2 Old HSK word(s): ** A ** A
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

have, own, possess / exist
frontier pass / close / relation
system / line, link, connection


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Angebot und Nachfrage (S) [shi4 chang3 gong1 qiu2 guan1 xi5] 市场供求关系
Außenwirtschaftsbeziehungen (S) [dui4 wai4 jing1 ji4 guan1 xi5] 对外经济关系
Abstammung (S, Psych) [qin1 zi3 guan1 xi4] 亲子关系
affinale Verwandtschaftsbeziehungen (S)Schwägerschaft (S) [yin1 qin1 guan1 xi5] 姻亲关系
allgemein anerkannte Grundsätze der internationalen Beziehungen (S) [gong1 ren4 de5 guo2 ji4 guan1 xi4 zhun3 ze2] 公认的国际关系准则
Anbindung (S) [mao4 yi4 shang4 de5 wang3 lai2 guan1 xi5] 贸易上的往来关系
Angebot und Nachfrage [gong1 qiu2 guan1 xi5] 供求关系
Angehörige, Betroffene, Verwandte [guan1 xi4 ren2] 关系人
angenommen [shou1 yang3 guan1 xi5] 收养关系
Antisymmetrie (S, Math) [fan3 dui4 chen4 guan1 xi5] 反对称关系
anverwandt [you3 mi4 qie4 guan1 xi5] 有密切关系
Äquivalenzrelation (S) [deng3 jia4 guan1 xi5] 等价关系
Arzt-Patient-Beziehung (S, Med) [yi1 huan4 guan1 xi4] 医患关系
Außenbeziehungen (S) [dui4 wai4 guan1 xi4] 对外关系
außerehelicher Sex [hun1 wai4 xing4 guan1 xi5] 婚外性关系
Auslandsbeziehungen [hai3 wai4 guan1 xi5] 海外关系
Bedeutung, Belang (S)Beziehung, Verhältnis (S)betreffen, angehen (V) [guan1 xi5] 关系
Belanglosigkeit (S) [wu2 guan1 xi4] 无关系
beteiligte Partei [li4 hai4 guan1 xi4 ren2] 利害关系人
betreffen, in Zusammenhang stehen mitBeziehungen habenVerwandtschaft (S)mitzählen (V)verwandt (V)relativ (Adj) [you3 guan1 xi5] 有关系
Beziehung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft (S) [mu3 zi3 gong1 si1 guan1 xi5] 母子公司关系
Beziehungen in Ehe und Familie [hun1 yin1 jia1 ting2 guan1 xi5] 婚姻家庭关系
Beziehungen intensivieren (S) [mi4 qie4 guan1 xi5] 密切关系
Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer [lao2 zi1 guan1 xi4] 劳资关系
Beziehungen zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan (S, Pol) [liang3 an4 guan1 xi5] 两岸关系
Beziehungskrise (mit Partner, Freunden, Geschäftspartnern) [guan1 xi5 jin3 zhang1] 关系紧张
Beziehungsmarketing [guan1 xi5 ying2 xiao1] 关系营销
Bezugnahme (S) [yi1 lai4 guan1 xi5] 依赖关系
bilaterale Beziehungen [shuang1 bian1 guan1 xi5] 双边关系
bilaterale Handelsbeziehung (S, Pol) [shuang1 bian1 mao4 yi4 guan1 xi4] 双边贸易关系
Blutsverwandtschaft (S)Verwandte (S)Verwandtschaft (S)verwenden (V) [xie3 yuan2 guan1 xi5] 血缘关系
Brüderschaft (S) [xiong1 di4 guan1 xi5] 兄弟关系
Brüderschaft (S)Bruderschaft (S) [xiong1 di4 de5 guan1 xi5] 兄弟的关系
Customer Relationship Management (CRM) (S)Kundenbeziehungsmanagement (S) [ke4 hu4 guan1 xi5 guan3 li3] 客户关系管理
die enge Beziehung zwischen Theorie und Praxis [li3 lun4 he2 shi2 jian4 de5 mi4 qie1 guan1 xi4] 理论和实践的密切关系
die Zuständigkeiten zwischen zentraler und kommunaler Ebene regeln (V, Pol) [zi4 shang4 er2 xia4 di4 li3 shun4 guan1 xi4] 自上而下地理顺关系
Differenzengleichung (S) [di4 hui2 guan1 xi5 shi4] 递迴关系式
diplomatische Beziehungen (S) [wai4 jiao1 guan1 xi4] 外交关系
Dreiecksbeziehung (S) [san1 jiao3 guan1 xi5] 三角关系
Dreiecksbeziehung, Dreiecksverhältnis (S) [san1 jiao3 guan1 xi4] 三角关系
Ehebund (S) [hun1 yin1 guan1 xi5] 婚姻关系
Enterbung (S) [duan4 jue2 fu4 zi3 guan1 xi5] 断绝父子关系
Erste Einheitsfront (Gesch) [guo2 gong4 guan1 xi5] 国共关系
Erziehungsberechtigte (S) [fu4 zi3 guan1 xi5] 父子关系
Familienrecht (S, Rechtsw) [jia1 ting2 guan1 xi5 fa3] 家庭关系法
Familienverhältnis (S)verwandt (Adj) [jia1 ting2 guan1 xi5] 家庭关系
Finanzbeziehung (S, Wirtsch) [cai2 wu4 guan1 xi4] 财务关系
freundschaftlich-nachbarschaftliche Beziehungen, gutnachbarschaftliche Beziehungen (S) [mu4 lin2 you3 hao3 guan1 xi4] 睦邻友好关系
Fundierte Menge (S) [liang2 ji1 guan1 xi5] 良基关系
Gefährliche Liebschaften [wei1 xian3 guan1 xi5] 危险关系
gegenseitige Beziehungen, Korrelation, Wechselbeziehung (S) [xiang1 hu4 guan1 xi5] 相互关系
Geometrie (S) [ji3 he2 guan1 xi5] 几何关系
Geschädigte(r) (Vorn) [li4 hai4 guan1 xi4 ren2] 厉害关系人
Geschäftsbeziehung (S, Wirtsch) [ye4 wu4 guan1 xi5] 业务关系
geschlechtliche Beziehung, Geschlechtsverkehr (S) [liang3 xing4 guan1 xi4] 两性关系
Gesellschaftsform (S) [she4 hui4 guan1 xi4 te4 dian3] 社会关系特点
Guest Relations Officer ( Hotelspr.) (S) [ke4 hu4 guan1 xi5 zhu3 ren4] 客户关系主任
Halbordnung (S) [pian1 xu4 guan1 xi5] 偏序关系
Handelsbeziehung (S, Wirtsch) [mao4 yi4 guan1 xi5] 贸易关系
Handelsbeziehungen aufnehmen [jian4 li4 mao4 yi4 guan1 xi4] 建立贸易关系
harmonisches Verhältnis [xie2 tiao2 guan1 xi5] 协调关系
hat keinen Zusammenhang (Adj)hat nichts damit zu tun (Adj)Das macht nichts ! (Int)Keine Ursache ! (Int)Schon gut ! (Int) [mei2 guan1 xi5] 没关系
Haushaltungsvorstand bzw. Beziehung zu ihm [hu4 zhu3 huo4 yu3 hu4 zhu3 guan1 xi4] 户主或与户主关系
Human-Relations-Ansatz (S) [ren2 ji4 guan1 xi5 li3 lun4] 人际关系理论
Hypotaxe (S) [cong2 shu3 guan1 xi4] 从属关系
Hypotaxe (S) [zhu3 cong2 guan1 xi5] 主从关系
Interesse (S) [li4 hai4 guan1 xi4] 利害关系
interessiert [you3 li4 hai4 guan1 xi5] 有利害关系
Internationale Beziehungen (Pol) [guo2 ji4 guan1 xi4] 国际关系
Internationale Politik und Internationale Beziehungen [guo2 ji4 zheng4 zhi4 yu3 guo2 ji4 guan1 xi4] 国际政治与国际关系
Kinetik (S) [yun4 dong4 guan1 xi4] 运动关系
konsularische Beziehungen [ling3 shi4 guan1 xi5] 领事关系
Kontext (S) [qian2 hou4 guan1 xi5] 前后关系
Korrelationskoeffizient (S, Math) [xiang1 guan1 xi4 shu4] 相关系数
Kundenbeziehung (S) [gu4 ke4 guan1 xi5] 顾客关系
Kurve der Abhängigkeiten [guan1 xi5 qu1 xian4] 关系曲线
Liebesverhältnis, Verhältnis, Affäre (S) [ai4 mei4 guan1 xi5] 爱昧关系
Linearität (S) [xian4 xing4 guan1 xi5] 线性关系
Mitgliedschaft (S) [li4 shu3 guan1 xi5] 隶属关系
Nachbarschaft (S) [lin2 ju1 guan1 xi5] 邻居关系
nahe Verwandtschaft (S) [qin1 shu3 guan1 xi5] 亲属关系
Nepotismus (S) [qun2 dai4 guan1 xi5] 裙带关系
Object-Relational-Mapping (EDV) [dui4 xiang4 guan1 xi5 ying4 she4] 对象关系映射
Öffentlichkeitsarbeit (S) [gong1 gong4 guan1 xi1] 公共关系
Öffentlichkeitsarbeit (S) [gong1 gong4 guan1 xi1 gong1 zuo4] 公共关系工作
Parataxe (S) [bing4 lie4 guan1 xi5] 并列关系
Parataxe (S) [ping2 xing2 guan1 xi5] 平行关系
Partnerschaft (S) [huo3 ban4 guan1 xi5] 伙伴关系
Patenschaft (S) [jiao4 fu4 jiao4 zi3 guan1 xi5] 教父教子关系
Personenbeziehungen [ren2 shen1 guan1 xi5] 人身关系
Personenkreis (S) [guan1 xi5 wang3] 关系网
Principal-Agent-Beziehung (S, Wirtsch) [wei3 tuo1 dai4 li3 guan1 xi4] 委托代理关系
Produktionsverhältnisse [sheng1 chan3 guan1 xi4] 生产关系
Proportionalität (S) [bi3 li4 guan1 xi5] 比例关系
Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung (S, Chem) [ding4 liang4 gou4 xiao4 guan1 xi5] 定量构效关系
Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung (S, Chem) [gou4 xiao4 guan1 xi5] 构效关系
Quasiordnung (S) [yu4 xu4 guan1 xi5] 预序关系
Realpolitik (S) [guo2 ji4 guan1 xi4 xian4 shi2 zhu3 yi4] 国际关系现实主义
Rechtsverhältnis (S) [he2 fa3 guan1 xi5] 合法关系
Reflexive Relation (S) [zi4 fan3 guan1 xi5] 自反关系
Relationale Datenbank (S, EDV) [guan1 xi5 shu4 ju4 ku4] 关系数据库
Relationales Datenbankmodell (EDV) [guan1 xi5 mo2 xing2] 关系模型
Relativpronom (S, Sprachw) [guan1 xi5 dai4 ci2] 关系代词
relevant (Adj) [guan1 xi5 zhong4 da4] 关系重大
Russisch-Chinesische Beziehungen (S, Pol) [zhong1 e2 guan1 xi5] 中俄关系
sexuelle Beziehung (S)sexueller Verkehr, Sexualverkehr (S)sexuelles Erlebnis, sexueller Kontakt (S) [xing4 guan1 xi5] 性关系
sich freimachen, sich lossagen (V) [duan4 jue2 guan1 xi5] 断绝关系
soziale Beziehungen (S) [she4 hui4 guan1 xi4] 社会关系
Spannung (S) [di2 dui4 guan1 xi5] 敌对关系
Spannung (S) [jin3 zhang1 guan1 xi5] 紧张关系
Stammbaum der griechischen Götter [xi1 la4 zhu1 shen2 guan1 xi5 tu2] 希腊诸神关系图
Symbiose (S) [gong4 sheng1 guan1 xi5] 共生关系
Terrornetzwerk (S) [kong3 bu4 guan1 xi4 wang3] 恐怖关系网
untrennbarer Zusammenhang [guan1 xi5 mi4 bu4 ke3 fen1] 关系密不可分
ursächlich (Adj) [you3 yin1 guo3 guan1 xi5] 有因果关系
Ursächlichkeit, Kausalität (jur.) (S) [yin1 guo3 guan1 xi5] 因果关系
US-Sovietische Beziehungen [mei3 su1 guan1 xi5] 美苏关系
Vermögensbeziehungen [cai2 chan3 guan1 xi4] 财产关系
Vertragsbeziehung (S) [he2 tong5 guan1 xi5] 合同关系
Vertragsverhältnis (S) [qi4 yue1 guan1 xi5] 契约关系
Verwandtschaft (S)verwandt (V) [you3 xie3 yuan2 guan1 xi5] 有血缘关系
verwandtschaftlich (Adj) [you3 qin1 qi5 guan1 xi5] 有亲戚关系
Verwandtschaftsverhältnis (S) [qin1 yuan2 guan1 xi5] 亲缘关系
Ware-Geld-Beziehung (S) [shang1 pin3 huo4 bi4 guan1 xi5] 商品货币关系
Wechselbeziehung (S) [lian2 dai4 guan1 xi4] 连带关系
wechselwirkende Beziehungen [hu4 dong4 guan1 xi5] 互动关系
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen [wei2 ye3 na4 wai4 jiao1 guan1 xi4 gong1 yue1] 维也纳外交关系公约
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen [jing1 mao4 guan1 xi5] 经贸关系
Wirtschaftsbeziehungen [jing1 ji4 guan1 xi5] 经济关系
Wohlordnung (S, Math) [liang2 xu4 guan1 xi5] 良序关系
Zivilbeziehungen mit Auslandsberührung (S) [she4 wai4 min2 shi4 guan1 xi5] 涉外民事关系
zivilrechtlich (Adj) [min2 shi4 fa3 lü4 guan1 xi5] 民事法律关系
zwischenmenschliche Beziehungen (S) [ren2 ji4 guan1 xi5] 人际关系


1 Beziehung + Relationship + 关系 +
5.13 Beziehung Relation + Relation + 关系 +
9.68 Hilfe Beziehungen + Relations + 关系 +
21.18 Recht, Gerechtigkeit Rechtsverhältnis + Relationship + 关系 +