1 Old HSK word(s): 西 ** A
西* * 西* * 西* *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

old, aged / experienced
east, eastern, eastward
西 west(ern) / westward, occident


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Abfassung (S) [shou3 xie3 de5 dong1 xi5] 手写的东西
Aktivposten (S) [you3 jia4 zhi2 de5 dong1 xi5] 有价值的东西
alte Sachen (V) [jiu4 dong1 xi5] 旧东西
aus seinen Fehlern lernen (V) [cong2 shi1 bai4 zhong1 xue2 dao4 dong1 xi1] 从失败中学到东西
Bereiter (S) [zhun3 bei4 dong1 xi5 de5 ren2] 准备东西的人
Bijou, Kleinod (S) [xiao3 qiao3 mei3 guan1 de5 dong1 xi1] 小巧美观的东西
dein [ni3 de5 dong1 xi5] 你的东西
Ding, Sache [dong1 xi5] 东西
Dinge pessimistisch sehen (S, Psych)Dinge von der negativen Seite sehen (S, Psych)negative Sicht (S, Psych)negative Sichtweise (S, Psych) [fu4 mian4 kan4 dong1 xi1] 负面看东西
Dinge, die man sich wünscht, Wünsche (S)Wuschartikel, Artikel (S, Wirtsch) [xiang3 yao4 de5 dong1 xi5] 想要的东西
Dingsbums (S) [mou3 dong1 xi5] 某东西
Dongxihu [dong1 xi5 hu2 qu1] 东西湖区
Dreck (S) [zang1 dong1 xi5] 脏东西
Eierschale (S) [yi4 sui4 de5 dong1 xi5] 易碎的东西
einkaufen gehen [mai3 dong1 xi5] 买东西
Equivalent (S) [xiang1 tong2 de5 dong1 xi5] 相同的东西
etwas (Pron) [yi4 dian3 er5 dong1 xi1] 一点儿东西
Favorit (S) [zui4 xi3 huan1 de5 dong1 xi5] 最喜欢的东西
Feuerstein (S) [ji2 ying4 de5 dong1 xi5] 极硬的东西
Fiesling (S) [huai4 dong1 xi5] 坏东西
Gedächtnisstütze (S) [you3 zhu4 ji4 yi4 de5 dong1 xi5] 有助记忆的东西
Gegenmittel (S) [fan3 dui4 de5 dong1 xi5] 反对的东西
Gemeinplatz (S) [pu3 tong1 de5 dong1 xi5] 普通的东西
Gepäck zur Beförderung aufgeben (S) [tuo1 yun4 dong1 xi1] 托运东西
Glocke (S) [zhong1 zhuang4 de5 dong1 xi5] 钟状的东西
Glück (S) [gei3 yu3 xi3 yue4 de5 dong1 xi5] 给与喜悦的东西
Gold (S)Golde (S) [jin1 bi4 hui1 huang2 de5 dong1 xi5] 金碧辉煌的东西
irgendetwas [ren4 he2 dong1 xi1] 任何东西
Irritation (S) [re3 ren2 sheng1 qi4 de5 dong1 xi5] 惹人生气的东西
Klamotte (S)Schrott (S)wertlose Gegenstände (S) [bu4 zhi2 qian2 de5 dong1 xi5] 不值钱的东西
Klopfer (S) [ming2 xiang3 de5 dong1 xi5] 鸣响的东西
Klopfer (S) [shi3 dong1 xi5 ming2 xiang3 de5 ren2] 使东西鸣响的人
love hurts (S) [ai4 qing2 shi4 yi1 zhong3 shang1 ren2 de5 dong1 xi1] 爱情是一种伤人的东西
Luftschloss (S) [bu4 xian4 shi2 de5 dong1 xi5] 不现实的东西
Morgenländisches Schisma (Gesch) [dong1 xi5 jiao4 hui4 fen1 lie4] 东西教会分裂
Nervensäge (S) [tao3 yan4 de5 xiao3 dong1 xi1] 讨厌的小东西
Oberflächlichkeit (S) [biao3 mian4 dong1 xi5] 表面东西
östlich und westlich, Ost und Westvon Ost bis West [dong1 xi1] 东西
positive Sicht (S, Psych)positive Sichtweise (S, Psych)Dinge optimistisch sehen (V, Psych)Dinge von der positiven Seite sehen (V, Psych) [zheng4 mian4 kan4 dong1 xi1] 正面看东西
Posse (S) [huang1 miu4 ke3 xiao4 di4 dong1 xi5] 荒谬可笑的东西
Reinigungsmittel (S) [shi3 qing1 jie2 de5 dong1 xi5] 使清洁的东西
Rist (S) [jiao3 bei4 xing2 de5 dong1 xi5] 脚背形的东西
Schaustück (S) [shang4 ceng2 de5 dong1 xi5] 上层的东西
Schmankerl (S) [hao3 chi1 de5 dong1 xi5] 好吃的东西
Schönheit (S) [mei3 li4 de5 dong1 xi5] 美丽的东西
Schönheit (S) [you1 mei3 de5 dong1 xi5] 优美的东西
Schraube (S) [luo2 xuan2 xing2 de5 dong1 xi5] 螺旋形的东西
Schutzschild (S) [dun4 xing2 de5 dong1 xi5] 盾型的东西
Spielerei (S) [pian4 ren2 de5 dong1 xi5] 骗人的东西
Spitzenverdiener (S) [zui4 neng2 zhuan4 qian2 de5 dong1 xi5] 最能赚钱的东西
toll [you1 xiu4 de5 dong1 xi5] 优秀的东西
Treibgut, auf dem Wasser treibende Gegenstände (S)Fließe (S)fließen (V) [piao1 fu2 de5 dong1 xi5] 漂浮的东西
ungleichartig [wan2 quan2 bu4 tong2 de5 dong1 xi5] 完全不同的东西
unteilbar [bu4 ke3 fen1 de5 dong1 xi5] 不可分的东西
Verdreifachung (S) [san1 bei4 de5 dong1 xi5] 三倍的东西
Was ist das ? [zhe4 ge5 shi4 shi2 me5 dong1 xi1] 这个是什么东西
Wertsache (S) [zhi2 qian2 de5 dong1 xi5] 值钱的东西
Ziegelstein (S) [zhuan1 xing2 de5 dong1 xi5] 砖形的东西


2.14 Frau die Dings + the thing + 东西 +
3.20 Gefüllt ausstopfen + stuff + 东西 +
3.20 Gefüllt stopfen + stuff + 东西 +
1 Etwas + Something + 东西 +
9.43 Unwichtig Kram + Stuff + 东西 +
11.36 Unwissenheit der Dings + the thing + 东西 +