen1 dong4 wu4] 恒温动物
Hufeisenwürmer (Bio) [zhou3 chong2 dong4 wu4 men2] 帚虫动物门
Igelwürmer (Bio) [yi4 chong2 dong4 wu4 men2] 螠虫动物门
Insektenfresser (S) [shi2 chong2 dong4 wu4] 食虫动物
Institut für Vertebratenpaläontologie und Paläoanthropologie [zhong1 guo2 ke1 xue2 yuan4 gu3 ji3 bei4 dong4 wu4 yu3 gu3 ren2 lei4 yan2 jiu4 suo3] 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所
International Code of Zoological Nomenclature (Bio) [guo2 ji4 dong4 wu4 ming4 ming2 fa3 gui1] 国际动物命名法规
Jungtier (S) [you4 nian2 dong4 wu4] 幼年动物
Jungtier (S) [you4 xiao3 dong4 wu4] 幼小动物
Kaltblüter (S)wechselwarme Tiere [bian4 wen1 dong4 wu4] 变温动物
kastrietes Tier (S, Bio) [qu4 shi4 de5 dong4 wu4] 去势的动物
Kelchwürmer (Bio) [nei4 gang1 dong4 wu4 men2] 内肛动物门
Kiefermündchen (Bio) [huan2 kou3 dong4 wu4 men2] 环口动物门
Kiefermündchen (S, Bio) [e4 wei4 dong4 wu4 men2] 颚胃动物门
Kiemenlochtiere (Bio) [ban4 suo3 dong4 wu4 men2] 半索动物门
kleines Tier (S) [xiao3 dong4 wu4] 小动物
Korsetttierchen (Bio) [kai3 jia3 dong4 wu4 men2] 铠甲动物门
Kratzwürmer (Bio) [ji2 tou2 dong4 wu4 men2] 棘头动物门
Krebstier, Schaltier (S) [jia3 qiao4 dong4 wu4] 甲壳动物
Kryptozoologie (Bio) [shen2 mi4 dong4 wu4 xue2] 神秘动物学
Kryptozoologie (Bio) [shen2 mi4 dong4 wu4 xue2] 神秘动物学
Lebensfreude (S) [dong4 wu4 ling2 hun2] 动物灵魂
Leich (S) [dong4 wu4 shi1 ti3] 动物尸体
Lophotrochozoen (Bio) [guan4 lun2 dong4 wu4] 冠轮动物
Manteltiere (Bio) [wei3 suo3 dong4 wu4 ya4 men2] 尾索动物亚门
Meeressäuger (S) [hai3 yang2 bu3 ru3 dong4 wu4] 海洋哺乳动物
Menagerie (S) [dong4 wu4 zhan3 lan3] 动物展览
Micrognathozoa (Bio) [wei1 e4 dong4 wu4] 微颚动物
Mist (S) [dong4 wu4 fen4] 动物粪
Neumünder (Bio) [qiang1 chang2 dong4 wu4 men2] 腔肠动物门
niedere Tiere (Adv, Bio) [di1 deng3 dong4 wu4] 低等动物
Nutztier (S) [yi4 yong4 dong4 wu4] 役用动物
Ökozone (Bio) [shi4 jie4 dong4 wu4 di4 li3 fen1 qu1] 世界动物地理分区
Paarhufer [ou3 ti2 dong4 wu4] 偶蹄动物
Paläozoologie (Bio) [gu3 dong4 wu4 xue2] 古动物学
People for the Ethical Treatment of Animals [ren2 dao4 dui4 dai4 dong4 wu4 xie2 hui4] 人道对待动物协会
People for the Ethical Treatment of Animals (Org) [shan4 dai4 dong4 wu4 zu3 zhi1] 善待动物组织
Pfeilwürmer (Bio) [mao2 e4 dong4 wu4 men2] 毛颚动物门
Pflanzenfresser (S) [shi2 cao3 dong4 wu4] 食草动物
Pflanzentier (S)Zoophyt (S) [xiang4 zhi2 wu4 de5 dong4 wu4] 象植物的动物
Plattwürmer [bian3 xing2 dong4 wu4] 扁形动物
Plattwürmer (Bio) [pian1 xing2 dong4 wu4 men2] 扁形动物门
Platyzoa (Bio) [bian3 chong2 dong4 wu4] 扁虫动物
Priapswürmer (Bio) [sai1 ye4 dong4 wu4 men2] 鳃曳动物门
Primat (S) [ling2 chang2 lei4 dong4 wu4] 灵长类动物
Protozoen (Bio) [yuan2 sheng1 dong4 wu4 men2] 原生动物门
Rädertierchen (Bio) [lun2 xing2 dong4 wu4 men2] 轮形动物门
Raubtier (S) [rou4 shi2 dong4 wu4] 肉食动物
Raubtier (S) [shi2 rou4 dong4 wu4] 食肉动物
Reptilien (Bio) [pa2 xing2 dong4 wu4] 爬行动物
Ringelwürmer (Bio) [huan2 jie2 dong4 wu4 men2] 环节动物门
rollendes Material (S, Ess) [gun3 dong4 wu4 zi1] 滚动物资
Saitenwürmer (Bio) [xian4 xing2 chong2 dong4 wu4 men2] 线形虫动物门
Säugetier (S, Bio)Säugetiere (eine Klasse der Wirbeltiere) (S, Bio) [bu3 ru3 dong4 wu4] 哺乳动物
Säugetier (S, Bio)Säugetiere (S, Bio) [bu2 ru3 lei4 dong4 wu5] 哺乳类动物
Schädling (S) [you3 hai4 dong4 wu4] 有害动物
Schnurwürmer (Bio) [niu3 xing2 dong4 wu4 men2] 纽形动物门
Schwämme (Bio) [duo1 kong3 dong4 wu4 men2] 多孔动物门
Spritzwürmer (Bio) [xing1 chong2 dong4 wu4 men2] 星虫动物门
Stachelhäuter (Bio) [ji2 pi2 dong4 wu4] 棘皮动物
Stummelfüßer (Bio) [you3 zhua3 dong4 wu4 men2] 有爪动物门
Taxonomie (S) [dong4 wu4 fen1 lei4] 动物分类
Tier [dong4 wu4] 动物
Tier (S)Tierpfleger (S) [dong4 wu4 kan4 hu4 zhe3] 动物看护者
Tierfaser, tierische Faser (S) [dong4 wu4 xian1 wei2] 动物纤维
Tierfreund (S) [xi3 huan5 dong4 wu4 de5 ren2] 喜欢动物的人
Tiergesundheit (S) [dong4 wu4 jian4 kang1] 动物健康
tierheim (S, Bio) [dong4 wu4 shou1 rong2 suo3] 动物收容所
Tierhygiene (S, Bio) [dong4 wu4 wei4 sheng1 xue2] 动物卫生学
Tiermehl (S) [dong4 wu4 si4 liao4] 动物饲料
Tiernatur (S) [dong4 wu4 xing4] 动物性
Tierparkdirektor, Zoodirektor (S) [dong4 wu4 yuan2 guan3 li3 ren2] 动物园管理人
Tierpräparat (S) [dong4 wu4 biao1 ben3] 动物标本
Tierquälerei (S, Bio) [nüe4 dai4 dong4 wu4] 虐待动物
Tierrechte (Rechtsw) [dong4 wu4 quan2 li4] 动物权利
Tierschutz (Bio) [dong4 wu4 fu2 li4] 动物福利
Tierschützerin (S) [dong4 wu4 quan2 yi4 bao3 hu4 zhe3] 动物权益保护者
Tierschutzverein (S, Org) [fang2 zhi3 nüe4 dai4 dong4 wu4 xie2 hui4] 防止虐待动物协会
Tierseuche (S, Bio) [dong4 wu4 fang2 yi4] 动物防疫
Tierstudien (S) [dong4 wu4 yan2 jiu4] 动物研究
Tierversuch (S) [dong4 wu4 shi2 yan4] 动物实验
Tierversuche (S, Bio) [dong4 wu4 shi4 yan4 dong4 wu4 shi2 yan4] 动物试验动物实验
Tierwelt (S) [dong4 wu4 qun2] 动物群
Ueno-Zoo (S, Bio) [shang4 ye3 dong4 wu4 yuan2] 上野动物园
United States Navy Marine Mammal Program (von der US Navy geleitetes Programm zur Erforschung des militärischen Nutzens von Meeressäugetieren) [mei3 guo2 hai3 jun1 hai3 yang2 bu3 ru3 dong4 wu4 zhuan1 an4 ji4 hua4] 美国海军海洋哺乳动物专案计划
unverfrorener Reporter, Reptil (S) [pa2 chong2 dong4 wu4] 爬虫动物
Urmünder (Bio) [yuan2 kou3 dong4 wu4] 原口动物
Vollblüter (S)Vollblut (S) [liang2 zhong3 dong4 wu4] 良种动物
Wassertier (S) [shui3 sheng1 dong4 wu4] 水生动物
Wechselwarmes Tier (S, Bio) [leng3 xie3 dong4 wu4] 冷血动物
Weichtiere (Bio) [ruan3 ti3 dong4 wu4] 软体动物
Weichtiere (S, Bio) [ruan3 ti3 dong4 wu4 men2] 软体动物门
Wildtier (S) [ye3 sheng1 dong4 wu4] 野生动物
Wildtierfotograf (S, Tech) [ye3 sheng1 dong4 wu4 she4 ying3 shi1] 野生动物摄影师
wirbellos [wu2 ji3 zhui1 dong4 wu4] 无脊椎动物
Wirbellose (Bio) [wu2 ji3 bei4 dong4 wu4] 无脊椎动物
Wirbeltier (S) [ji3 zhui1 dong4 wu4] 脊椎动物
Wirbeltiere (Bio) [ji3 bei4 dong4 wu4] 脊椎动物
World Organisation for Animal Health (Org) [shi4 jie4 dong4 wu4 wei4 sheng1 zu3 zhi1] 世界动物卫生组织
Zoo (S) [dong4 wu4 yuan2] 动物园
Zoophilie [dong4 wu4 lian4] 动物恋
Zooplankton ( Plankton, planktischen Organismen, die keine Photosynthese betreiben u. sich von anderen Organismen ernähren ) (S, Bio) [fu2 you2 dong4 wu4] 浮游动物
Zweifüßler (S) [liang3 zu2 dong4 wu4] 两足动物


1 Tier + Animal + 动物 +
2.7 Tier Getier + Animals + 动物 +
2.7 Tier Landbewohner + Animals + 动物 +
2.7 Tier tierisch + animal + 动物 +