1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

divide / small unit of time etc.
marks preceding phrase as modifier of following phrase / it, him her, them / go to


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
1 % (S) [bai3 fen1 zhi1 yi1] 百分之一
10% [bai3 fen1 zhi1 shi2] 百分之十
119, ein Neunzehntel [shi2 jiu3 fen4 zhi1 yi1] 十九分之一
120, ein Zwanzigstel [er4 shi2 fen1 zhi1 yi1] 二十分之一
72% [bai3 fen1 zhi1 qi1 shi2 er4] 百分之七十二
achtel (Adj) [ba1 fen1 zhi1 yi1] 八分之一
Achtelfinale (S) [ba1 fen1 zhi1 yi1 jue2 sai4] 八分之一决赛
beträgt x Prozentmacht x Prozent aus [zhan4 bai3 fen1 zhi1 x] 占百分之x
Dezitonne (100 kg) (S) [shi2 fen1 zhi1 yi1 dun1] 十分之一吨
dreieinhalb (Adj) [san1 you4 er4 fen1 zhi1 yi1] 三又二分之一
ein Drittel (Num) [san1 fen1 zhi1 yi1] 三分之一
ein neuntel ( 19 ) [jiu3 fen1 zhi1 yi1] 九分之一
ein Sechstel [liu4 fen1 zhi1 yi1] 六分之一
ein Tausendstel [qian1 fen1 zhi1 yi1] 千分之一
ein Viertel (S) [si4 fen1 zhi1 yi1] 四分之一
ein Zehntel, 110 (Num) [shi2 fen1 zhi1 yi1] 十分之一
Fünf-Prozent-Hürde (S, Pol) [bai3 fen1 zhi1 wu3 de5 jie4 xian4] 百分之五的界限
Fünfprozenthürde, Fünfprozentklausel (S) [bai3 fen1 zhi1 wu3 xian4 zhi4 tiao2 kuan3] 百分之五限制条款
fünfzehnte [shi2 wu3 fen4 zhi1 yi1] 十五分之一
Fünfzigstel (S) [wu3 shi2 fen1 zhi1 yi1] 五十分之一
millimetergenau (Phys) [qian1 fen1 zhi1 yi1 hao2 mi3 de5 fan4 wei2 nei4] 千分之一毫米的范围内
millionst [bai3 wan4 fen1 zhi1 yi1] 百万分之一
neunzig [bai3 fen1 zhi1 jiu3 shi2 jiu3] 百分之九十九
Prozent (S) [bai3 fen1 zhi1] 百分之
sechzehnt (Adj) [shi2 liu4 fen4 zhi1 yi1] 十六分之一
siebzehntem (Adj) [shi2 qi1 fen4 zhi1 yi1] 十七分之一
Viertelfinale (S) [si4 fen1 zhi1 yi1 jue2 sai4] 四分之一决赛
vierzehnt (Adj) [shi2 si4 fen4 zhi1 yi1] 十四分之一
WM-Viertelfinale (S, Sport) [shi4 jie4 bei1 si4 fen1 zhi1 yi1 jue2 sai4] 世界杯四分之一决赛
Zwei-Drittel-Mehrheit (S) [san1 fen1 zhi1 er4 duo1 shu4] 三分之二多数
Zwölftel (S) [shi2 er4 fen4 zhi1 yi1] 十二分之一