42 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** C ** C ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

work, make / act
make / work / compose, write / act, perform
affair, matter, business / to serve / accident, incident

Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + affair, matter, business / to serve / accident, incident Downstroke 事 (ANGELEGENHEIT) shi4 +


A Die Menschen: die Beziehungen: Kollege + * +
A Die Gesundheit: die Verletzung: Unfall + * +
B Die Gesundheit: Erste Hilfe: bewusstlos + * +
B Die Arbeit: Das Büro: Rechtsabteilung + * +
C Die Arbeit: Das Recht: Anwaltsbüro + * +
C Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Spielfilm + * +


alles ist gut vorbereitet, es fehlt nur noch die letzte entscheidende Bedingung (S) [wan4 shi4 ju4 bei4 zhi3 qian4 dong1 feng1] 万事俱备只欠东风
(English: cause trouble) (V)Ärger machen (V)Unruhe stiften (V)für Ärger sorgen [re3 shi4] 惹事
(English: Central Military Commission) [zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 zhong1 yang1 jun1 shi4 wei3 yuan2 hui4] 中华人民共和国中央军事委员会
(English: Human Resources und Administration) (S)Personalpolitik (S) [ren2 shi4 xing2 zheng4] 人事行政
(English: Wushe Incident) (S) [wu4 she4 shi4 jian4] 雾社事件
(öffentliches oder kollektives) Unternehmen (S, Wirtsch)Beruf, Arbeit, Karriere (S)Unternehmung, Sache (S) [shi4 ye4] 事业
a posteriori, im Nachhinein (Adj) [shi4 hou4] 事后
AAA (S) [da4 xue2 wai4 shi4 chu4] 大学外事处
Abbild (S) [xiang1 si4 de5 shi4 wu4] 相似的事物
Abenteuerlichkeit (S) [mao4 xian3 de5 shi4 qing5] 冒险的事情
Aber das Leben bringt es mit sich (S) [dan4 shi5 shi4 shi4 nan2 liao4] 但是世事难料
abgetrennt, nicht angeschlossen [tong1 guo4 shi4 hou4] 通过事后
Ablaufverfolgung (S) [shi4 qing5 fa1 sheng1 shun4 xu4] 事情发生顺序
Abschreckungsmittel (S) [wan3 liu2 de5 shi4 wu4] 挽留的事物
absonderlich [duo1 duo1 guai4 shi4] 咄咄怪事
Absurdität (S) [ke3 xiao4 di4 shi4 wu4] 可笑的事物
Abu-Ghuraib-Gefängnis (S, Pol) [nüe4 qiu2 men2 shi4 jian4] 虐囚门事件
Administratives Büro beim Staatsrat (Pol) [guo2 wu4 yuan4 ban4 shi4 ji1 gou4] 国务院办事机构
Affekthandlung (S) [gan3 qing2 yong4 shi4] 感情用事
Akademisches Auslandsamt, AAA (S) [da4 xue2 wai4 shi4 ban4 gong1 shi4] 大学外事办公室
Aktentasche (S) [gong1 shi4 bao1] 公事包
aktuell, aktuelle Ereignisse; aktuelle Angelegenheiten (S) [shi2 shi4] 时事
aktuelle Nachrichten (S) [shi2 shi4 xiao1 xi1] 时事消息
Albanische Streitkräfte [a1 er3 ba1 ni2 ya4 jun1 shi4] 阿尔巴尼亚军事
Albdruck (S)Alpdruck (S) [ke3 pa4 de5 shi4 wu4] 可怕的事物
alle Vorsicht in den Wind schlagen (V) [lu3 mang3 xing2 shi4] 鲁莽行事
Aller Anfang ist schwer [wan4 shi4 qi3 kai1 tou2 nan2] 万事起开头难
Aller Anfang ist schwer (Sprichw) [wan4 shi4 kai1 tou2 nan2] 万事开头难
Aller Anfang ist schwer. (Sprichw) [wan4 shi4 qi3 tou2 nan2] 万事起头难
allerlei Künste verstehen (Adj) [hen3 you3 ben3 shi4] 很有本事
alles [fan2 shi4] 凡事
alles [mei3 jian4 shi4] 每件事
alles [shi4 shi4] 事事
alles [yi1 qie4 shi4 wu4] 一切事物
alles gut, alles in Ordnung, alle wohlauf (Adj) [ping2 an1 wu2 shi4] 平安无事
Alles Gute ! [wan4 shi4 ru2 yi4] 万事如意
alles hat zwei Seiten [shi4 wu4 du1 shi4 yi1 fen1 wei2 er4 de5] 事物都是一分为二的
alles hat zwei Seiten (S) [shi4 wu4 zong3 shi4 shi4 yi1 fen1 wei2 er4 de5] 事物总是是一分为二的
Alles in bester Ordnung. (Adj) [wan4 shi4 da4 ji2] 万事大吉
alles von sich schieben, was einen nicht selbst betrifft (V) [shi4 bu4 guan1 yi3 gao1 gao1 gua4 qi3] 事不关已高高挂起
Alleswisser (S)Besserwisser [wan4 shi4 tong1] 万事通
Alltag, der Lauf der Welt [shi4 shi4] 世事
Am Unfallort war der Verkehr für fast 2 h unterbrochen. (S) [shi4 fa1 lu4 duan4 jiao1 tong1 yong1 du3 jin4 2 xiao3 shi2] 事发路段交通拥堵近2小时
Amokfahrt (S) [feng1 kuang2 jia4 che1 bing4 zhao4 shi4] 疯狂驾车并肇事
Amoklauf (S) [xie3 xing1 shi4 jian4] 血腥事件
Amt des Hochkommissars für Flüchtlinge [nan4 min2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2 ban4 shi4 chu4] 难民事务高级专员办事处
Amtsdiener (S)Bote (S)Diener (S)Verhör (S) [ting1 shi4] 听事
Andacht (S) [zhuan1 xin1 cong2 shi4] 专心从事
Anekdote (S) [qu4 shi4] 趣事
Anekdote (S) [yi4 shi4] 轶事
Anekdote, Episode (S, Lit) [yi4 shi4] 逸事
Anekdotenerzähler (S) [jiang3 yi4 shi4 de5 ren2] 讲逸事的人
anekdotenhaft (Adj) [duo1 yi4 shi4 qu4 wen2] 多轶事趣闻
anekdotenhaft (Adj) [yi4 shi4 yi2 yang4] 轶事一样
Angabe des auszuübenden Berufs (S) [ke3 cong2 shi4 zhi2 ye4 de5 qing2 kuang4 shuo1 ming2] 可从事职业的情况说明
Angaben, Punkt (S)Operation (S) [shi4 xiang4] 事项
Angelegenheit (S)Anlass (S)Chose (S)Materie (S)Sache (S)Sachen (S)Veranstaltung (S)Veranstaltungskalender (S)Zweck (S) [shi4 qing2] 事情
Angelegenheit (S)Sache (S) [shi4]
angesichts der Tatsachen [zai4 shi4 shi2 mian4 qian2] 在事实面前
Angriff auf Pearl Harbor [zhen1 zhu1 gang3 shi4 jian4] 珍珠港事件
Angstpartie (S) [jing1 shen2 zhe2 mo5 shi4 jian4] 精神折磨事件
Anliegen (S) [shi2 fen1 guan1 zhu4 de5 shi4] 十分关注的事
Antipode (S) [zheng4 xiang1 fan3 de5 shi4 wu4] 正相反的事物
Antizipation (S) [yu4 qi1 de5 shi4 wu4] 预期的事物
Anwaltskanzlei (S) [fa3 lü4 shi4 wu4 suo3] 法律事务所
Anwaltskanzlei, Societät, Rechtsanwaltskanzlei (S, Rechtsw) [lü4 shi1 shi4 wu4 suo3] 律师事务所
Anzahl der Vorstandsmitglieder (S, Wirtsch) [dong3 shi4 ming2 e2] 董事名额
Arbeit (S)arbeiten (V)etw. erledigen (V) [zuo4 shi4] 做事
arbeiten, funktionierenAngelegenheit (S)Transaktion (S) [shi4 wu4] 事务
Arbeitsunfall (S) [gong1 shang1 shi4 gu4] 工伤事故
Arbeitsunfall (S) [lao2 dong4 shi4 gu4] 劳动事故
Arbeitsunfall (S, Rechtsw)Betriebsunfall (S, Rechtsw) [gong1 zuo4 shi4 gu4] 工作事故
Ärger einhandeln (V)Ärger provozieren (V) [zhao1 shi4] 招事
ärgern, beunruhigen [xin1 shi5] 心事
Arthur Andersen [an1 da2 xin4 kuai4 ji4 shi1 shi4 wu4 suo3] 安达信会计师事务所
Arzthaftung (S, Med) [yi1 liao2 shi4 gu4] 医疗事故
Attentat von Sarajevo [sa4 la1 re4 wo1 shi4 jian4] 萨拉热窝事件
aufdringlich [hao4 guan3 xian2 shi4] 好管闲事
Auffahrunfall (S) [zhui1 wei3 jiao1 tong1 shi4 gu4] 追尾交通事故
Aufsichtsrat (S)Vorstandsversammlung (S) [jian1 shi4 hui4] 监事会
Aufsichtsratmitglied [dong3 shi4 hui4 cheng2 yuan2] 董事会成员
Aufsichtsratsmitglied (S) [jian1 shi4 hui4 cheng2 yuan2] 监事会成员
Aufsichtsratssitzung (S) [dong3 shi4 hui4 hui4 yi4] 董事会会议
Aufsichtsratssitzung (S) [jian1 shi4 hui4 hui4 yi4] 监事会会议
Aufstand (Pol) [wu3 zhuang1 qi3 shi4] 武装起事
Aufsteiger (S) [shang4 sheng1 de5 ren2 huo4 shi4 wu4] 上升的人或事物
Augustputsch in Moskau (Gesch) [ba1 yi1 jiu3 shi4 jian4] 八一九事件
aus militärischer Perspektive [cong2 jun1 shi4 jiao3 du4] 从军事角度
Aus Schaden wird man klug. [bu4 jing1 yi1 shi4 bu4 zhang3 yi1 zhi4] 不经一事不长一智
Außenbüro, Außenstelle, Dienststelle, Büro, Geschäftsstelle [ban4 shi4 chu4] 办事处
Außenministerium (GB), Foreign and Commonwealth Office, Foreign Office, FOC (S) [wai4 jiao1 ji2 lian2 bang1 shi4 wu4 bu4] 外交及联邦事务部
äußere Angelegenheiten (S, Pol) [wai4 jiao1 shi4 wu4] 外交事务
Ausführung, Errungenschaft (S) [shi4 ji1] 事迹
Ausländeramt (S) [wai4 shi4 chu4] 外事处
Ausschuss (S)Direktorium, Vorstand (S)Kollegium, Rat (S)Vermittlungsausschuss (S)Verwaltungsrat (S) [li3 shi4 hui4] 理事会
Auswärtige Amt (S) [wai4 shi4 ban4] 外事办
Auswärtige Amt (S) [wai4 shi4 ju2] 外事局
authentisch (Adj) [que4 you3 qi2 shi4] 确有其事
Autounfall (S) [qi4 che1 shi4 gu4] 汽车事故
Bagatelle, kleine Angelegenheit (S)Spielerei (S) [xiao3 shi4] 小事
Ballade (S) [xu4 shi4 qu3] 叙事曲
Bastei (S) [zhen4 di4 gong1 shi4] 阵地工事
Beautiful Thing (Film) (Eig, Kunst) [mei3 hao3 shi4 wu4] 美好事物
Befriedigung (S) [shi3 ren2 man3 yi4 de5 shi4 wu4] 使人满意的事物
Begebenheit (S)das Geschehene (S)Ereignis (S) [fa1 sheng1 de5 shi4 qing5] 发生的事情
behandeln, bearbeiten (V) [ban4 shi4] 办事
Beispiel, typischer Fall (S) [shi4 li4] 事例
Bekümmerung (S) [tao3 yan4 de5 shi4] 讨厌的事
Belang (S) [you3 guan1 shi4 qing5] 有关事情
Belegschaft (S)Mannschaft (S)Personal (S) [ren2 shi4] 人事
Benutzungshinweise [shi3 yong4 zhu4 yi4 shi4 xiang4] 使用注意事项
Berater, Ratgeber (S)Beirat [can1 shi4] 参事
Berufsgenossenschaftsvorschrift (S, Wirtsch) [tong2 ye4 gong1 shang1 shi4 gu4 bao3 xian3 lian2 he2 hui4 gui1 zhang1] 同业工伤事故保险联合会规章
beschäftigt (sein) [you3 shi4] 有事
Bescherung (S) [ling4 ren2 bu4 kuai4 de5 shi4 qing5] 令人不快的事情
Besetzung, Okkupation (S, Mil) [jun1 shi4 gu3 ling3] 军事古领
Besinnungslosigkeit (S)Stupor (S) [ren2 shi4 bu4 xing3] 人事不省
bessere Resultate bei weniger Einsatz erzielen [shi4 ban4 gong1 bei4] 事半功倍
besserwisserisch (Adj) [ai4 guan3 xian2 shi4] 爱管闲事
Betriebe und Einrichtungen (S, Wirtsch) [qi3 ye4 shi4 ye4 dan1 wei4] 企业事业单位
Betriebe und Einrichtungen, Institutionen (S) [shi4 ye4 dan1 wei4] 事业单位
Betriebe und Institutionen (S) [qi4 shi4 ye4 dan1 wei4] 企事业单位
Betriebe und Institutionen (S, Wirtsch) [qi3 shi4 ye4] 企事业
Betriebsführer, Geschäftsleiter, Geschäftsführer (S)Managing Director (englisch) (S) [chang2 wu4 dong3 shi4] 常务董事
Beurlaubung (S)Urlaub nehmen, um Beurlaubung bitten (V) [shi4 jia4] 事假
Beweisstück (S) [shi4 zheng4] 事证
Bhopalunglück, Katastrophe von Bhopal (Chemiekatastrophe am 3. 12. 1984) (Gesch) [bo2 pa4 er3 shi4 jian4] 博帕尔事件
Bildungswesen (S, Wirtsch) [jiao4 yu4 shi4 ye4] 教育事业
Binsenwahrheit (S)Binsenweisheit (S) [xian3 er2 yi4 jian4 de5 shi4 shi2] 显而易见的事实
BKA-Gesetz [lian2 bang1 xing2 shi4 jing3 cha2 fa3] 联邦刑事警察法
Blickfang (S) [yin3 ren2 zhu4 mu4 de5 shi4 wu4] 引人注目的事物
Board of Directors,Verwaltungsrat, Direktorium, Vorstand, Aufsichtsrat [dong3 shi4 hui4] 董事会
Bootsunglück (S) [kuai4 ting3 shi4 gu4] 快艇事故
Böses [e4 shi4] 恶事
Boston Tea Party (S, Gesch) [bo1 shi4 dun4 cha2 ye4 shi4 jian4] 波士顿茶叶事件
British foreign and Commonwealth Office, das Foreign and Commonwealth Office, besser bekannt als Foreign Office oder FCO ist das Außenministerium des Vereinigten Königreichs. (S, Geo) [ying1 guo2 wai4 jiao1 ji2 lian2 bang1 shi4 wu4 bu4] 英国外交及联邦事务部
Broadcasting Board of Governors [guang3 bo1 li3 shi4 hui4] 广播理事会
Brummschädel (S) [tou2 tong4 shi4] 头痛事
Bundeskriminalamt (S) [lian2 bang1 xing2 shi4 fan4 zui4 ju2] 联邦刑事犯罪局
Büro für Taiwan-Angelegenheiten [guo2 wu4 yuan4 tai2 wan1 shi4 wu4 ban4 gong1 shi4] 国务院台湾事务办公室
Busunfall (S)Verkehrsunfall (S) [jiao1 tong1 shi4 gu4] 交通事故
Busunglück (S) [ba1 shi4 yi4 wai4 shi4 gu4] 巴士意外事故
Cam Ranh Bay (Mil) [jin1 lan2 wan1 jun1 shi4 ji1 di4] 金兰湾军事基地
CDU-Spendenaffäre (S, Pol) [ji1 min2 meng2 juan1 zhu4 shi4 jian4] 基民盟捐助事件
Chinesische Raumfahrt (S, Wirtsch) [zhong1 guo2 hang2 tian1 shi4 ye4] 中国航天事业
Chinesisches Sprichwort für 'allwissend sein' [liao4 shi4 ru2 shen2] 料事如神
Chronik (S) [ji4 shi4] 纪事
Chroniken von Narnia < Buch, Filmtiel > (Eig, Werk) [na4 li5 ya4 gu4 shi4 ji2] 那里亚故事集
Clearstream-Affäre (S) [qing1 quan2 men2 shi4 jian4] 清泉门事件
Dalian Maritime University [da4 lian2 hai3 shi4 da4 xue2] 大连海事大学
Das Gesicht Mohammeds [ri4 er3 lan2 you2 bao4 mu4 han3 mo4 de2 man4 hua4 shi4 jian4] 日尔兰邮报穆罕默德漫画事件
Das Gesicht Mohammeds (Philos) [ri4 de2 lan2 you2 bao4 mu4 han3 mo4 de2 man4 hua4 shi4 jian4] 日德兰邮报穆罕默德漫画事件
das ist eine andere Sache [jiu4 shi4 ling4 wai4 yi1 hui2 shi4] 就是另外一回事
Deeskalation (S) [zhu2 bu4 jian3 shao3 jun1 shi4 li4 liang4 jun1 dui4 chong1 tu1 deng3 jiang4 ji2 jiang4 wen1] 逐步减少军事力量军队冲突等降级降温
Deloitte Touche Tohmatsu (Org) [de2 qin2 kuai4 ji4 shi1 shi4 wu4 suo3] 德勤会计师事务所
Denkschrift (S) [zhi2 de5 ji4 yi4 de5 wang3 shi4] 值得记忆的往事
Der Mensch denkt und Gott lenkt. [mou2 shi4 zai4 ren2 cheng2 shi4 zai4 tian1] 谋事在人成事在天
der tägliche Kleinkram (S) [ri4 chang2 sheng1 huo2 de5 suo3 shi4] 日常生活的琐事
der Umgang mit anderen [ren2 qing2 shi4 gu4] 人情事故
der Vorstandsvorsitzende (S) [li3 shi4 zhang3] 理事长
Desaster, Katastrophe (S) [can3 shi4] 惨事
Diakon (S)Kurator (S) [zhi2 shi4] 执事
Diakonisse (S) [nü3 zhi2 shi4] 女执事
Die genauen Ursachen werden noch ermittelt. [shi4 gu4 que4 qie1 qing2 kuang4 reng2 zai4 diao4 cha2 zhong1] 事故确切情况仍在调查中
Die Mars-Chroniken (Lit) [huo3 xing1 ji4 shi4] 火星纪事
die Sache selbst beurteilen (V)eine Sache an und für sich betrachten (V)sich auf die Sache selbst beschränken (V) [jiu4 shi4 lun4 shi4] 就事论事
die Wahrheit in den Tatsachen suchen (V)wahrheitsliebend (Adj) [shi2 shi4 qiu2 shi4] 实事求是
dienen (V) [shi4 feng4] 事奉
Dienstprogramm, Nützlichkeit (S) [gong1 yi4 shi4 ye4] 公益事业
Dienstunfall, Arbeitsunfall (S, Wirtsch) [zhi2 ye4 xing4 yi4 wai4 shi4 gu4] 职业性意外事故
diese Angelegenheit betrifftintensiv [shi4 guan1] 事关
diese SacheAngelegenheit (S) [zhe4 jian4 shi4] 这件事
Dieses Beispiel zeigt anschaulich... (Gesch) [zhe4 yi1 shi4 li4 sheng1 dong4 di4 shuo1 ming2] 这一事例生动地说明
Dinge, Angelegenheiten (S) [shi4 wu4] 事物
Dinge, welche einen nicht betreffen [xian2 shi4] 闲事
Direktion, VorstandDirektoriumVerwaltungsrat (Schweiz) [dong3 shi4 ju2] 董事局
Direktor (S)Geschäftsführer [zong3 gan4 shi4] 总干事
DivisionUnternehmensbereich (S)Sparte [shi4 ye4 bu4] 事业部
Doping-Affäre (S) [xing1 fen4 ji4 shi4 jian4] 兴奋剂事件
Dreyfus-Affäre (S, Pol) [de2 lei2 fu2 si1 shi4 jian4] 德雷福斯事件
Druckwesen, Druckw (S, Wirtsch) [yin4 shua1 shi4 ye4] 印刷事业
Dummheit (S) [hu2 tu5 shi4] 糊涂事
Eckdaten (S) [ji1 ben3 shi4 xiang4] 基本事项
ECOSOC Standing Committees [jing1 she4 li3 shi4 hui4 chang2 she4 wei3 yuan2 hui4] 经社理事会常设委员会
Eheschließung, Hochzeit (S)Frohes Ereignis (S) [xi3 shi4] 喜事
Ehrensache (S) [yi4 bu4 rong2 ci2 de5 shi4] 义不容辞的事
Ehrlosigkeit, entehren (S) [bu4 ming2 yu4 shi4 wu4] 不名誉事物
eilige Angelegenheitetwas Dringendeswichtige Sache [ji2 shi4] 急事
ein ernstes Problem (S)ein kopfzerbrechendes Problem (S)ein schwerwiegendes Problem (S)Sache, die einem Kopfschmerzen bereitet (S) [tou2 tong4 de5 shi4] 头痛的事
ein und dasselbe [yi1 hui2 shi4] 一回事
eine bedauerliche Sache [han4 shi4] 憾事
eine hervorragende Sache (S) [tian1 da4 de5 hao3 shi4] 天大的好事
eine Sache verderben [bai4 shi4] 败事
eine Sache verzögern [wu4 shi4] 误事
eine Sache, eine Angelegenheit (S) [yi1 jian4 shi4] 一件事
eine Sache, zusammengehören [yi1 shi4] 一事
eine Stelle suchen (S)Streit suchen (S) [zhao3 shi4] 找事
eine Tätigkeit ausführen [gan4 shi4 er2] 干事儿
einen Streit provozieren (V)Unruhe stiften (V) [zi1 shi4] 滋事
Eingetragene Partnerschaft (S) [min2 shi4 jie2 he2] 民事结合
einmischen (V) [guan3 xian2 shi4] 管闲事
Empfänger, empfangsbereit (S) [shou4 shi4] 受事
Entführungsfall (S)Kriminalfall [jie2 chi2 shi4 jian4] 劫持事件
entmilitarisieren (V) [shi3 fei1 jun1 shi4 hua4] 使非军事化
Ereignis, Fall (S) [shi4 jian4] 事件
Ereigniskorrelierte Potenziale [shi4 jian4 xiang1 guan1 dian4 wei4] 事件相关电位
erledigen (V) [liao3 shi4] 了事
Ernst & Young (S, Org) [an1 yong3 kuai4 ji4 shi1 shi4 wu4 suo3] 安永会计师事务所
ernst, ernsthaft, mit allem Ernst [zheng4 zhong4 qi2 shi4] 郑重其事
ernsthaft, mit allem Ernst, feierlich erklären [zheng4 zhong4 qi2 shi4 di4] 郑重其事地
Erstaunen (S) [ke3 jing1 de5 shi4 wu4] 可惊的事物
Erzähltheorie (Lit) [xu4 shi4 xue2] 叙事学
Erzählung (S) [duan3 pian1 gu4 shi4] 短篇故事
Erzählung (S)narrativ (Adj) [xu4 shi4] 叙事
Es gibt mehr Arbeiter Angestellte, als es Arbeit zu erledigen gibt. (S) [ren2 fu2 yu2 shi4] 人浮于事
Es war einmal in Amerika (Eig, Werk, Autor: Sergio Leone) [mei3 guo2 wang3 shi4] 美国往事
etw. aufzeichnen, vermerken, (V) [ji4 shi4] 记事
etw. ernst nehmen (V) [dang1 hui2 shi4] 当回事
etw. geht schief, etw. läuft nicht wunschgemäß (Adj) [shi4 yu3 yuan4 wei2] 事与愿违
etwas [ren4 he2 shi4 wu4] 任何事物
etwas (zu tun) [shi4 r5] 事儿
etwas passieren, Probleme auftreten (S) [chu1 shi4] 出事
etwas, eine Sache [yi4 xie1 shi4] 一些事
etwas, irgendetwas [wu2 lun4 he2 shi4] 无论何事
Europäischer Rat [ou1 zhou1 li3 shi4 hui4] 欧洲理事会
Europäischer Rat [ou1 zhou1 li3 shi4 kuai4] 欧洲理事会
eventuell auftretender Unfall (S) [ke3 neng2 fa1 sheng1 de5 shi4 gu4] 可能发生的事故
Executive Office [mei3 guo2 zong3 tong3 ban4 shi4 ji1 gou4] 美国总统办事机构
Exequatur (Zulassung eines ausländischen Konsuls) (S, Rechtsw) [ling3 shi4 zheng4 shu1 si1] 领事证书司
Exequatur erteilen [fa1 gei3 ling3 shi4 zheng4 shu1 si1] 发给领事证书司
extreme Wettererscheinungen (S) [ji2 duan1 qi4 hou4 shi4 jian4] 极端气候事件
Extremfall (S) [ji2 duan1 shi4 qing5] 极端事情
Fabel (S) [nie1 zao4 de5 shi4] 捏造的事
fähig [neng2 shi4] 能事
Fähigkeit, in der Lage sein (S) [ben3 shi4] 本事
Fahrerflucht (S) [jiao1 tong1 shi4 gu4 zhao4 shi4 tao2 yi4] 交通事故肇事逃逸
Fahrerflucht (S) [fa1 sheng1 jiao1 tong1 shi4 gu4 hou4 tao2 yi4] 发生交通事故后逃逸
Fährunglück (S) [du4 lun2 shi4 gu4] 渡轮事故
Fakten wiegen schwerer als Worte [shi4 shi2 sheng4 yu2 xiong2 bian4] 事实胜于雄辩
Faktum (S) [shi2 shi4] 实事
Familienangelegenheit (S) [jia1 ting2 shi4 wu4] 家庭事务
Familienanzeige (S) [ren2 shi4 lan2] 人事栏
feinfühlig, sensibel, intelligent (Adj) [dong3 shi4] 懂事
Feldarbeit (S)Geländearbeit (S) [ye3 zhan4 gong1 shi4] 野战工事
Fernmeldewesen, Telekommunikation (S, Wirtsch) [dian4 xin4 shi4 ye4] 电信事业
Filibuster (S)Verschleppungspolitik (S) [zu3 nao2 yi4 shi4] 阻挠议事
Filibuster (S)Verschleppungspolitik (S) [zu3 nao2 yi4 shi4 ce4 lüe4] 阻挠议事策略
Flugzeugabsturz (S) [zhui4 ji1 shi4 gu4] 坠机事故
Flugzeugentführung (S) [jie2 ji1 shi4 jian4] 劫机事件
Flugzeugunfall (S)Flugzeungunglück (S) [fei1 ji1 shi1 shi4] 飞机失事
Flugzeugunglück (S) [hang2 kong1 shi4 gu4] 航空事故
Foreign Affairs (Pol) [wai4 shi4] 外事
Formsache (S) [zhuan1 men2 de5 shi4 xiang4] 专门的事项
forschen (V) [cong2 shi4 yan2 jiu1 gong1 zuo4] 从事研究工作
freudige Angelegenheit, Freude (S) [le4 shi4] 乐事
Friedensrichter (S) [tui1 shi4] 推事
fristlos [mei2 you3 shi4 qian2 tong1 zhi1] 没有事前通知
frivol (Adj) [liu2 xin1 suo3 shi4] 留心琐事
frühere Vorkommnisse (S)Vergangenes (S)Vergangenheit (S) [wang3 shi4] 往事
gedrückt (Adj) [xin1 shi4 chong2 chong2] 心事重重
Gegendarstellung (S) [geng1 zheng4 qi3 shi4] 更正启事
Gegenkraft (S) [da3 ji1 jun1 shi4 li4 liang5] 打击军事力量
Geistlichkeit (S)Spiritualität (S) [jing1 shen2 shang4 de5 shi4 wu4] 精神上的事物
Gemeinplatz (S) [chang2 shi4] 常事
Generalkonsul (S) [zong3 ling3 shi4] 总领事
Generalkonsulat (S, Pol) [zong3 ling3 shi4 guan3] 总领事馆
geringfügige Angelegenheit (S)Kleinigkeit (S) [xi4 shi4] 细事
Geschäftsführer, geschäftsführender Vorstand (S, Org) [zhi2 xing2 dong3 shi4] 执行董事
Geschäftsführung (S, Rechtsw) [dong3 shi4 jing1 li3] 董事经理
geschäftsmäßig [shi4 wu4 xing4] 事务性
Geschichte der 47 Rōnin (Gesch) [yuan2 lu4 chi4 sui4 shi4 jian4] 元禄赤穗事件
Geschichte der O (S, Werk) [O de4 gu4 shi4] O的故事
Geschmacksache (S) [pin3 wei4 de5 shi4 qing5] 品味的事情
gesellschaftliche Ereignisse (S) [she4 hui4 shi2 shi4] 社会时事
gesunder Verstand [shi4 li3] 事理
Gesundheitswesen (S) [yi1 liao2 wei4 sheng1 shi4 ye4] 医疗卫生事业
Gesundheitswesen, Gesundheitsdienst (S) [wei4 sheng1 shi4 ye4] 卫生事业
Gesundheitswesen, öffentliche Gesundheitsunternehmungen (S) [gong1 gong4 wei4 sheng1 shi4 ye4] 公共卫生事业
Gewissheit (S) [que4 ding4 de5 shi4 qing5] 确定的事情
gezielt (Adj) [dao4 le5 shi4 qing5 de5 zhong1 xin1] 到了事情的中心
Giftmischerin, Giftmischer (fig.) (S) [zhao4 shi4 zhe3] 肇事者
Gleichgültigkeit (S) [bu4 zhong4 yao4 de5 shi4] 不重要的事
Gleichgültigkeit (S) [xi4 wei1 de5 shi4] 细微的事
Glücksfall (S) [dai4 lai2 hao3 yun4 de5 shi4 wu4] 带来好运的事物
Glücksfall, etwas Gutes (S) [hao3 shi4] 好事
Gouverneur (S) [zhi1 shi4] 知事
Gratwanderung (S)Handvoll (S) [ji2 shou3 de5 shi4] 棘手的事
großartiges Sportereignis (S, Sport) [ti3 yu4 sheng4 shi4] 体育盛事
Großereignis (S) [sheng4 shi4] 盛事
Grubenunglück (S) [jing3 xia4 shi4 gu4] 井下事故
gut Ding will Weile haben, ohne Fleiß kein Preis, sich regen bringt Segen (Sprichw) [hao3 shi4 duo1 mo2] 好事多磨
gute Tat [shan4 shi4] 善事
Gwangju-Massaker (S) [guang1 zhou1 shi4 jian4] 光州事件
handeln, wie es die Gelegenheit verlangt (V) [xiang4 ji1 xing2 shi4] 相机行事
Handlung, Fabel (S, Lit)Story, Geschichte, Erzählung (S, Lit) [gu4 shi4] 故事
Happening (S) [fa1 sheng1 de5 shi4] 发生的事
harte Nuss (S) [nan2 jie3 jue2 de5 shi4 qing5] 难解决的事情
Hausarbeit (S) [jia1 shi4] 家事
Heirat (S) [hun1 shi4] 婚事
Heirat (S) [qin1 shi4] 亲事
herausfinden, wie etwas entstanden ist und sich entwickelt hat [cha2 qing1 zhe4 jian4 shi4 de5 lai2 lao3 long2 qu4 mai4] 查清这件事的来老龙去脉
Hingabe an sein Beruf seine Arbeit (S, Wirtsch)Hingabe an sein Werk Schaffen (S, Wirtsch)Hingabe an seine berufliche Unternehmungen (S, Wirtsch) [shi4 ye4 xin1] 事业心
Hinweiszeichen (S)selbsterklärende Zeichen (S) [zhi3 shi4 zi4] 指事字
Hoffmanns Erzählungen [huo4 fu1 man4 di4 gu4 shi4] 霍夫曼的故事
Hofmarschallamt des Kronprinzen (S) [zhan1 shi4 fu3] 詹事府
im Mittelpunkt steht der Mensch [shi4 jie4 yi1 qie1 shi4 wu4 zhong1 ren2 shi4 di4 yi1 ge4 ke3 bao3 gui4 de5] 世界一切事物中人是第一个可宝贵的
im Voraus in Kenntnis setzen [shi4 xian1 tong1 zhi1] 事先通知
im Voraus um Anweisung ersuchen (V) [shi4 xian1 qing3 shi4] 事先请示
im voraus, vorab (Adj)voran, ehe, vorher (Adj) [shi4 xian1] 事先
Im Westen nichts Neues (Werk) [xi1 xian4 wu2 zhan4 shi4] 西线无战事
Impressum (S) [chu1 ban3 shi4 xiang4] 出版事项
in die Tagesordnung aufnehmen (V) [lie4 ru4 yi4 shi4 ri4 cheng2] 列入议事日程
in einem Streit die Parteien versöhnenum des lieben Friedens willen klein beigeben [xi2 shi4 ning2 ren2] 息事宁人
in Geschäften [yin1 shi4] 因事
in Rechnung stellen [kao3 lü4 mou3 shi4] 考虑某事
Informationsstand (S) [wen4 shi4 chu4] 问事处
International Council for Science (Org)Internationaler Wissenschaftsrat [guo2 ji4 ke1 xue2 li3 shi4 hui4] 国际科学理事会
International Football Association Board (Sport) [guo2 ji4 zu2 qiu2 lian2 he2 li3 shi4 hui4] 国际足球联合理事会
Internationale Seeschifffahrts-Organisation (S) [guo2 ji4 hai3 shi4 zu3 zhi1] 国际海事组织
Internationaler Militärgerichtshof für den Fernen Osten (S, Gesch) [yuan3 dong1 guo2 ji4 jun1 shi4 fa3 ting2] 远东国际军事法庭
Internationaler Strafgerichtshof (Org)Internationaler Strafgerichtshof (Rechtsw) [guo2 ji4 xing2 shi4 fa3 yuan4] 国际刑事法院
Intimitäten (S)Privatsache (S) [si1 shi4] 私事
Intrige, schmutzige Geschäfte [an1 shi4] 谙事
Invasion in der Schweinebucht (Gesch) [zhu1 wan1 shi4 jian4] 猪湾事件
Iran-Contra-Affäre (S, Pol) [yi1 lang3 men2 shi4 jian4] 伊朗门事件
irgendetwas [mou3 shi4] 某事
irren, etwas falsch machen (V) [zuo4 cuo4 shi4] 做错事
ist abhängig, betreffend... (Adj) [shi4 yi2] 事宜
Ist nichts passiert ? (Int)Macht nichts ! (Int)Nichts passiert ! (Int) [mei2 you3 shi4] 没有事
Jahresplaner, Organizer, Filofax (S) [ji4 shi4 nian2 li4] 计事年历
jede Sache [mei3 jian4 shi4 wu5] 每件事物
Journalismus (S) [xin1 wen2 shi4 ye4] 新闻事业
Jugendhilfe [qing1 shao4 nian2 fu2 li4 shi4 ye4] 青少年福利事业
Jugendstrafrecht (S, Rechtsw) [qing1 nian2 xing2 shi4 su4 song4 fa3] 青年刑事诉讼法
jung und unerfahren ( wörtl. junge Leute haben noch nicht viele Ereignisse erlebt ) (Adj)unreif ( wörtl. junge Leute haben noch nicht viele Ereignisse erlebt ) (Adj) [shao4 bu4 geng1 shi4] 少不更事
kämpfend [zhan4 shi4] 战事
Kampfhandlungen (S)militärische Operationen, Operation (S) [jun1 shi4 xing2 dong4] 军事行动
Kare Kano [ta1 yu3 ta1 de5 shi4 qing5] 他与她的事情
Katastrophe (S)Unglück, Desaster (S) [huo4 shi4] 祸事
Katastrophe von Tschernobyl [qie1 er3 nuo4 bei4 li4 he2 shi4 gu4] 切尔诺贝利核事故
Kernveranstaltung (S) [he2 xin1 shi4 jian4] 核心事件
Kindergeschichte (S)Märchen (S, Lit) [tong2 hua4 gu4 shi4] 童话故事
Kirchendiener (S)Sakristan (S) [jiao4 tang2 si1 shi4] 教堂司事
Kitt (S) [suo3 you3 de5 shi4 wu4] 所有的事物
kleine Angestellte [xiao3 shi4 wu4 yuan2] 小事务员
Kleinigkeit (S)Micky-Maus-Kram, Pipifax (S, vulg) [qu1 qu1 xiao3 shi4] 区区小事
Klientel (S) [quan2 ti3 dang1 shi4 ren2] 全体当事人
Koch (S) [chui1 shi4 yuan2] 炊事员
Kofferbomber-Prozess (S) [pi2 xiang1 zha4 dan4 shi4 jian4] 皮箱炸弹事件
Kojiki (Gesch) [gu3 shi4 ji4] 古事记
Kollaboration (S)Mitarbeit (S) [gong4 shi4] 共事
Kollege, Mitarbeiter (S) [tong2 shi4] 同事
Kollegin (S) [nü3 tong2 shi4] 女同事
Kompliziertheit (S)Verflochtenheit (S) [fu4 za2 de5 shi4 wu4] 复杂的事物
konkrete Sachverhalt, Sachlage, Dinge (S)spezifische Sachlage, definierte Dinge (S) [ju4 ti3 shi4 wu4] 具体事物
Konsul (S)konsularisch (Adj) [ling3 shi4] 领事
Konsularbteilung (S, Rechtsw) [fa3 lü4 ling3 shi4 chu4] 法律领事处
konsularische Beziehungen [ling3 shi4 guan1 xi5] 领事关系
Konsulat (S) [ling3 shi4 guan3] 领事馆
Kontrafaktisches Konditional (Math) [fan3 shi4 shi2 tiao2 jian4] 反事实条件
Koreanische Volksarmee (Mil) [chao2 xian3 jun1 shi4] 朝鲜军事
Korrelat (S) [xiang1 guan1 de5 shi4 wu4] 相关的事物
KPMG [bi4 ma3 wei1 kuai4 ji4 shi1 shi4 wu4 suo3] 毕马威会计师事务所
Krankensalbung (S) [bing4 ren2 fu4 you2 sheng4 shi4] 病人傅油圣事
Kriegführung (S) [jun1 shi4 zhan4 lüe4] 军事战略
Krimi, Krimialgeschichten (S) [zhen1 tan4 gu4 shi4] 侦探故事
Kriminalpolizei (S)Kripo (S) [xing2 shi4 jing3 cha2] 刑事警察
kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten [shao3 guan3 xian2 shi4] 少管闲事
Landeskriminalamt (S) [guo2 jia1 xing2 shi4 jing3 cha2 ji1 gou4] 国家刑事警察机构
Landeskriminalamt, LKA [zhou1 xing2 shi4 ju2] 州刑事局
Landwirtschaft (S) [nong2 shi4] 农事
Lebensalter (S) [nian2 shi4] 年事
Lebensarbeit, Lebenswerk (S) [bi4 sheng1 de5 shi4 ye4] 毕生的事业
Lebensarbeitszeit (S, Rechtsw) [bi4 sheng1 de5 shi4 ye4 shi2 jian1] 毕生的事业时间
leitender Flugbegleiter (S) [shi4 wu4 zhang3] 事务长
Liebesaffäre (S) [qing2 shi4] 情事
Liebesgeschichte (S) [ai4 qing2 gu4 shi4] 爱情故事
Liebesszene (S) [shi4 jian4 xian4 chang3] 事件现场
Lieblingsbeschäftigung (S) [zui4 ai4 gan4 de5 shi4] 最爱干的事
Liebschaft (S) [tao2 se4 shi4 jian4] 桃色事件
Liechtenstein-Affäre (Eig, Pol) [lie4 zhi1 dun1 shi4 deng1 shi4 jian4] 列支敦士登事件
Liechtenstein-Affäre (Eig, Pol) [lie4 zhi1 dun1 shi4 deng1 tao2 shui4 shi4 jian4] 列支敦士登逃税事件
Linderungsmittel (S) [ke3 zhen1 zhuo2 de5 shi4 qing5] 可斟酌的事情
Lockheed-Skandal (S, Pol) [luo4 ke4 xi1 de2 shi4 jian4] 洛克希德事件
macht nichts [mei2 shi4] 没事
Malheur, Missgeschick (S) [bu4 xing4 zhi1 shi4] 不幸之事
Managing Director (S, Wirtsch) [dong3 shi4 zong3 jing1 li3] 董事总经理
Märchen (S) [mo2 huan4 gu4 shi4] 魔幻故事
Märchen (S) [shen2 hua4 gu4 shi4] 神话故事
Märchenbuch (S) [gu4 shi5 shu1] 故事书
Massaker von Nogeun-ri [lao3 jin1 li3 shi4 jian4] 老斤里事件
Massenkarambolage (S) [lian2 dai4 shi4 gu4] 连带事故
Massenunfall, Massenkarambolage (S) [xi4 lie4 zhuang4 che1 shi4 gu4] 系列撞车事故
MasterCard [wan4 shi4 da2 ka3] 万事达卡
Mazda (Fam) [wan4 shi4 de5] 万事得
medizinische Betreuung (S, Wirtsch) [yi1 yao4 wei4 sheng1 shi4 ye4] 医药卫生事业
Meldewesen (S) [hu4 kou3 deng1 ji4 shi4 ye4] 户口登记事业
Menschenrechtsrat (UN) (S, Pol) [lian2 he2 guo2 ren2 quan2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2] 联合国人权事务高级专员
Merkblatt (S) [ji4 shi4 tiao2] 记事条
merkwürdiges Ereignis (S)Okkult (S)selsames Ereignis (S)sonderbares Ereignis (S)Spleen (S)Spuk (S) [guai4 shi4] 怪事
Militär (S)Streitkräfte (S)Streitmacht (S) [jun1 shi4 li4 liang5] 军事力量
Militär- (S)militärische Angelegenheiten (S, Mil)kriegerisch (Adj)militärisch (Adj)martialisch (Adj) [jun1 shi4] 军事
Militärakademie Sandhurst (Mil) [sang1 he4 si1 te4 huang2 jia1 jun1 shi4 xue2 yuan4] 桑赫斯特皇家军事学院
Militärakademie „M.W. Frunse“ (Mil)Militärakademien der Sowjetunion (Mil)Militärakademien der UdSSR (Mil) [fu2 long2 zhi1 jun1 shi4 xue2 yuan4] 伏龙芝军事学院
Militärbasis (S)Militärbasis (S) [jun1 shi4 ji1 di4] 军事基地
Militärberater (S) [jun1 shi4 can1 mou2] 军事参谋
Militärbündnis [jun1 shi4 tong2 meng2] 军事同盟
Militäreinrichtung (S) [jun1 shi4 bao3 hu4 she4 shi1] 军事保护设施
Militäreinrichtung (S)Rüstzeug (S) [jun1 shi4 she4 shi1] 军事设施
Militärführung (S) [jun1 shi4 ling3 dao3] 军事领导
Militärführung (S) [jun1 shi4 zhi3 hui1 bu4] 军事指挥部
Militärgefängnis (S) [jun1 shi4 jian1 yu4] 军事监狱
Militärgerichtsbarkeit (S) [jun1 shi4 cai2 pan4 quan2] 军事裁判权
Militärgeschichte (Mil) [jun1 shi4 shi3] 军事史
Militärhilfe (S) [jun1 shi4 yuan2 zhu4] 军事援助
Militärhospital (S) [jun1 shi4 yi1 yuan4] 军事医院
militärisch [zai4 jun1 shi4 shang4] 在军事上
militärische Angelegenheiten (S, Mil) [jun1 lü3 zhi1 shi4] 军旅之事
militärische Auseinandersetzung (S)militärischen Konflikt (S)militärischen Konfrontation (S)militärischen Zusammenstoß (S) [jun1 shi4 chong1 tu1] 军事冲突
militärische Besatzung (S, Mil) [jun1 shi4 zhan4 ling3] 军事占领
militärische Stärke (S, Mil) [jun1 shi4 shi2 li4] 军事实力
Militarisierung (S) [jun1 shi4 hua4] 军事化
Militärleitung, Truppenführung (S) [jun1 shi4 zhi3 dao3] 军事指导
Militärmanöver (Mil)Kriegsspiel (S) [jun1 shi4 yan3 xi2] 军事演习
Militärmuseum Beijing (Mil) [zhong1 guo2 ren2 min2 ge2 ming4 jun1 shi4 bo2 wu4 guan3] 中国人民革命军事博物馆
Militäroffensive (S)Militärschlag (S) [jun1 shi4 da3 ji2] 军事打击
Militärputsch (S) [jun1 shi4 zheng4 bian4] 军事政变
Militärregierung (S) [jun1 shi4 guan3 zhi4 zheng4 fu3] 军事管制政府
Militärverwaltung (S) [jun1 shi4 zheng4 fu3] 军事政府
Military Commission of the CPC Central Committee [zhong1 gong1 zhong1 yang1 jun1 shi4 wei3 yuan2 hui4] 中共中央军事委员会
Missgeschick (S) [bu4 shun4 li4 de5 shi4] 不顺利的事
Missionsgesellschaft (S) [shi4 gong1] 事工
mit etwas umgehen, behandeln (V)sich mit etwas befassen, sich mit etwas beschäftigen, sich einer Sache widmen (V) [cong2 shi4] 从事
miteinander in Frieden und Eintracht lebensich miteinander vertragen [xiang1 an1 wu2 shi4] 相安无事
Mitteilung, Bekanntmachung (S)Mitteilung, Bekantmachung, Anzeige, Ankündigung (S) [qi3 shi4] 启事
Möge dir gelingen, was du erreichen möchtest. [xin1 xiang3 shi4 cheng2] 心想事成
Mögest Du erfolgreich im Beruf sein! (Wirtsch) [shi4 ye4 you3 cheng2] 事业有成
Möglichkeit (S) [bu4 ce4 de5 shi4] 不测的事
Möglichkeit (S) [ke3 neng2 fa1 sheng1 de5 shi4] 可能发生的事
Mukden-Zwischenfall [liu3 tiao2 hu2 shi4 jian4] 柳条湖事件
Mukden-Zwischenfall (zwischen Japan und China) (S, Gesch) [jiu3 yi1 ba1 shi4 bian4] 九一八事变
Mythe (S)Mythos (S) [min2 jian1 gu4 shi4] 民间故事
Nachbarschaftskomiteebüro (S) [jie1 dao4 ban4 shi4 chu4] 街道办事处
nachlässig erledigen [fu1 yan3 liao3 shi4] 敷衍了事
Nachrichtenwesen, Telekommunikation (S, Wirtsch) [tong1 xun4 shi4 ye4] 通讯事业
Narratologie, Erzähltheorie (S) [xu4 shi4 zhu3 yi4] 叙事主义
Nationalangelegenheiten, Politik [guo2 shi4] 国事
natürlich hat alles zwei Seiten (S) [dang1 ran2 shi4 wu4 zong3 shi4 shi4 yi1 fen1 wei2 er4 de5] 当然事物总是是一分为二的
Ne bis in idem (juristischer Grundsatz, lat. „nicht zweimal in derselben Sache“) (S, Rechtsw) [yi1 shi4 bu4 zai4 li3] 一事不再理
Nebenkosten (S) [gong1 yong4 shi4 ye4 fei4] 公用事业费
neu (S)Neuigkeit (S) [xin1 shi4 wu4] 新事物
neu (S)Neuigkeit (S) [zui4 jin4 fa1 sheng1 de5 shi4 qing5] 最近发生的事情
Neuheit (S) [xin1 shi4] 新事
Newsletter-Werbung (S) [shi2 shi4 kuai4 bao4] 时事快报
nicht kümmern [mei2 dang1 ta1 yi1 hui2 shi4] 没当它一回事
nicht militärisch (Adj)zivil (Adj) [fei1 jun1 shi4] 非军事
Nichtigkeit (S) [suo3 shi4] 琐事
nichts dergleichen [mei2 you3 zhe4 yang4 de5 shi4] 没有这样的事
nichts vorhaben (V)machts nichts, alles in Ordnung, schon OK [mei2 shi4 r5] 沒事ㄦ
nimm dir das nicht zu Herzen (V) [bie2 ba3 zhe4 shi4 gua4 zai4 xin1 shang4] 别把这事挂在心上
Nordischer Rat (S) [bei3 ou1 li3 shi4 hui4] 北欧理事会
Not (S)Not kennt kein Gebot. (S) [shi4 ji2 gu4 bu5 de5 jie4 lü4] 事急顾不得戒律
Not..., Notfall (S) [jin3 ji2 shi4 jian4] 紧急事件
Notizbuch, Merkbuch (S) [ji4 shi4 bu4] 记事簿
Notizbuch, Notizklotz (S) [ji4 shi4 ben3] 记事本
nur das Nötigste tun [liao2 jin4 ren2 shi4] 聊尽人事
nutzlos [yu2 shi4 wu2 bu3] 于事无补
Öffentliche Angelegenheiten darf man nicht mit privaten Interessen vermischen. (V) [gong1 shi4 gong1 ban4] 公事公办
öffentliche Wohlfahrt (S) [she4 hui4 gong1 yi4 shi4 ye4] 社会公益事业
öffentlicher Dienst [gong1 gong4 fu2 wu4] 公共事业
Öffentliches Versorgungsunternehmen (S, Pol) [gong1 yong4 shi4 ye4] 公用事业
Okkult (S) [chao1 zi4 ran2 de5 shi4] 超自然的事
Okkult (S) [ling2 yi4 zhi1 shi4] 灵异之事
Ölpest (S) [lou4 you2 shi4 gu4] 漏油事故
Operation Southern Watch (Mil) [nan2 fang1 shou3 wang4 jun1 shi4 xing2 dong4] 南方守望军事行动
Ozeanforschung (S, Wirtsch) [hai3 yang2 ke1 xue2 yan2 jiu1 shi4 ye4] 海洋科学研究事业
ozeanographisch [hai3 yang2 shi4 ye4] 海洋事业
Pädagogische Universität Ostchina [hua2 dong1 hai3 shi4 da4 xue2] 华东海事大学
Panne (S, Tech)technische Störung (S, Tech) [gu4 zhang4 shi4 gu4] 故障事故
Partei (S, Pol) [dang1 shi4 ren2] 当事人
Patentangelegenheit (S, Rechtsw) [zhuan1 li4 shi4 wu4] 专利事务
Patentbüro (S) [zhuan1 li4 shi4 wu4 suo3] 专利事务所
pectore (V) [shi4 ti3] 事体
Pepsi (Eig, Ess) [bai3 shi4] 百事
Pepsi Cola (Eig, Ess) [bai3 shi4 ke3 le4] 百事可乐
Pepsi Light, Diät-Pepsi (S, Ess) [bai3 shi4 qing1 yi2] 百事輕怡
permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats (S, Pol) [chang2 ren4 li3 shi4 guo2] 常任理事国
permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats (S, Pol) [lian2 he2 guo2 chang2 ren4 li3 shi4 guo2] 联合国常任理事国
Personalabteilung (S)Personalbüro (S) [ren2 shi4 bu4 men2] 人事部门
Personalakte (S, Wirtsch) [ren2 shi4 dang4 an4] 人事档案
Personalbüro, Personalabteilung (S) [ren2 shi4 bu4] 人事部
Personalbüro, Personalabteilung (S) [ren2 shi4 ke1] 人事科
Personaldirektor (S) [ren2 shi4 zhu3 guan3 ren2] 人事主管人
Personalentwickler (S) [ren2 shi4 chu4 yuan2] 人事处员
Personalleiter (S) [ren2 shi4 chu4 ke1 chang2] 人事处科长
Personalmanagement, Pe-Management, Personalverwaltung, Personalwesen (S) [ren2 shi4 guan3 li3] 人事管理
PersonalmanagerPersonalchef (S) [ren2 shi4 jing1 li3] 人事经理
Personalsachbearbeiter (S) [ren2 shi4 zhuan1 jia1] 人事专家
Personalwirtschaft (S) [ren2 shi4 ye4] 人事业
Phenom (S) [jie2 chu1 ren2 cai2 te4 bie2 de5 shi4 qing2] 杰出人才特别的事情
Pille danach (S, Med) [shi4 hou4 wan2] 事后丸
Plagiatsaffäre (S) [piao1 qie4 shi4 jian4] 剽窃事件
Plakat mit vermissten Personen (S) [xun2 ren2 qi3 shi4] 寻人启事
Plänkelei (S) [cong2 shi4 xiao3 zheng1 dou4] 从事小争斗
Plötzlichkeit (S) [yi4 wai4 zhi1 shi4] 意外之事
Posener Aufstand (S) [bo1 zi1 nan2 shi4 jian4] 波兹南事件
Posse (S) [guai4 dan4 de5 shi4 wu4] 怪诞的事物
Pragmatiker (S) [ai4 guan3 xian2 shi4 de5 ren2] 爱管闲事的人
PricewaterhouseCoopers (Org) [pu3 hua2 yong3 dao4 kuai4 ji4 shi1 shi4 wu4 suo3] 普华永道会计师事务所
Privatangelegenheit (S) [si1 ren2 shi4 wu4] 私人事务
prozessführende Partei [su4 song4 dang1 shi4 ren2] 诉讼当事人
Publizist (S) [shi2 shi4 ping2 lun4 yuan2] 时事评论员
Purser [guan3 shi4] 管事
Putschversuch vom 26. Februar 1936 (Gesch) [er4 er4 liu4 shi4 jian4] 二二六事件
Radaubruder (S)Radaumacher (S) [hao3 nao4 shi4 de5 ren2] 好闹事的人
Randale (S) [sao1 rao3 nao4 shi4] 骚扰闹事
Rat der Europäischen Union [ou1 meng2 li3 shi4 hui4] 欧盟理事会
Ratsherr (S)Senator (S) [li3 shi4] 理事
Raumfahrt (S, Wirtsch) [hang2 tian1 shi4 ye4] 航天事业
rebellieren, Rebellion starten (S) [ju3 shi4] 举事
recherchieren [cong2 shi4 yan2 jiu1] 从事研究
Rechtsstreitigkeiten (v.a. Arbeitsrecht, im Gegensatz zu Regelungsstreitigkeiten) (S, Rechtsw) [quan2 li4 shi4 xiang4 de5 zheng1 yi4] 权利事项的争议
Recruit-Skandal (S, Pol) [li3 ku4 lu4 te4 shi4 jian4] 里库路特事件
Regelungsstreitigkeiten (v.a. Arbeitsrecht, im Gegensatz zu Rechtsstreitigkeiten) (S) [tiao2 zheng3 shi4 xiang4 de5 zheng1 yi4] 调整事项的争议
Regelwidrigkeit (S)Unregelmäßigkeit (S) [bu4 gui1 ze2 de5 shi4 wu4] 不规则的事物
RegierungsgeschäfteStaatsangelegenheiten [zheng4 shi4] 政事
Rhapsode (S) [xu4 shi4 shi1 lang3 song4 zhe3] 叙事诗朗诵者
Rhapsodie (S) [xu4 shi4 shi1] 叙事诗
Ritterorden (S) [jun1 shi4 xiu1 shi4 hui4] 军事修士会
Rom Statut (Errichtung des ICJ) (S) [luo2 ma3 guo2 ji4 xing2 shi4 fa3 yuan4 gui1 yue1] 罗马国际刑事法院规约
Romanze (S) [feng1 liu2 shi4 ji1] 风流事迹
Romanze (S) [shu1 qing2 xu4 shi4 shi1] 抒情叙事诗
Römische Kaiserforen [di4 guo2 yi4 shi4 guang3 chang3] 帝国议事广场
Routinearbeit (V) [li4 xing2 gong1 shi4] 例行公事
routinemäßig [li4 xing2 gong1 shi4 de5] 例行公事地
Sachbearbeiter, Büropersonal (S) [ban4 shi4 ren2 yuan2] 办事人员
Sachbeschädigung (S, Rechtsw) [xing2 shi4 hui3 huai4] 刑事毁坏
Sachbuch (S) [fei1 xu1 gou4 de5 gu4 shi4] 非虚构的故事
sachgerecht (Adj) [he2 hu1 shi4 li3 de5] 合乎事理的
sachlich [yu3 shi4 shi2 you3 guan1] 与事实有关
Sachlichkeit (S) [shi2 shi4 qiu2 shi4 de5 jing1 shen2] 实事求是的精神
Saga (S, Lit) [ying1 xiong2 shi4 ji1 mao4 xian3 gu4 shi4] 英雄事迹神话故事
Satsuma-Rebellion (S, Gesch) [xi1 nan2 shi4 bian4] 西南事变
Schadenanzeige (S) [shi4 gu4 bao4 gao4] 事故报告
Schadenanzeige (S) [yi4 wai4 shi4 gu4 bao4 gao4] 意外事故报告
scheitern (V)nichts zustande bringen [yi1 shi4 wu2 cheng2] 一事无成
Schmiergeld-Affäre (S, Pol) [hui4 luo4 shi4 jian4] 贿洛事件
Schnee von gestern [wu2 fa3 gai3 bian4 de5 shi4] 无法改变的事
Schulmassaker von Littleton (Gesch) [ke1 lun2 bai4 xiao4 yuan2 shi4 jian4] 科伦拜校园事件
schwerer Verkehrsunfal (S) [zhong4 da4 jiao1 tong1 shi4 gu4] 重大交通事故
schwerwiegende Sache (S)sehr ernstzunehmende Sache (S) [yan2 zhong4 shi4 jian4] 严重事件
schwierige Angelegenheit, Problem (S) [nan2 shi4] 难事
Seegericht (S, Rechtsw) [hai3 shi4 fa3 yuan4] 海事法院
Sekretär (S)Sekretärin (S) [gan4 shi4] 干事
Shifu (Eig, Fam) [shi4 fu4] 事父
sich Ärger einhandeln [xun2 shi4 sheng1 fei1] 寻事生非
sich Ärger ersparenweniger Umstände machen [sheng3 shi4] 省事
sich dumm anstellen (V) [gan4 chun3 shi4] 干蠢事
sich Sorgen machen (V) [xin1 shi4] 心事
Sicherheitsrat (S) [an1 quan2 li3 shi4 hui4] 安全理事会
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen [lian2 he2 guo2 an1 quan2 li3 shi4 hui4] 联合国安全理事会
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen [lian2 he2 guo2 an1 quan2 li3 shi4 hui4 chang2 ren4 li3 shi4 guo2] 联合国安全理事会常任理事国
Situation (S) [shi4 tai4] 事态
Sokal-Affäre (S, Philos) [suo3 ka3 shi4 jian4] 索卡事件
Solicitor (S, Rechtsw) [shi4 wu4 lü4 shi1] 事务律师
Sonderfall (S) [te4 bie2 shi4 jian4] 特别事件
Sonderfall (S)Zwischenfall (S) [yi4 wai4 shi4 jian4] 意外事件
sonst was [ling4 yi1 hui2 shi4] 另一回事
Sorgen (V) [fan2 xin1 shi4] 烦心事
Sorgenkind (S) [ling4 ren2 dan1 xin1 de5 shi4 wu4] 令人担心的事物
Sozialer Tatbestand [she4 hui4 shi4 shi2] 社会事实
Sozialwesen (S, Wirtsch) [she4 hui4 fu2 li4 yu3 bao3 zhang4 shi4 ye4] 社会福利与保障事业
Sperrungen von Wikipedia in der Volksrepublik China (Med) [zhong1 guo2 da4 lu4 feng1 suo3 wei2 ji1 mei2 ti3 shi4 jian4] 中国大陆封锁维基媒体事件
spezialisiert [zhuan1 shi4] 专事
Spielfilm (S) [gu4 shi5 pian4] 故事片
Spitzelaffäre (S) [jian4 die2 shi4 jian4] 间谍事件
spontane Unmutsäußerungen (S) [xie4 fen4 shi4 jian4] 泄愤事件
Sportveranstaltung (S) [ti3 yu4 shi4 jian4] 体育事件
Staatliche Kommission für Ethnische Angelegenheiten (S, Pol) [guo2 jia1 min2 zu2 shi4 wu4 wei3 yuan2 hui4] 国家民族事务委员会
Staatsbesuch [guo2 shi4 fang3 wen4] 国事访问
Staatsdienst (S) [guo2 jia1 shi4 wu4] 国家事务
Stadtwerke (S) [gong1 gong4 shi4 ye4] 公共事业
Stellung Posten (S) [shi4 quan2] 事权
Störfall (S, Tech) [he2 dian4 zhan4 shi4 gu4] 核电站事故
Strafgefangene; Sträfling (S) [xing2 shi4 qiu2 fan4] 刑事囚犯
Strafgerichtshof (S, Rechtsw) [xing2 shi4 fa3 ting2] 刑事法庭
Strafgesetzgebung (S) [xing2 shi4 li4 fa3] 刑事立法
Strafprozessordnung (S, Rechtsw)Strafprozessrecht (S, Rechtsw) [xing2 shi4 su4 song4 fa3] 刑事诉讼法
strafrechtlich, kriminell, strafbar (Adj) [xing2 shi4] 刑事
strafrechtliche Maßnahme (S) [xing2 shi4 chu3 fen1] 刑事处分
strafrechtliche Verantwortlichkeit (S) [xing2 shi4 ze2 ren4] 刑事责任
Straftat (S) [xing2 shi4 fan4 zui4] 刑事犯罪
Straftäter (S, Rechtsw) [xing2 shi4 fan4] 刑事犯
Strafverfahren (S, Rechtsw) [xing2 shi4 shen3 li3] 刑事审理
Strafverfahren; Strafprozess (S, Rechtsw) [xing2 shi4 su4 song4] 刑事诉讼
Strafverfolgung (S) [xing2 shi4 zhui1 jiu1] 刑事追究
Stratege (S) [jun1 shi4 jia1] 军事家
Streit suchen [xun2 xin4 nao4 shi4] 寻衅闹事
Südseeblase (S, Gesch) [nan2 hai3 pao4 mo4 shi4 jian4] 南海泡沫事件
Sünde (S)Sünder (S) [zuo4 huai4 shi4 de5 ren2] 做坏事的人
Syndrom (S) [tong2 shi2 cun2 zai4 de5 shi4 wu4] 同时存在的事物
Tagesnachrichten, aktuelle Nachrichten [shi2 shi4 xin1 wen2] 时事新闻
Tagesordnung (S) [yi4 shi4 ri4 cheng2] 议事日程
Tarnmuster (Mil)Tarnkleidung (S, Mil) [jun1 shi4 wei3 zhuang1] 军事伪装
Tat (S) [wei2 fa3 de5 shi4] 违法的事
Taten, Großtaten (S) [shi4 ji1] 事迹
Tatsache, Fakten (S) [shi4 shi2] 事实
Tatsachen willkürlich entstellen ( verzerren ) (V) [si4 yi4 wai1 qu3 shi4 shi2] 肆意歪曲事实
technische Planung (S, Tech) [cong2 shi4 gong1 cheng2] 从事工程
Teilhaberschaft (S) [ji4 hua4 mou3 shi4] 计画某事
Terminkalender, Notizkalender (S) [ji4 shi4 ri4 li4] 记事日历
Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA [jiu3 yi1 yi1 xi2 ji1 shi4 jian4] 九一一袭击事件
Terroranschläge am 7. Juli 2005 in London (Gesch) [2 0 0 5 nian2 7 yue4 lun2 dun1 bao4 zha4 shi4 jian4] 2005年7月伦敦爆炸事件
Textron (Org) [de2 shi4 long2] 德事隆
Three Mile Island (S, Gesch) [san1 li3 dao3 he2 xie4 lou4 shi4 gu4] 三哩岛核泄漏事故
Tian'anmen-Massaker 1989 (S, Gesch) [liu4 si4 shi4 jian4] 六四事件
Titelgeschichte (S, Lit) [feng1 mian4 gu4 shi4] 封面故事
tödlicher Arbeitsunfall [shi4 gu4 si3 wang2] 事故死亡
Tragödie (S) [bei1 can3 shi4 jian4] 悲惨事件
Transport betreiben [cong2 shi4 yun4 shu1] 从事运输
Trauerangelegenheit (S)Regelung eines Todesfalls [sang1 shi4] 丧事
Traum (S) [kong3 bu4 de5 shi4 qing5] 恐怖的事情
treiben (V) [cong2 shi4 yu2] 从事于
Tropfen auf den heißen Stein [wu2 ji4 yu2 shi4] 无济于事
Truppenabzug (S) [jun1 shi4 che4 tui4] 军事撤退
Tuyas Ehe [tu2 ya3 de5 hun1 shi4] 图雅的婚事
Tuyas Hochzeit (Eig, Werk, Autor: Wang, Quan'an < chin. Drehbuchautor, Regisseur >) [tu2 ya3 di4 hun1 shi4] 图雅的婚事
Übeltat (S)übel (S)Gaunerei (S)Sünde (S)Sünder (S)schlechte Sache (S)verderben, behindern (S)Vergehen (S) [huai4 shi4] 坏事
überängstlich (Adj) [dan3 xiao3 pa4 shi4] 胆小怕事
übernatürliches Ereignis (S, Werk, Autor: Shanghai Daily) [ling2 yi4 shi4 jian4] 灵异事件
UFO-Absturz von Roswell [luo2 si1 wei1 er3 fei1 die2 zhui4 hui3 shi4 jian4] 罗斯威尔飞碟坠毁事件
UN-Menschenrechtsrat (Org) [lian2 he2 guo2 ren2 quan2 li3 shi4 hui4] 联合国人权理事会
UN-Treuhandrat [lian2 he2 guo2 tuo1 guan3 li3 shi4 hui4] 联合国托管理事会
UN-Wirtschafts- und Sozialrat (Wirtsch) [lian2 he2 guo2 jing1 ji4 ji2 she4 hui4 li3 shi4 hui4] 联合国经济及社会理事会
unbekümmert (Adj)so tun, als wäre nichts passiert [ruo4 wu2 qi2 shi4] 若无其事
Unfall (S) [shi4 gu4] 事故
Unfallflucht (S) [shi4 gu4 tao2 yi4] 事故逃逸
Unfallflucht (S) [tao2 li2 shi4 gu4 xian4 chang3] 逃离事故现场
unfallgeneigt [shi4 gu4 duo1 fa1] 事故多发
Unfallort (S)Unfallstelle (S) [shi4 gu4 xian4 chang3] 事故现场
Unfallschutz (S) [fang2 zhi3 shi4 gu4] 防止事故
Unfallschwerpunkt (S) [jiao1 tong1 shi4 gu4 gao1 fa1 di4 duan4] 交通事故高发地段
Unfallursache (S) [shi1 shi4 yuan2 yin1] 失事原因
Unfallursache (S)Unglücksursache (S) [shi4 gu4 yuan2 yin1] 事故原因
Unfallversicherung (S) [yi4 wai4 shi4 gu4 bao3 xian3] 意外事故保险
Unfallverursacher [jiao1 tong1 zhao4 shi4 an4 fan4] 交通肇事案犯
Unfrieden stiftenUnheil anrichtenUnfall (S) [zhao4 shi4] 肇事
Ungarischer Volksaufstand (S, Gesch) [xiong1 ya2 li4 shi2 yue4 shi4 jian4] 匈牙利十月事件
Ungemach (Adj) [ma2 fan5 de5 shi4] 麻烦的事
Unglück (S) [yi4 wai4 shi4 gu4] 意外事故
UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, engl. United Nations High Commissioner for Refugees) (S) [lian2 he2 guo2 nan4 min2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2 ban4 shi4 chu4] 联合国难民事务高级专员办事处
unheimliches Ereignis (S) [bu4 xun2 chang2 de5 shi4 qing5] 不寻常的事情
Uniform Code Council (UCC, eine Organisation für Standardisierung) (S, Org) [jun1 yun2 ma3 li3 shi4 hui4] 均匀码理事会
Unmöglichkeit (S) [bu4 ke3 neng2 de5 shi4] 不可能的事
Unruhe (S) [shi4 duan1] 事端
Unruhe stiften, Durcheinander heraufbeschwören [nao4 shi4] 闹事
Unruhen in Usbekistan [an1 ji2 yan2 shi4 jian4] 安集延事件
untätig (Adj) [wu2 suo3 shi4 shi4] 无所事事
unterrichten (V) [shi4 xian1 gao4 zhi1] 事先告知
Untersuchungsrichter (S, Rechtsw) [tui1 shi4 guan1] 推事官
unterzeichnen (V) [xing2 shi4] 行事
Unvermeidlichkeit (S) [wu2 fa3 tao2 bi4 zhi1 shi4] 无法逃避之事
unvorhergesehen (Adj) [shi4 xian1 wei4 gu1 ji4 dao4] 事先未估计到
unvorhergesehen (Adj) [shi4 xian1 wei4 yu4 liao4 dao4] 事先未预料到
unvorhergesehenes Ereignis (S) [tu1 ran2 xing4 shi4 jian4] 突然性事件
Unwahrscheinlichkeit (S) [bu2 da4 ke3 neng2 de5 shi4] 不大可能的事
Unwiderlegbarkeit (S) [bu4 neng2 fan3 bo2 zhi1 shi4] 不能反驳之事
Unwiderruflichkeit (S) [bu4 neng2 wan3 hui2 de5 shi4] 不能挽回的事
Unzulässigkeit (S) [bu4 neng2 xu3 ke3 de5 shi4] 不能许可的事
Unzulässigkeit (S) [nan4 cheng2 ren4 de5 shi4] 难承认的事
US-Militärbasis (S, Mil) [mei3 guo2 jun1 shi4 ji1 di4] 美国军事基地
US-Streitkräfte (Mil) [mei3 guo2 jun1 shi4] 美国军事
UTPin Wirklichkeit (S)Netzwerkkabel (S)praktisch (Adj)wirklich (Adj)in der Tat [shi4 shi2 shang4] 事实上
Verfahrensordnung (S) [yi4 shi4 gui1 ze2] 议事规则
Vergnügen (S) [yu2 kuai4 de5 shi4] 愉快的事
Verkehrsunfall (S) [jiao1 tong1 zhao4 shi4] 交通肇事
Verkehrswesen (S, Wirtsch) [jiao1 tong1 shi4 ye4] 交通事业
verkörperlichen [cheng2 wei2 shi4 shi2] 成为事实
Verrücktheit (S) [feng1 kuang2 de5 shi4] 疯狂的事
verschanzen (V) [gou4 jian4 fang2 yu4 gong1 shi4] 构建防御工事
Vertragspartei (S, Rechtsw) [qi4 yue1 dang1 shi4 ren2] 契约当事人
Vertragspartner (S) [he2 tong5 dang1 shi4 ren2] 合同当事人
Verübung (S) [zuo4 huai4 shi4] 做坏事
verunfallen (V)einen Unfall erleiden einen Unfall haben [shi1 shi4] 失事
Verwaltungsratspräsident [dong3 shi4 ka3] 董事卡
Viel Lärm um Nichts [wu2 shi4 sheng1 fei1] 无事生非
Vizekonsul (S) [fu4 ling3 shi4] 副领事
Vogelgrippefälle (S, Med) [qin2 liu2 gan3 shi4 jian4] 禽流感事件
Vorbedingung (S) [shi4 xian1 xun4 lian4] 事先训练
Vorbedingung (S) [shi4 xian1 zhun3 bei4] 事先准备
Vorfreude (S) [shi4 qian2 de5 xi3 yue4] 事前的喜悦
vorgeben etw. ernst zu nehmen (V) [sha4 you3 jie4 shi4] 煞有介事
vorher, im voraus (Konj) [shi4 qian2] 事前
Vorkommnis (S) [ou3 fa1 shi4 jian4] 偶发事件
Vorsitzende(r) des Verwaltungsrats, Vorstandsvorsitzende(r) (S) [dong3 shi4 zhang3] 董事长
Vorstandsmitglied (S) [dong3 shi4] 董事
Vorstandssitzung (S) [dong3 shi4 hui4 li3 shi4 hui4 hui4 yi4] 董事会理事会会议
Vorstandsvorsitzende (S) [dong3 shi4 hui4 zhu3 xi2] 董事会主席
Was dich nicht angeht,das lass stehen. (Sprichw) [shi4 bu4 guan1 ji3 gao1 gao1 gua4 qi3] 事不关己高高挂起
Was gibt es denn?Was ist los? [you3 shen2 me5 shi4] 有什麼事
was weiter geschehen ist, die weitere Entwicklung [hou4 shi4] 后事
Wassereinbruch (S) [tou4 shui3 shi4 gu4] 透水事故
Wasserwirtschaft (S) [shui3 li4 shi4 ye4] 水利事业
Watergate-Affäre (S, Pol) [shui3 men2 shi4 jian4] 水门事件
wegen Herbeiführung eines Unfalls [yin1 jiao1 tong1 zhao4 shi4] 因交通肇事
Wehrtechnik (S, Mil) [jun1 shi4 ji4 shu4 yu3 zhuang1 bei4] 军事技术与装备
Wehrwissenschaft (S) [jun1 shi4 ke1 xue2] 军事科学
Wehrwissenschaft (S, Mil) [jun1 shi4 xue2] 军事学
Weltgeschehen (S, Sprachw) [shi4 jie4 da4 shi4] 世界大事
Werk (S) [gong1 shi4] 工事
West Side Story (Mus) [xi1 cheng2 gu4 shi4] 西城故事
Wettkampf (S) [sai4 shi4] 赛事
wichtiges Ereignis (S) [zhong4 da4 shi4 jian4] 重大事件
Will der Arbeiter seine Arbeit gut machen, so muss er erst sein Gerät schleifen. [gong1 yu4 shan4 qi2 shi4 bi4 xian1 li4 qi2 qi4] 工欲善其事必先利其器
wirklicher Konsul (nicht Vizekonsul) [zheng4 ling3 shi4] 正领事
Wirklichkeit (S) [zhen1 shi4] 真事
wirklichkeitsgetreu (Adj) [ji1 yu2 shi2 shi4] 基于实事
Wirtschafts-und Sozialrat (UN) (S) [jing1 ji4 ji2 she4 hui4 li3 shi4 hui4] 经济及社会理事會
Wo eine Wille ist, da ist ein Weg [you3 zhi4 zhe3 shi4 jing4 cheng2] 有志者事竟成
wohlbehalten, vollkommen unversehrt [an1 ran2 wu2 shi4] 安然无事
wörtlich: tausend erwünschte Sachen (Kunst) [ru2 yi4 wan4 shi4] 如意万事
Wrack (S) [shi1 shi4 chuan2 zhi1] 失事船只
Wunder (S)Wunderding (S)Wundertat (S) [qi2 shi4] 奇事
Zank und Streit stiften [re3 shi4 sheng1 fei1] 惹事生非
Zentrale Militärkommission (S, Mil) [zhong1 yang1 jun1 shi4 wei3 yuan2 hui4] 中央军事委员会
Zentrale Militärkommission (VR China) (S, Pol) [jun1 shi4 wei3 yuan2 hui4] 军事委员会
Zentrale Militärkommission der Kommunistische Partei Chinas (S, Mil) [zhong1 guo2 gong4 chan3 dang3 zhong1 yang1 jun1 shi4 wei3 yuan2 hui4] 中国共产党中央军事委员会
Zivilbeziehungen mit Auslandsberührung (S) [she4 wai4 min2 shi4 guan1 xi5] 涉外民事关系
Zivile Haftung (S) [min2 shi4 ze2 ren4] 民事责任
Zivile Haftung für Verstöße gegen Verträge (S) [wei2 fan3 he2 tong5 de5 min2 shi4 ze2 ren4] 违反合同的民事责任
zivile Rechte und ziviler Nutzen (S) [min2 shi4 quan2 yi4] 民事权益
Zivilgericht (S) [min2 shi4 fa3 yuan4] 民事法院
Zivilgericht (S)Familiengericht [min2 shi4 fa3 ting2] 民事法庭
Zivilgeschäftsfähigkeit (S) [min2 shi4 xing2 wei2 neng2 li4] 民事行为能力
Zivilklage (S) [min2 shi4 qi3 su4 zhuang4] 民事起诉状
Zivilprozess (S, Rechtsw) [min2 shi4 su4 song4] 民事诉讼
Zivilprozessordnung (S)Zivilprozessrecht (S, Rechtsw) [min2 shi4 su4 song4 fa3] 民事诉讼法
Zivilrechte (S) [min2 shi4 quan2 li4] 民事权利
zivilrechtlich (Adj) [min2 shi4 fa3 lü4 guan1 xi5] 民事法律关系
Zivilrechtsfähigkeit (S) [min2 shi4 quan2 li4 neng2 li4] 民事权利能力
Zivilrechtshandlungen (S) [min2 shi4 fa3 lü4 xing2 wei2] 民事法律行为
Zivilsache (S)zivil (Adj) [min2 shi4] 民事
Zollpapiere (S, Wirtsch) [guan3 shi4 dan1 ju4] 管事单据
zu tun ( haben ) (V) [shi4 yao4 zuo4] 事要做
Zudringlichkeit (S) [duo1 guan3 xian2 shi4] 多管闲事
Zufall (S) [ou3 ran2 shi4 jian4] 偶然事件
Zufallsereignis (S, Math) [sui2 ji1 shi4 jian4] 随机事件
Zugunglück (S) [huo3 che1 shi4 gu4] 火车事故
zupacken (V)unternehmungslustig (Adj)zupackend (Adj) [you3 shi4 ye4 xin1] 有事业心
Zur Beachtung! Wichtige Hinweise! [zhu4 yi4 shi4 xiang4] 注意事项
zur See gehörend [hai3 shi4] 海事
Zusammenstoß (S) [chu4 peng4 shi4 gu4] 触碰事故
Zwei paar Stiefel, zwei völlig unterschiedliche Dinge [liang3 hui2 shi4] 两回事
Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor [cong2 zhe4 yi1 shi4 shi2 zhong1 ke3 yi3 de2 chu1 liang3 ge4 jie2 lun4] 从这一事实中可以得出两个结论
zweierlei, zwei verschiedene Sachen [liang3 ma3 shi4] 两码事
Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (S, Gesch) [qi1 qi1 shi4 bian4] 七七事变
Zwischenfall vom 28. Februar (S, Pol) [er4 er4 ba1 shi4 jian4] 二二八事件
Zwischenfall von Xi’an (Gesch) [xi1 an1 shi4 bian4] 西安事变
zwischenstaatliche Angelegenheiten [guo2 ji4 shi4 wu4] 国际事务


2.15 Kind, Jugend Ding + Thing + +
5.1 Existenz, etwas wirklich Angelegenheit + Matter + +
5.1 Existenz, etwas wirklich Sache + Thing + +
5.44 Geschehnis Affäre + Affair + +
10.52 Liebe Techtelmechtel + Affair + +