Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertSubthemeThemeDeuEngLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
Oxford 32000EngGloss


Mcc SentencesGbEngDeuVie
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
contribute to the furtherance of /
This money will help the development of literacy in developing countries /
Wordnet ChineseGb
促进 +
助长 +
帮助 +
有用 +
Wordnet GermanGer
fördern +
Wordnet EnglishEng
103 help +
Wordnet FrenchFra
secourir +
aider +
aide +
Wordnet SpanishSpa
servir +
Wordnet ItalianIta
+ +
Wordnet ThaiThai
ช่วย
ช่วยเหลือ
Wordnet FinnishFin
edesauttaa +
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng