Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
003
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
003
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
003
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
003
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
003
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
003
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
004
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
004
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
004
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
005
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
005
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc. I am sorry, but I already have plans. Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
006
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
006
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
006
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
006
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
006
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
006
Chúng ta học. We are learning. Wir lernen.
006
Chúng ta học một ngôn ngữ. We are learning a language. Wir lernen eine Sprache.
006
Tôi học tiếng Anh. I learn English. Ich lerne Englisch.
006
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. You learn Spanish. Du lernst Spanisch.
006
Anh ấy học tiếng Đức. He learns German. Er lernt Deutsch.
006
Chúng tôi học tiếng Pháp. We learn French. Wir lernen Französisch.
006
Các bạn học tiếng Ý . You all learn Italian. Ihr lernt Italienisch.
006
Họ học tiếng Nga. They learn Russian. Sie lernen Russisch.
006
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
006
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
006
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
007
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
007
London ở bên Anh. London is in Great Britain. London liegt in Großbritannien.
007
Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. Er spricht Englisch.
007
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
007
Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. Madrid liegt in Spanien.
007
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. Sie spricht Spanisch.
007
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
007
Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. Berlin liegt in Deutschland.
007
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
007
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
007
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
007
Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. Frankreich liegt in Europa.
007
Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. Ägypten liegt in Afrika.
007
Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. Japan liegt in Asien.
007
Canađa ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. Kanada liegt in Nordamerika.
007
Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. Panama liegt in Mittelamerika.
007
Braxin ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. Brasilien liegt in Südamerika.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Tôi đọc một chữ cái. I read a letter. Ich lese einen Buchstaben.
008
Tôi đọc một từ. I read a word. Ich lese ein Wort.
008
Tôi đọc một câu. I read a sentence. Ich lese einen Satz.
008
Tôi đọc một lá thư. I read a letter. Ich lese einen Brief.
008
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Bạn đọc. You read. Du liest.
008
Anh ấy đọc. He reads. Er liest.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Tôi viết một chữ cái. I write a letter / character. Ich schreibe einen Buchstaben.
008
Tôi viết một từ. I write a word. Ich schreibe ein Wort.
008
Tôi viết một câu. I write a sentence. Ich schreibe einen Satz.
008
Tôi viết một lá thư. I write a letter. Ich schreibe einen Brief.
008
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Bạn viết. You write. Du schreibst.
008
Anh ấy viết. He writes. Er schreibt.
009
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
009
Tôi đếm. I count. Ich zähle.
009
Bạn đếm. You count. Du zählst.
009
Anh ấy đếm. He counts. Er zählt.
010
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
010
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
010
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
010
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
010
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
010
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
010
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
010
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
010
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
010
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
010
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
010
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
010
Một phút có sáu mươi giây. A minute has sixty seconds. Eine Minute hat sechzig Sekunden.
010
Một tiếng có sáu mươi phút. An hour has sixty minutes. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
010
Một ngày có hai mươi bốn tiếng. A day has twenty-four hours. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.
011
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
011
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
011
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
011
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
011
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
011
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
011
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
011
Một tuần có bảy ngày. The week has seven days. Die Woche hat sieben Tage.
011
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
012
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
012
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
012
Bộ phim hay. The film was interesting. Der Film war interessant.
012
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
012
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
012
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
012
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
012
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
012
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
012
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
012
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
012
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
012
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
012
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
012
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
012
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
013
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
014
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
014
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
014
Tôi uống nước khoáng. I drink mineral water. Ich trinke Mineralwasser.
014
Ở đây có buổi tiệc. There is a party here. Hier ist eine Party.
014
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
014
Mọi người uống rượu vang và bia. People are drinking wine and beer. Die Leute trinken Wein und Bier.
014
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
014
Tôi không thích rượu vang. I do not like wine. Ich mag keinen Wein.
014
Tôi không thích bia. I do not like beer. Ich mag kein Bier.
014
Em bé thích sữa. The baby likes milk. Das Baby mag Milch.
014
Đứa trẻ thích cacao và nước táo. The child likes cocoa and apple juice. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
014
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. The woman likes orange and grapefruit juice. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
015
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
015
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
015
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
015
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
015
Anh ấy học đại học. He studies at the university. Er studiert an der Universität.
015
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
015
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
015
Nghe hòa nhạc. / Xem biểu diễn ca nhạc. To a concert. Ins Konzert.
015
Họ thích nghe nhạc. They like to listen to music. Sie hören gern Musik.
015
Đi đến sàn nhảy. To the disco. In die Disco.
015
Họ không thích nhảy. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern.
016
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
016
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
016
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
016
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
016
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
016
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
016
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
016
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
016
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
016
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
016
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
016
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
016
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
016
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
016
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
016
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
016
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
016
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
017
Tôi có một quả / trái dâu đất. I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere.
017
Tôi có một quả / trái kiwi và một quả / trái dưa hấu. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
017
Tôi có một quả / trái cam và một quả / trái bưởi. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
017
Tôi có một quả / trái táo và một quả / trái xoài. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
017
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
017
Tôi làm món hoa quả / trái cây trộn. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì. I am eating toast. Ich esse einen Toast.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. I am eating toast with butter. Ich esse einen Toast mit Butter.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. I am eating toast with butter and jam. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
017
Tôi ăn một miếng săng uých. I am eating a sandwich. Ich esse ein Sandwich.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật. I am eating a sandwich with margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật và cà chua. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
017
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
017
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
017
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
017
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
018
Mùa hè nóng. The summer is warm. Der Sommer ist heiß.
018
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
018
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. We like to go for a walk in summer. Im Sommer gehen wir gern spazieren.
018
Mùa đông lạnh. The winter is cold. Der Winter ist kalt.
018
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. It snows or rains in winter. Im Winter schneit oder regnet es.
018
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
018
Trời gió. It is windy. Es ist windig.
018
Trời ấm. It is warm. Es ist warm.
018
Trời nắng. It is sunny. Es ist sonnig.
018
Trời đẹp. It is pleasant. Es ist heiter.
018
Hôm nay trời lạnh. It is cold today. Es ist kalt heute.
018
Hôm nay trời ấm. It is warm today. Es ist warm heute.
019
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
019
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
019
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
019
Ở đằng sau nhà là vườn. There is a garden behind the house. Hinter dem Haus ist ein Garten.
019
Trước nhà không có đường. There is no street in front of the house. Vor dem Haus ist keine Straße.
019
Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. There are trees next to the house. Neben dem Haus sind Bäume.
019
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
019
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
019
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
019
Cửa nhà đã khóa. The front door is closed. Die Haustür ist geschlossen.
019
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
019
Hôm nay trời nóng. It is hot today. Es ist heiß heute.
019
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
019
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
019
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
019
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
019
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
020
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
020
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. We have time today. Heute haben wir Zeit.
020
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. We are cleaning the apartment today. Heute putzen wir die Wohnung.
020
Tôi lau phòng tắm. I am cleaning the bathroom. Ich putze das Bad.
020
Chồng tôi rửa xe hơi. My husband is washing the car. Mein Mann wäscht das Auto.
020
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
020
Bà tưới hoa. Grandma is watering the flowers. Oma gießt die Blumen.
020
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
020
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. My husband is tidying up his desk. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
020
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
020
Tôi phơi quần áo. I am hanging up the laundry. Ich hänge die Wäsche auf.
020
Tôi là / ủi quần áo. I am ironing the clothes. Ich bügele die Wäsche.
020
Cửa sổ bẩn. The windows are dirty. Die Fenster sind schmutzig.
020
Nền nhà bẩn. The floor is dirty. Der Fußboden ist schmutzig.
020
Bát đĩa bẩn. The dishes are dirty. Das Geschirr ist schmutzig.
021
Tôi dọn / bầy bàn ăn. I am setting the table. Ich decke den Tisch.
021
Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks and the spoons. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
021
Đây là những cái cốc / ly, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
022
Tôi thích nhạc cổ điển. I like classical music. Ich mag klassische Musik.
022
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
022
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
022
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
023
Từ Basel. From Basel. Aus Basel.
023
Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel is in Switzerland. Basel liegt in der Schweiz.
023
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
023
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen.
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
023
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
023
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
023
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
023
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
023
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
023
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
024
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Không đâu. No, absolutely not. Nein, absolut nicht.
024
Cái đó không làm phiền tôi. It doesn’t disturb me. Das stört mich nicht.
024
Không, bia thì thích hơn. No, preferably a beer. Nein, lieber ein Bier.
024
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
024
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
024
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
024
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
024
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
025
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
025
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. I think you speak very well. Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
025
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
025
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. I can understand them well. Ich kann sie gut verstehen.
025
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
025
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. I still make many mistakes. Ich mache noch viele Fehler.
025
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
025
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. Your pronunciation is very good. Ihre Aussprache ist ganz gut.
025
Bạn nói hơi pha tiếng địa phưong. You only have a slight accent. Sie haben einen kleinen Akzent.
025
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
025
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
025
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
026
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
026
Ngày mai tôi được nghỉ. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei.
026
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
026
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
026
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
026
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
026
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
027
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
027
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
027
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
027
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
027
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
027
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
027
Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.
027
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
027
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
027
Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Go to the old city. Gehen Sie in die Altstadt.
027
Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Go on a city tour. Machen Sie eine Stadtrundfahrt.
027
Bạn hãy đi ra bến cảng. Go to the harbour / harbor (am.). Gehen Sie zum Hafen.
027
Bạn hãy đi quanh bến cảng. Go on a harbour / harbor (am.) tour. Machen Sie eine Hafenrundfahrt.
028
Tôi thích con chim kia. I like that bird. Der Vogel da gefällt mir.
028
Tôi thích cây kia. I like that tree. Der Baum da gefällt mir.
028
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
028
Tôi thích công viên này. I like that park. Der Park da gefällt mir.
028
Tôi thích vườn hoa kia. I like that garden. Der Garten da gefällt mir.
028
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
028
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
028
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
028
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
028
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
028
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
028
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
029
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
029
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
029
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
029
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
029
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
029
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
029
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
029
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
030
Vòi hoa sen không dùng được. The shower isn’t working. Die Dusche funktioniert nicht.
030
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
030
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
030
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
030
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
030
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
030
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
030
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
030
Lò sưởi không dùng được. The heater isn’t working. Die Heizung funktioniert nicht.
030
Máy điều hòa không dùng được. The air-conditioning isn’t working. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
030
Cái vô tuyến hỏng / hư rồi. The TV isn’t working. Der Fernseher ist kaputt.
030
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
030
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
031
Tôi muốn xin tờ thực đơn. I would like the menu, please. Ich möchte bitte die Speisekarte.
031
Tôi muốn một cốc / ly bia. I’d like a beer. Ich hätte gern ein Bier.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. I’d like a mineral water. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. I’d like an orange juice. Ich hätte gern einen Orangensaft.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
031
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
031
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
031
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
031
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
031
Tôi cần cái dĩa / nĩa. I’m missing a fork. Mir fehlt eine Gabel.
031
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
031
Tôi cần cái thìa / muỗng. I’m missing a spoon. Mir fehlt ein Löffel.
032
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
032
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
032
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
032
Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. I’d like a glass of red wine. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
032
Tôi muốn một ly rượu vang trắng. I’d like a glass of white wine. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
032
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
032
Tôi muốn món gì không có thịt. I’d like something without meat. Ich möchte etwas ohne Fleisch.
032
Tôi muốn một đĩa rau. I’d like some mixed vegetables. Ich möchte eine Gemüseplatte.
032
Tôi muốn món gì mà không cần lâu. I’d like something that won’t take much time. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert.
032
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
032
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
032
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
033
Tôi muốn một món khai vị. I would like a starter. Ich möchte eine Vorspeise.
033
Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. I would like a salad. Ich möchte einen Salat.
033
Tôi muốn một bát xúp. I would like a soup. Ich möchte eine Suppe.
033
Tôi muốn một món tráng miệng. I would like a dessert. Ich möchte einen Nachtisch.
033
Tôi muốn một xuất kem với kem tươi. I would like an ice cream with whipped cream. Ich möchte ein Eis mit Sahne.
033
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa sáng / điểm tâm. We would like to have breakfast. Wir möchten frühstücken.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. We would like to have lunch. Wir möchten zu Mittag essen.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. We would like to have dinner. Wir möchten zu Abend essen.
033
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
033
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
033
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
034
Một xuất khoai tây chiên với xốt cà chua. I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup.
034
Và hai xuất với xốt mayonne. And two with mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise.
034
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
034
Tôi thích ăn ngô / bắp. I like to eat (sweet) corn. Ich esse gern Mais.
034
Tôi thích ăn dưa chuột. I like to eat cucumber. Ich esse gern Gurken.
034
Tôi thích ăn cà chua. I like to eat tomatoes. Ich esse gern Tomaten.
034
Tôi không thích hành tây. I don’t like onions. Ich mag keine Zwiebeln.
034
Tôi không thích quả ôliu. I don’t like olives. Ich mag keine Oliven.
034
Tôi không thích nấm. I don’t like mushrooms. Ich mag keine Pilze.
035
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
035
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
035
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
035
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
035
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
036
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you’re sitting in my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
036
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
036
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
037
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
037
Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc. A window seat, non-smoking, please. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
037
Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. I would like to confirm my reservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
037
Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. I would like to cancel my reservation. Ich möchte meine Reservierung stornieren.
037
Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. I would like to change my reservation. Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
037
Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. No, we have only one seat available. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
038
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
038
Bạn phải xuống đằng sau. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
038
Vé xe? – Không, tôi không có. A ticket? – No, I don’t have one. Einen Fahrschein? – Nein, ich habe keinen.
038
Vây bạn phải trả tiền phạt. Then you have to pay a fine. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
039
Anh ấy đi xe máy. He drives a motorbike. Er fährt mit dem Motorrad.
039
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
039
Anh ấy đi bộ. He walks. Er geht zu Fuß.
039
Anh ấy đi bằng tàu thủy. He goes by ship. Er fährt mit dem Schiff.
039
Anh ấy đi bằng thuyền. He goes by boat. Er fährt mit dem Boot.
039
Anh ấy bơi. He swims. Er schwimmt.
039
Chúng tôi đã đi lạc đường. We got lost. Wir haben uns verfahren.
039
Chúng tôi nhầm đường rồi. We’re on the wrong road. Wir sind auf dem falschen Weg.
039
Chúng tôi phải quay lại. We must turn around. Wir müssen umkehren.
040
Bạn làm ơn gọi tắc xi. Please call a taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi.
040
Làm ơn đi thẳng. Please go straight ahead. Bitte geradeaus.
040
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
040
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
040
Tôi vội. I’m in a hurry. Ich habe es eilig.
040
Tôi có thì giờ. I have time. Ich habe Zeit.
040
Bạn làm ơn lái chậm hơn. Please drive slowly. Fahren Sie bitte langsamer.
040
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
040
Bạn làm ơn đợi một lát. Please wait a moment. Warten Sie bitte einen Moment.
040
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
040
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
040
Tôi không có tiền lẻ. I have no change. Ich habe kein Kleingeld.
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
040
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
041
Lốp xe của tôi bị thủng. I have a flat tyre / tire (am.). Ich habe einen Platten.
041
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
041
Tôi không còn xăng nữa. I have no more petrol / gas (am.). Ich habe kein Benzin mehr.
041
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
041
Tôi tìm xưởng sửa chữa. I’m looking for a garage. Ich suche eine Werkstatt.
041
Đã xảy ra tai nạn. An accident has occurred. Es ist ein Unfall passiert.
041
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
042
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
042
Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Then go straight for a while. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
042
Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa. Then go right for a hundred metres / meters (am.). Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.
042
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
042
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
042
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
042
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
042
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
042
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý . I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
043
Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
044
Tôi quan tâm đến kiến trúc. I’m interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur.
044
Tôi quan tâm đến mỹ thuật. I’m interested in art. Ich interessiere mich für Kunst.
044
Tôi quan tâm đến hội hoạ. I’m interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei.
045
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
045
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
045
Tôi có một máy chụp ảnh. I have a camera. Ich habe einen Fotoapparat.
045
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
045
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
045
Ở kia có một quán ăn. There is a restaurant over there. Dort ist ein Restaurant.
046
Tôi muốn ngồi ở phía sau. I want to sit in the back. Ich möchte ganz hinten sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit somewhere in the middle. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte ganz vorn sitzen.
047
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
047
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
047
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
047
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
047
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
047
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
048
Xin mời. Sure. Gern.
048
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
048
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
048
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
048
Có thể tí nữa. Maybe later. Später vielleicht.
048
Tôi nhảy không giỏi. I can’t dance very well. Ich kann nicht so gut tanzen.
048
Cái này dễ lắm. It’s very easy. Das ist ganz einfach.
048
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
048
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
049
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
049
Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Remember to take pants, shirts and socks. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
049
Nhớ đến ca vát, thắt lưng / dây lưng, áo khoác. Remember to take ties, belts and sports jackets. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
049
Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
049
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
049
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
049
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
050
Tôi rất muốn lướt sóng. I would like to surf. Ich würde gern surfen.
050
Tôi rất muốn lặn. I would like to dive. Ich würde gern tauchen.
050
Tôi rất muốn lướt ván. I would like to water ski. Ich würde gern Wasserski fahren.
050
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
050
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
050
Tôi có quen với môn này. I’m pretty good at it. Ich kenne mich damit schon aus.
051
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
051
Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. I am a member of a sports club. Ich gehe in einen Sportverein.
051
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
051
Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. We swim sometimes. Manchmal schwimmen wir.
051
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
051
Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. There is also a swimming pool with a sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna.
051
Và có một sân đánh gôn. And there is a golf course. Und es gibt einen Golfplatz.
051
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
051
Đội Đức đá với đội Anh. The German team is playing against the English one. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische.
051
Tôi không biết. I have no idea. Ich habe keine Ahnung.
051
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
051
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
051
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
052
Hôm nay nóng. It is hot today. Heute ist es heiß.
052
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
052
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
053
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
053
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
053
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
053
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
053
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
053
Tôi muốn mua một tờ báo. I want to buy a newspaper. Ich will eine Zeitung kaufen.
053
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
053
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
053
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I want to go to the optician. Ich will zum Optiker.
053
Tôi muốn đến siêu thị. I want to go to the supermarket. Ich will zum Supermarkt.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I want to go to the bakery. Ich will zum Bäcker.
053
Tôi muốn mua một cái kính. I want to buy some glasses. Ich will eine Brille kaufen.
053
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I want to buy fruit and vegetables. Ich will Obst und Gemüse kaufen.
053
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I want to buy rolls and bread. Ich will Brötchen und Brot kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I want to go to the optician to buy glasses. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
053
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
054
Tôi phải đi mua hàng. I have to go shopping. Ich muss Einkäufe machen.
054
Tôi muốn mua nhiều. I want to do a lot of shopping. Ich will viel einkaufen.
054
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
054
Tôi cần bút bi và bút dạ. I need pens and markers. Ich brauche Kulis und Filzstifte.
054
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
054
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
054
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
054
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
054
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
054
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
054
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. We’re looking for a sports shop. Wir suchen ein Sportgeschäft.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt. We’re looking for a butcher shop. Wir suchen eine Fleischerei.
055
Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wir suchen eine Apotheke.
055
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý . We want to buy salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua thuốc / dược phẩm. We want to buy medicine. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt để mua xúc xích Ý. We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm thuốc tây / dược khoa để mua thuốc / dược phẩm. We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
055
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt. I’m looking for a confectionery. Ich suche eine Konditorei.
055
Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. I actually plan to buy a ring. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một cuốn phim. I actually plan to buy a roll of film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một bánh ga tô. I actually plan to buy a cake. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt để mua một bánh ga tô. I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.
056
Tôi muốn mua một món quà. I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen.
056
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
056
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
056
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
056
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
056
Tôi thích cái này. I like it. Die gefällt mir.
056
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
056
Tất nhiên. Of course. Selbstverständlich.
056
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
056
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
057
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
057
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
057
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente.
057
Nhưng mà thuế cao. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch.
057
Và bảo hiểm sức khoẻ cao. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch.
057
Tôi muốn thành kỹ sư. I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden.
057
Tôi muốn học ở trường đại học. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren.
057
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
057
Tôi không kiếm được nhiều tiền. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel.
057
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
057
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
057
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen.
057
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
057
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
057
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
057
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
058
Chúng tôi có hứng thú. We feel like. / We want to. Wir haben Lust.
058
Chúng tôi không có hứng thú. We don’t feel like. / We do’t want to. Wir haben keine Lust.
058
Tôi bị hoảng sợ. I’m afraid. Ich habe Angst.
058
Tôi không sợ. I am not afraid. Ich habe keine Angst.
058
Anh ấy có thời gian. He has time. Er hat Zeit.
058
Anh ấy không có thời gian. He has no time. Er hat keine Zeit.
058
Chị ấy buồn chán. She is bored. Sie hat Langeweile.
058
Chị ấy không buồn chán. She is not bored. Sie hat keine Langeweile.
058
Các bạn khát. They are thirsty. Sie haben Durst.
058
Các bạn không khát. They are not thirsty. Sie haben keinen Durst.
059
Tôi có hẹn với bác sĩ. I have a doctor’s appointment. Ich habe einen Termin beim Arzt.
059
Tôi có hẹn lúc mười giờ. I have the appointment at ten o’clock. Ich habe den Termin um zehn Uhr.
059
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
059
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
059
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. I always have back pain. Ich habe immer Rückenschmerzen.
059
Tôi thường xuyên bị nhức đầu. I often have headaches. Ich habe oft Kopfschmerzen.
059
Tôi đôi khi bị đau bụng. I sometimes have stomach aches. Ich habe manchmal Bauchschmerzen.
059
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
059
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
059
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
059
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
059
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
060
Tôi vẽ một người đàn ông. I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann.
060
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
060
Người đàn ông ấy đội một cái mũ. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut.
060
Không nhìn thấy được tóc. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht.
060
Cũng không nhìn thấy được tai. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht.
060
Cái lưng cũng không nhìn thấy được. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht.
060
Tôi vẽ mắt và miệng. I am drawing the eyes and the mouth. Ich zeichne die Augen und den Mund.
060
Người đàn ông ấy nhảy và cười. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht.
060
Người đàn ông ấy có mũi dài. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase.
060
Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. He is carrying a cane in his hands. Er trägt einen Stock in den Händen.
060
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
060
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
060
Cánh tay này khỏe. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig.
060
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
060
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
060
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
060
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
060
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
061
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
061
Cho một cái thiếp và một bức thư. For a card and a letter. Für eine Karte und einen Brief.
061
Chờ một chút, tôi xem lại. One moment, I’ll look it up. Einen Augenblick, ich schau mal nach.
061
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
062
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen.
062
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
062
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
062
Tôi muốn gửi / gởi tiền vào tài khoản của tôi. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
062
Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
062
Tôi muốn lấy các phiếu ghi trương mục chuyển khoản. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
062
Tôi muốn thanh toán séc du lịch. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
062
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
062
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
062
Tôi muốn đổi tiền này. I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln.
062
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
062
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
064
Không, họ học ít. No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig.
064
Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. No, I don’t ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft.
064
Xin bạn hãy trả lời. Please reply. Antworten Sie, bitte.
064
Tôi trả lời. I reply. Ich antworte.
064
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
064
Vâng, chúng tôi đến ngay. Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich.
064
Vâng, tôi sống ở Berlin. Yes, I live in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.
065
Tôi có một sở thích riêng. I have a hobby. Ich habe ein Hobby.
065
Tôi đánh quần vợt. I play tennis. Ich spiele Tennis.
065
Tôi chơi bóng đá. I play football / soccer (am.). Ich spiele Fußball.
065
Cánh tay tôi bị đau. My arm hurts. Mein Arm tut weh.
065
Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. My foot and hand also hurt. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
065
Tôi có một chiếc xe hơi. I have a car / an automobile. Ich habe ein Auto.
065
Tôi cũng có một chiếc xe máy. I also have a motorcycle. Ich habe auch ein Motorrad.
065
Tôi có một áo len. I have a sweater. Ich habe einen Pullover.
065
Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. I also have a jacket and a pair of jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans.
065
Tôi có một cái đĩa. I have a plate. Ich habe einen Teller.
065
Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. I have a knife, a fork and a spoon. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
066
Tôi không hiểu từ này. I don’t understand the word. Ich verstehe das Wort nicht.
066
Tôi không hiểu câu này. I don’t understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht.
066
Tôi không hiểu ý nghĩa này. I don’t understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht.
066
Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. Yes, I understand him well. Ja, ich verstehe ihn gut.
066
Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. Yes, I understand her well. Ja, ich verstehe sie gut.
066
Không, tôi không hiểu mọi người mấy. No, I don’t understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut.
066
Vâng, tôi có. Yes, I do. Ja, ich habe eine.
066
Không, tôi không có. No, I don’t. Nein, ich habe keine.
067
Không, cái này có một trăm Euro thôi. No, it costs only one hundred Euros. Nein, er kostet nur hundert Euro.
067
Nhưng mà tôi chỉ có năm chục. But I have only fifty. Aber ich habe nur fünfzig.
067
Chưa, chưa xong. No, not yet. Nein, noch nicht.
067
Nhưng mà tôi sắp xong rồi. But I’ll be finished soon. Aber gleich bin ich fertig.
067
Không, tôi không muốn nữa. No, I don’t want anymore. Nein, ich will keine mehr.
067
Nhưng mà một xuất kem nữa. But another ice cream. Aber noch ein Eis.
067
Chưa lâu, mới được một tháng. No, only for a month. Nein, erst einen Monat.
067
Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. But I already know a lot of people. Aber ich kenne schon viele Leute.
067
Chưa, cuối tuần cơ. No, only on the weekend. Nein, erst am Wochenende.
067
Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
067
Chưa, nó mới mười bảy thôi. No, she is only seventeen. Nein, sie ist erst siebzehn.
067
Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund.
068
Tôi không tìm thấy chìa khoá của tôi. I can’t find my key. Ich finde meinen Schlüssel nicht.
068
Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. I can’t find my ticket. Ich finde meine Fahrkarte nicht.
068
Tiền của cô ấy mất rồi. Her money is gone. Ihr Geld ist weg.
068
Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. And her credit card is also gone. Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
068
Ông của chúng tôi bị ốm. Our grandfather is ill. Unser Opa ist krank.
068
Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Our grandmother is healthy. Unsere Oma ist gesund.
069
Anh ấy đã quên kính của anh ấy. He has forgotten his glasses. Er hat seine Brille vergessen.
069
Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi. His clock isn’t working. Seine Uhr ist kaputt.
069
Đồng hồ treo trên tường. The clock hangs on the wall. Die Uhr hängt an der Wand.
069
Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. He has lost his passport. Er hat seinen Pass verloren.
070
Con voi to. The elephant is big. Der Elefant ist groß.
070
Con chuột nhỏ. The mouse is small. Die Maus ist klein.
070
già và trẻ old and young alt und jung
070
Ông của chúng tôi rất già. Our grandfather is very old. Unser Großvater ist sehr alt.
070
70 năm về trước ông còn trẻ. 70 years ago he was still young. Vor 70 Jahren war er noch jung.
070
Con bướm đẹp. The butterfly is beautiful. Der Schmetterling ist schön.
070
Con nhện xấu. The spider is ugly. Die Spinne ist hässlich.
070
Phụ nữ nặng 100 ki lô là béo / mập. A woman who weighs a hundred kilos is fat. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick.
070
Nam giới nặng 50 ki lô là gầy / ốm. A man who weighs fifty kilos is thin. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn.
070
Xe hơi đắt. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
070
Tờ báo rẻ. The newspaper is cheap. Die Zeitung ist billig.
071
Tôi cần một cái giường. I need a bed. Ich brauche ein Bett.
071
Tôi muốn ngủ. I want to sleep. Ich will schlafen.
071
Tôi cần một cái đèn. I need a lamp. Ich brauche eine Lampe.
071
Tôi muốn đọc. I want to read. Ich will lesen.
071
Tôi cần điện thoại. I need a telephone. Ich brauche ein Telefon.
071
Tôi muốn gọi điện thoại. I want to make a call. Ich will telefonieren.
071
Tôi cần máy ảnh. I need a camera. Ich brauche eine Kamera.
071
Tôi muốn chụp ảnh. I want to take photographs. Ich will fotografieren.
071
Tôi cần một cái máy tính. I need a computer. Ich brauche einen Computer.
071
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I want to send an email. Ich will eine E-Mail schicken.
071
Tôi cần một cái bút bi. I need a pen. Ich brauche einen Kuli.
071
Tôi muốn viết. I want to write something. Ich will etwas schreiben.
072
Tôi muốn hút thuốc lá. I would like to smoke. Ich möchte rauchen.
072
Anh ấy muốn có lửa. He wants a light. Er möchte Feuer.
072
Tôi muốn uống gì đó. I want to drink something. Ich möchte etwas trinken.
072
Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. Ich möchte etwas essen.
072
Tôi muốn nghỉ một lúc. I want to relax a little. Ich möchte mich etwas ausruhen.
072
Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. I want to ask you something. Ich möchte Sie etwas fragen.
072
Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. I want to ask you for something. Ich möchte Sie um etwas bitten.
072
Tôi muốn mời bạn đến chơi. I want to treat you to something. Ich möchte Sie zu etwas einladen.
072
Chúng tôi muốn đi về nhà. We want to drive home. Wir möchten nach Hause fahren.
072
Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. They want to make a call. Sie möchten telefonieren.
073
Tôi không muốn đến muộn / trễ. I don’t want to arrive late. Ich will nicht spät kommen.
073
Tôi không muốn đến đó. I don’t want to go there. Ich will nicht hingehen.
073
Tôi muốn đi về nhà. I want to go home. Ich will nach Hause gehen.
073
Tôi muốn ở nhà. I want to stay at home. Ich will zu Hause bleiben.
073
Tôi muốn ở một mình. I want to be alone. Ich will allein sein.
074
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
074
Tôi phải trả tiền khách sạn. I must pay the hotel. Ich muss das Hotel bezahlen.
074
Bạn phải thức dậy sớm. You must get up early. Du musst früh aufstehen.
074
Bạn phải làm việc nhiều. You must work a lot. Du musst viel arbeiten.
074
Bạn phải đến đúng giờ. You must be punctual. Du musst pünktlich sein.
074
Anh ấy phải đổ xăng. He must fuel / get petrol / get gas (am.). Er muss tanken.
074
Anh ấy phải sửa xe. He must repair the car. Er muss das Auto reparieren.
074
Anh ấy phải rửa xe. He must wash the car. Er muss das Auto waschen.
074
Chị ấy phải mua đồ. She must shop. Sie muss einkaufen.
074
Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. She must clean the apartment. Sie muss die Wohnung putzen.
074
Chị ấy phải giặt quần áo. She must wash the clothes. Sie muss die Wäsche waschen.
074
Chúng tôi phải đến trường học ngay. We must go to school at once. Wir müssen gleich zur Schule gehen.
074
Chúng tôi phải đi làm ngay. We must go to work at once. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen.
074
Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. We must go to the doctor at once. Wir müssen gleich zum Arzt gehen.
074
Các bạn phải chờ xe buýt. You must wait for the bus. Ihr müsst auf den Bus warten.
074
Các bạn phải chờ tàu hỏa. You must wait for the train. Ihr müsst auf den Zug warten.
074
Các bạn phải chờ tắc xi. You must wait for the taxi. Ihr müsst auf das Taxi warten.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. He is not allowed to sleep in the park. Er darf nicht im Park schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. He is not allowed to sleep in the car. Er darf nicht im Auto schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. He is not allowed to sleep at the train station. Er darf nicht im Bahnhof schlafen.
076
Làm ơn đừng ngắn quá. Not too short, please. Nicht zu kurz, bitte.
076
Làm ơn ngắn hơn một chút. A bit shorter, please. Etwas kürzer, bitte.
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong đĩa CD. The pictures are on the CD. Die Fotos sind auf der CD.
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong máy ảnh. The pictures are in the camera. Die Fotos sind in der Kamera.
076
Kính thủy tinh bị vỡ. The glass is broken. Das Glas ist kaputt.
076
Pin hết rồi. The battery is dead / empty. Die Batterie ist leer.
077
Thời tiết xấu quá. The weather is so bad. Das Wetter ist so schlecht.
077
Tôi không đến, bởi vì thời tiết xấu quá. I am not coming because the weather is so bad. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
077
Anh ấy đã không được mời. He isn’t invited. Er ist nicht eingeladen.
077
Anh ấy không đến, bởi vì anh ấy đã không được mời. He isn’t coming because he isn’t invited. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
077
Tôi không có thời gian. I have no time. Ich habe keine Zeit.
077
Tôi không đến, bởi vì tôi không có thời gian. I am not coming because I have no time. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
077
Tôi còn phải làm việc nữa. I still have to work. Ich muss noch arbeiten.
077
Tôi không ở lại, bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. I am not staying because I still have to work. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
077
Tôi mệt. I am tired. Ich bin müde.
077
Tôi đi, bởi vì tôi mệt. I’m going because I’m tired. Ich gehe, weil ich müde bin.
077
Đã muộn / trễ rồi. It is already late. Es ist schon spät.
077
Tôi đi, bởi vì đã muộn / trễ rồi. I’m going because it is already late. Ich fahre, weil es schon spät ist.
078
Tôi đã bị ốm. I was ill. Ich war krank.
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã bị ốm. I didn’t come because I was ill. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
078
Chị ấy đã bị mệt. She was tired. Sie war müde.
078
Chị ấy đã không đến, bởi vì chị ấy đã bị mệt. She didn’t come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
078
Anh ấy đã không có hứng thú. He wasn’t interested. Er hatte keine Lust.
078
Anh ấy đã không đến, bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. He didn’t come because he wasn’t interested. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte.
078
Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. Our car is damaged. Unser Auto ist kaputt.
078
Chúng tôi đã không đến, bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. We didn’t come because our car is damaged. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
078
Tại sao họ đã không đến? Why didn’t the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen?
078
Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. They missed the train. Sie haben den Zug verpasst.
078
Họ đã không đến, bởi vì họ đã bị lỡ tàu. They didn’t come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
078
Tôi đã không được phép. I was not allowed to. Ich durfte nicht.
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã không được phép. I didn’t come because I was not allowed to. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
079
Tôi phải giảm cân. I must lose weight. Ich muss abnehmen.
079
Tôi không ăn, bởi vì tôi phải giảm cân. I’m not eating it because I must lose weight. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss.
079
Tôi còn phải đi nữa. I have to drive. Ich muss noch fahren.
079
Tôi không uống, bởi vì tôi còn phải đi nữa. I’m not drinking it because I have to drive. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
079
Nó lạnh. It is cold. Er ist kalt.
079
Tôi không uống, bởi vì nó lạnh. I’m not drinking it because it is cold. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist.
079
Tôi không có đường. I have no sugar. Ich habe keinen Zucker.
079
Tôi không uống, bởi vì tôi không có đường. I’m not drinking it because I don’t have any sugar. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe.
079
Tôi đã không gọi món đó. I didn’t order it. Ich habe sie nicht bestellt.
079
Tôi không ăn, bởi vì tôi đã không gọi món đó. I’m not eating it because I didn’t order it. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe.
079
Tôi là người ăn chay. I am a vegetarian. Ich bin Vegetarier.
079
Tôi không ăn thịt, bởi vì tôi là người ăn chay. I’m not eating it because I am a vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. I am wearing a blue dress. Ich habe ein blaues Kleid an.
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. I am wearing a red dress. Ich habe ein rotes Kleid an.
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. I am wearing a green dress. Ich habe ein grünes Kleid an.
081
Tôi mua một cái túi màu đen. I’m buying a black bag. Ich kaufe eine schwarze Tasche.
081
Tôi mua một cái túi màu nâu. I’m buying a brown bag. Ich kaufe eine braune Tasche.
081
Tôi mua một cái túi màu trắng. I’m buying a white bag. Ich kaufe eine weiße Tasche.
081
Tôi cần một chiếc xe mới. I need a new car. Ich brauche einen neuen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe nhanh. I need a fast car. Ich brauche einen schnellen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe thoải mái. I need a comfortable car. Ich brauche einen bequemen Wagen.
081
Một bà già sống ở trên đó. An old lady lives at the top. Da oben wohnt eine alte Frau.
081
Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. A fat lady lives at the top. Da oben wohnt eine dicke Frau.
081
Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. A curious lady lives below. Da unten wohnt eine neugierige Frau.
081
Khách của chúng tôi là những người tử tế. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren nette Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người lịch sự. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren höfliche Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người thú vị. Our guests were interesting people. Unsere Gäste waren interessante Leute.
081
Tôi có những đứa con đáng yêu. I have lovely children. Ich habe liebe Kinder.
081
Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. But the neighbours have naughty children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder.
082
Chị ấy có một con chó. She has a dog. Sie hat einen Hund.
082
Con chó này to. The dog is big. Der Hund ist groß.
082
Chị ấy có một con chó to. She has a big dog. Sie hat einen großen Hund.
082
Chị ấy có một căn nhà. She has a house. Sie hat ein Haus.
082
Căn nhà này nhỏ. The house is small. Das Haus ist klein.
082
Chị ấy có một căn nhà nhỏ. She has a small house. Sie hat ein kleines Haus.
082
Anh ấy ở trong khách sạn. He is staying in a hotel. Er wohnt in einem Hotel.
082
Khách sạn này rẻ tiền. The hotel is cheap. Das Hotel ist billig.
082
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He is staying in a cheap hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel.
082
Anh ấy có một chiếc xe hơi. He has a car. Er hat ein Auto.
082
Xe hơi này đắt tiền. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
082
Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. He has an expensive car. Er hat ein teures Auto.
082
Anh ấy đọc một quyển / cuốn tiểu thuyết. He reads a novel. Er liest einen Roman.
082
Quyển tiểu thuyết này chán. The novel is boring. Der Roman ist langweilig.
082
Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. He is reading a boring novel. Er liest einen langweiligen Roman.
082
Chị ấy xem một bộ phim. She is watching a movie. Sie sieht einen Film.
082
Bộ phim này hấp dẫn. The movie is exciting. Der Film ist spannend.
082
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. She is watching an exciting movie. Sie sieht einen spannenden Film.
083
Anh ấy đã viết một lá thư. He wrote a letter. Er schrieb einen Brief.
083
Và chị ấy đã viết một cái thiếp. And she wrote a card. Und sie schrieb eine Karte.
083
Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí. He read a magazine. Er las eine Illustrierte.
083
Và chị ấy đã đọc một quyển sách. And she read a book. Und sie las ein Buch.
083
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. He took a cigarette. Er nahm eine Zigarette.
083
Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la. She took a piece of chocolate. Sie nahm ein Stück Schokolade.
083
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu.
083
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. He was lazy, but she was hard-working. Er war faul, aber sie war fleißig.
083
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich.
083
Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ. He had no money, only debts. Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
083
Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn. He had no luck, only bad luck. Er hatte kein Glück, sondern Pech.
083
Anh ấy đã không có thành công, mà lại thất bại. He had no success, only failure. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
083
Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn. He was not satisfied, but dissatisfied. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
083
Anh ấy đã không hạnh phúc, mà lại bất hạnh. He was not happy, but sad. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
083
Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình. He was not friendly, but unfriendly. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
084
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the telephone number? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the address? I had it just now. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the city map? I had it just now. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
084
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
084
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
084
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
084
Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. I could not come on time because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
084
Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. I could not find the way because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
084
Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. I could not understand him because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
084
Tôi đã phải đi tắc xi. I had to take a taxi. Ich musste ein Taxi nehmen.
084
Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. I had to buy a city map. Ich musste einen Stadtplan kaufen.
084
Tôi đã phải tắt đài. I had to switch off the radio. Ich musste das Radio ausschalten.
085
Tôi đã gọi điện thoại. I made a call. Ich habe telefoniert.
085
Tôi đã gọi điện thoại suốt. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
085
Tôi đã hỏi. I asked. Ich habe gefragt.
085
Tôi lúc nào cũng đã hỏi. I always asked. Ich habe immer gefragt.
085
Tôi đã kể. I narrated. Ich habe erzählt.
085
Tôi đã kể hết câu chuyện. I narrated the whole story. Ich habe die ganze Geschichte erzählt.
085
Tôi đã học. I studied. Ich habe gelernt.
085
Tôi đã học suốt buổi tối. I studied the whole evening. Ich habe den ganzen Abend gelernt.
085
Tôi đã làm việc. I worked. Ich habe gearbeitet.
085
Tôi đã làm việc suốt cả ngày. I worked all day long. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
085
Tôi đã ăn rồi. I ate. Ich habe gegessen.
085
Tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi. I ate all the food. Ich habe das ganze Essen gegessen.
086
Tôi đã đọc. I read. Ich habe gelesen.
086
Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. I read the whole novel. Ich habe den ganzen Roman gelesen.
086
Tôi đã hiểu. I understood. Ich habe verstanden.
086
Tôi đã hiểu cả bài đọc. I understood the whole text. Ich habe den ganzen Text verstanden.
086
Tôi đã trả lời. I answered. Ich habe geantwortet.
086
Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. I answered all the questions. Ich habe auf alle Fragen geantwortet.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich weiß das – ich habe das gewusst.
086
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. I write that – I wrote that. Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
086
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. I hear that – I heard that. Ich höre das – ich habe das gehört.
086
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. I’ll get it – I got it. Ich hole das – ich habe das geholt.
086
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. I’ll bring that – I brought that. Ich bringe das – ich habe das gebracht.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
086
Tôi mong chờ cái này – tôi đã mong chờ cái này. I expect that – I expected that. Ich erwarte das – ich habe das erwartet.
086
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. I’ll explain that – I explained that. Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich kenne das – ich habe das gekannt.
089
Chúng tôi đã phải tưới hoa. We had to water the flowers. Wir mussten die Blumen gießen.
089
Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. We had to clean the apartment. Wir mussten die Wohnung aufräumen.
089
Chúng tôi đã phải rửa bát. We had to wash the dishes. Wir mussten das Geschirr spülen.
089
Chúng tôi đã không định ở lâu. We did not want to stay long. Wir wollten nicht lange bleiben.
089
Chúng tôi đã không muốn uống gì. We did not want to drink anything. Wir wollten nichts trinken.
089
Chúng tôi đã không muốn làm phiền. We did not want to disturb you. Wir wollten nicht stören.
089
Tôi đã muốn gọi điện thoại. I just wanted to make a call. Ich wollte eben telefonieren.
089
Tôi đã muốn gọi tắc xi. I just wanted to call a taxi. Ich wollte ein Taxi bestellen.
089
Tôi đã muốn đi về nhà. Actually I wanted to drive home. Ich wollte nämlich nach Haus fahren.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. I thought you wanted to order a pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.
090
Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. My son did not want to play with the doll. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.
090
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. My daughter did not want to play football / soccer (am.). Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
090
Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. My wife did not want to play chess with me. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen.
090
Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. My children did not want to go for a walk. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen.
090
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
090
Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. They did not want to go to bed. Sie wollten nicht ins Bett gehen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn kem. He was not allowed to eat ice cream. Er durfte kein Eis essen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. He was not allowed to eat chocolate. Er durfte keine Schokolade essen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. He was not allowed to eat sweets. Er durfte keine Bonbons essen.
090
Tôi đã được phép ước điều gì đó. I was allowed to make a wish. Ich durfte mir etwas wünschen.
090
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. I was allowed to buy myself a dress. Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
090
Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. I was allowed to take a chocolate. Ich durfte mir eine Praline nehmen.
090
Trong kỳ nghỉ mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. During the holidays the children were allowed to remain outside late. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
090
Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya. They were allowed to stay up late. Sie durften lange aufbleiben.
093
Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Perhaps the weather will get better tomorrow. Das Wetter wird vielleicht morgen besser.
093
Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. I hope that it gets better. Ich hoffe, dass es besser wird.
093
Anh ấy chắc chắn tới. He will definitely come. Er kommt ganz bestimmt.
093
Tôi biết rằng anh ấy tới. I know that he’ll come. Ich weiß, dass er kommt.
093
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He’ll definitely call. Er ruft bestimmt an.
093
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I believe that he’ll call. Ich glaube, dass er anruft.
093
Rượu vang này chắc cũ rồi. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt.
093
Tôi đoán rằng nó cũ rồi. I think that it is old. Ich vermute, dass er alt ist.
093
Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Our boss is good-looking. Unser Chef sieht gut aus.
093
Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. I find him very handsome. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht.
093
Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. The boss definitely has a girlfriend. Der Chef hat bestimmt eine Freundin.
093
Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.
094
Tôi bực mình vì bạn ngáy. I’m angry that you snore. Es ärgert mich, dass du schnarchst.
094
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. I’m angry that you drink so much beer. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
094
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. I think he needs a doctor. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. I think he is ill. Ich glaube, dass er krank ist.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. I think he is sleeping now. Ich glaube, dass er jetzt schläft.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. We hope that he marries our daughter. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. We hope that he has a lot of money. Wir hoffen, dass er viel Geld hat.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. We hope that he is a millionaire. Wir hoffen, dass er Millionär ist.
094
Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. I heard that your wife had an accident. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte.
094
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. I heard that she is in the hospital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
094
Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. I heard that your car is completely wrecked. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist.
094
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
094
Tôi rất vui, vì bạn quan tâm. I’m happy that you are interested. Es freut mich, dass Sie Interesse haben.
094
Tôi rất vui, vì bạn muốn mua căn nhà. I’m happy that you want to buy the house. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
094
Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. I’m afraid the last bus has already gone. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist.
094
Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy tắc xi. I’m afraid we will have to take a taxi. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen.
094
Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền. I’m afraid I have no more money. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. I don’t know if he loves me. Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. I don’t know if he’ll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
095
Tôi tự hỏi, liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không. I wonder if he thinks about me. Ich frage mich, ob er an mich denkt.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? I wonder if he has someone else. Ich frage mich, ob er eine andere hat.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không. I wonder if he lies. Ich frage mich, ob er lügt.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi không. I doubt whether he really likes me. Ich zweifele, ob er mich wirklich mag.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có viết cho tôi không. I doubt whether he’ll write to me. Ich zweifele, ob er mir schreibt.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có cưới tôi không. I doubt whether he’ll marry me. Ich zweifele, ob er mich heiratet.
096
Chờ đến khi tạnh mưa. Wait until the rain stops. Warte, bis der Regen aufhört.
096
Chờ đến khi tôi xong. Wait until I’m finished. Warte, bis ich fertig bin.
096
Chờ đến khi anh ấy trở lại. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt.
096
Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. I’ll wait until my hair is dry. Ich warte, bis meine Haare trocken sind.
096
Tôi chờ đến khi phim hết. I’ll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
096
Tôi chờ đến khi đèn xanh. I’ll wait until the traffic light is green. Ich warte, bis die Ampel grün ist.
096
Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Yes, before the summer holidays begin. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen.
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
096
Hãy rửa tay, trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
096
Hãy đóng cửa sổ, trước khi bạn đi ra ngoài. Close the window before you go out. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
096
Vâng, sau khi hết giờ học. Yes, after the class is over. Ja, nachdem der Unterricht aus ist.
096
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. After he had an accident, he could not work anymore. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten.
096
Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. After he had lost his job, he went to America. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen.
096
Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có. After he went to America, he became rich. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.
097
Vâng, chị ấy không làm việc nữa, từ khi chị ấy đã kết hôn. Yes, she is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
097
Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. Since she got married, she’s no longer working. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
097
Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. Since they have met each other, they are happy. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich.
097
Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. Since they have had children, they rarely go out. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus.
097
Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt.
097
Chị ấy gọi điện thoại, trong lúc chị ấy lái xe hơi. She calls while she drives. Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
097
Chị ấy xem vô tuyến, trong lúc chị ấy là quần áo. She watches TV while she irons. Sie sieht fern, während sie bügelt.
097
Chị ấy nghe nhạc, trong lúc chị ấy làm việc nhà. She listens to music while she does her work. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht.
097
Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. I can’t see anything when I don’t have glasses. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
097
Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. I can’t understand anything when the music is so loud. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
097
Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. I can’t smell anything when I have a cold. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe.
097
Chúng tôi đón tắc xi khi trời mưa. We’ll take a taxi if it rains. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet.
097
Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới, nếu chúng tôi trúng xổ số. We’ll travel around the world if we win the lottery. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen.
097
Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn, nếu anh ấy không đến ngay. We’ll start eating if he doesn’t come soon. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
098
Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. I get up as soon as the alarm rings. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt.
098
Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. I become tired as soon as I have to study. Ich werde müde, sobald ich lernen soll.
098
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. I will stop working as soon as I am 60. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
098
Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. As soon as I have a moment. Sobald ich einen Moment Zeit habe.
098
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. He’ll call, as soon as he has a little time. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn làm được. I’ll work as long as I can. Ich werde arbeiten, solange ich kann.
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn mạnh khỏe. I’ll work as long as I am healthy. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
098
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
098
Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. She reads the newspaper instead of cooking. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
098
Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. He is at the bar instead of going home. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
098
Theo tôi biết, anh ấy ở đây. As far as I know, he lives here. Soweit ich weiß, wohnt er hier.
098
Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. As far as I know, his wife is ill. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank.
098
Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. As far as I know, he is unemployed. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos.
098
Tôi đã ngủ quên, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I overslept; otherwise I’d have been on time. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I missed the bus; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
099
Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. He fell asleep although the TV was on. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
099
Anh ấy vẫn còn ở lại, mặc dù đã muộn rồi. He stayed a while although it was late. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
099
Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. He didn’t come although we had made an appointment. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
099
Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy anh ấy vẫn ngủ. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
099
Đã muộn / trễ rồi. Tuy vậy anh ấy vẫn còn ở lại. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
099
Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
099
Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. Although he has no license, he drives the car. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
099
Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. Although the road is slippery, he drives so fast. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
099
Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Although he is drunk, he rides his bicycle. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
099
Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy anh ấy vẫn lái xe hơi. Despite having no licence / license (am.), he drives the car. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
099
Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. Despite the road being slippery, he drives fast. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
099
Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. Despite being drunk, he rides the bike. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
099
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
099
Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
099
Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. Although she has no money, she buys a car. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
099
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
099
Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
100
Chuyến du lịch tuy rất đẹp, nhưng mà quá mệt. The journey was beautiful, but too tiring. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
100
Tàu hỏa tuy đến sớm, nhưng mà đông người quá. The train was on time, but too full. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
100
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
100
Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. He’ll take either the bus or the train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
100
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
100
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
100
Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. She speaks Spanish as well as English. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
100
Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. She has lived in Madrid as well as in London. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
100
Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. She knows Spain as well as England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
100
Anh ấy không chỉ dốt, mà còn lười biếng nữa. He is not only stupid, but also lazy. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
100
Chị ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa. She is not only pretty, but also intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
100
Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức, mà cả tiếng Pháp nữa. She speaks not only German, but also French. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
100
Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn ghi ta. I can neither play the piano nor the guitar. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
100
Tôi không biết nhảy điệu vanxơ mà cũng không biết nhảy điệu xam ba. I can neither waltz nor do the samba. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
100
Tôi không thích ô pê ra mà cũng không thích múa ba lê. I like neither opera nor ballet. Ich mag weder Oper noch Ballett.
100
Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. The faster you work, the earlier you will be finished. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
100
Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. The earlier you come, the earlier you can go. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
100
Càng già, càng thấy thoải mái. The older one gets, the more complacent one gets. Je älter man wird, desto bequemer wird man.
101
Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. This is my colleague’s overcoat. Das ist der Mantel meines Kollegen.
101
Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. That is my colleague’s car. Das ist das Auto meiner Kollegin.
101
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. That is my colleagues’ work. Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
101
Cúc áo sơ mi bị rơi ra. The button from the shirt is gone. Der Knopf von dem Hemd ist ab.
101
Chìa khóa của nhà xe bị mất. The garage key is gone. Der Schlüssel von der Garage ist weg.
101
Máy tính của ông chủ bị hỏng. The boss’ computer is not working. Der Computer vom Chef ist kaputt.
101
Căn nhà nằm ở cuối đường. The house is at the end of the road. Das Haus steht am Ende der Straße.
102
Chưa, chưa bao giờ. No, not yet. Nein, noch nie.
102
Không, tôi không quen ai ở đây. No, I don’t know anyone here. Nein, ich kenne hier niemand(en).
102
Không, tôi không ở đây lâu nữa. No, I won’t stay here much longer. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier.
102
Không, không ai nữa. No, no one else. Nein, niemand mehr.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
我爱你。 wǒ ài nǐ. Ich liebe dich.
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertSubthemeThemeDeuEngLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
Oxford 32000EngGloss


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2 老师 机场 + I took the teacher to the airport. Ich bringe den Lehrer zum Flughafen.
4 哥哥 + He's my older brother. Er ist mein älterer Bruder.
5 女儿 + She's my daughter. Sie ist meine Tochter.
6 孩子们 快乐 + The children are very happy. Die Kinder sind sehr glücklich.
7 我们 朋友 + We're friends. Wir sind Freunde.
9 + You've done great. Das hast du prima gemacht.
10 中文 + I don't understand Chinese. Ich verstehe kein Chinesisch.
11 美国人 + He's an American. Er ist Amerikaner.
12 厕所 + This is the men's toilet. Das ist die Herren-Toilette.
13 他们 女儿 可爱 + Their daughter is lovely. Ihre Tochter ist sehr niedlich.
14 谢绝 鲜花 + She refused his flowers politely. Sie lehnte die Blumen höflich ab.
16 儿子 + He's my son. Er ist mein Sohn.
17 我们 周末 + We spend the weekends at home. Wir verbringen die Wochenenden zuhause.
18 很多 外国 朋友 + I've got many foreign friends. Ich habe viele ausländische Freunde.
19 + Please give me a glass of wine. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein.
20 三明治 + I ordered a sandwich. Ich habe ein Sandwich bestellt.
21 汤姆 + I'm Tom. Ich heiße Tom.
22 我们 正在 开会 + We're in a meeting right now. Wir sind gerade in einer Versammlung.
23 打网球 + I can play tennis. Ich kann Tennis spielen.
25 筷子 寿司 + She's eating her sushi with chopsticks. Sie ißt Sushi mit Eßstäbchen.
26 他们 全家 野外 用餐 + Their whole family went on a picnic. Die ganze Familie machte draußen ein Picknick.
27 当作 好朋友 + She thinks of me as her best friend. Sie hält mich für ihren besten Freund.
28 作画 + She's painting. Sie malt.
29 杂志 + She's reading a magazine. Sie liest ein Magazin.
30 孩子们 + The children want to eat candy. Kinder wollen Süßigkeiten essen.
31 游泳 + I love swimming. Ich liebe es zu schwimmen.
32 + Please give me a book. Bitte geben Sie mir ein Buch.
33 + She's leaving. Sie bricht auf. (Sie geht.).
34 宝宝 走路 + The baby is learning to walk. Das Baby lernt zu laufen.
35 她们 学习 认真 + They're studying very earnestly. Sie lernen sehr gewissenhaft.
36 衣服 + I've bought new clothes. Ich habe neue Kleidung gekauft.
37 + He's selling flowers. Er verkauft Blumen.
38 问好 + She's saying hello to me. Sie sagt < Hallo > zu mir.
39 路人 问路 + She's asking a passerby for directions. Sie fragt einen Passanten nach dem Weg.
40 妹妹 + My younger sister is crying. Meine jüngere Schwester weint.
41 + Please say that again. Bitte sagen Sie es noch einmal.
42 钱包 没有 + There's no money in the wallet. Im Portemonnaie ist kein Geld.
43 说明书 + He is reading the manual. Er liest das Handbuch.
44 有趣 + This book is very interesting. Das Buch ist sehr interessant.
45 + The door is unlocked. Die Tür ist unverschlossen.
53 夫妻 公园 散步 + The couple are taking a walk in the park. Ein Ehepaar macht einen Spaziergang im Park.
54 + You've done the right thing. Du hast das richtig gemacht.
55 美国 + I'm from America. Ich komme aus Amerika.
56 + This is my house. Das ist mein Zuhause. (Hier wohne ich.)
57 + That book is mine. Das Buch gehört mir.
58 父亲 + This is my father. Das ist mein Vater.
59 母亲 + I love my mother. Ich liebe meine Mutter.
60 弟弟 + He's my younger brother. Er ist mein jüngerer Bruder.
61 妈妈 疼爱 + Mom loves me very much. Mama liebt mich sehr.
62 足球 + This is my soccer ball. Das ist mein Fußball.
63 这些 孩子 可爱 + These children are all very cute. Diese Kinder sind sehr lieb.
64 大家 午饭 + Everyone is eating lunch. Alle essen Mittagessen.
65 他去 郊外 写生 + He went sketching in the suburbs. Er ging in die Vororte, um ein paar Skizzen zu machen.
66 报告 + He's writing a report. Er schreibt einen Bericht.
67 苹果 + This apple is very big. Der Apfel ist sehr groß.
68 可爱 + These two little dogs are really cute. Diese beiden kleinen Hunde sind wirklich niedlich.
69 天安门 广场 位于 北京市 中心 + Tiananmen Square is in the center of Beijing. Der Tiananmen Platz befindet sich im Zentrum Pekings.
70 花园 游泳池 + There's a swimming pool in the garden. Im Garten befindet sich ein Swimming Pool.
71 手机 可以 拨打 国际 电话 + This cell phone can make international calls. Dieses Handy kann internationale Telefonate machen.
72 这里 美国 + This is America. Hier ist Amerika.
73 桌子 咖啡 + There is a cup of coffee on the table. Auf dem Tisch steht eine Tasse Kaffee.
74 上学 + I am going to school. Ich gehe zur Schule.
75 + It's snowing outside. Es schneit draußen.
76 他们 山坡 滑下来 + They're sliding down the slope. Sie kommen den Berghang herunter geglitten.
77 开车 纽约 + I'm driving to New York. Ich fahre mit dem Auto nach New York.
78 回来 + I'm back. Ich bin wieder da.
79 终于 到达 山顶 + I finally got to the top of the mountain. Am Ende erreichte ich die Bergspitze.
80 捡到 钱包 + She found a wallet on the ground. Sie fand ein Portemonnaie. (Sie sammelte ein Portemonnaie auf.)
81 屋子 + It's very dark in the room. Im Zimmer ist es sehr dunkel.
82 喜欢 + She really likes gardening. Sie mag sehr gern Blumen züchten.
83 喜欢 + She loves little dogs. Sie mag kleine Hunde.
85 歌迷 台下 欢呼 + The fans are cheering below the stage. Die Fans jubeln unterhalb der Bühne.
86 妈妈 超市 + My mom and I are going to the supermarket. Mama und ich gehen zum Supermarkt.
87 鸽子 象征 和平 + Doves are a symbol of peace. Tauben symbolisieren Frieden.
88 地上 + The little dog is lying on the ground. Der kleine Hund liegt auf dem Boden.
89 我们 爱护 地球 + We should love and protect our planet. Wir sollten die Erde lieben und beschützen.
90 起床 时间 + It's time to get up. Die Zeit aufzustehen ist gekommen.
91 中国 医生 大夫 + In China, doctors are also called daifu. In China werden Ärzte auch < daifu > genannt.
93 孩子 + Her baby is due next month. Nächsten Monat wird sie das Baby gebären.
94 他们 生活 幸福 + They have happy lives. Ihr Leben ist sehr glücklich.
95 太阳 出来 + The sun has risen. ((The sun has come out.)) Die Sonne ist aufgegangen. (herauskommen)
97 为了 健康 锻炼 身体 + She exercises for her health. Sie trainiert für ihre Gesundheit.
98 火车 + The train is about to leave. Der Zug wird gleich abfahren.
99 要是 分手 + If you don't come, I am going to break up with you. Wenn du nicht kommst, dann mache ich Schluß mit dir.
100 喜欢 饺子 + I love jiaozi (filled dumplings). Ich mag gern Jiaozi essen.
101 咖啡 + I'm drinking coffee too. Ich trinke ebenfalls Kaffee.
102 开车 不可以 + Don't drink and drive. Wenn du Auto fährst, darfst Du kein Alkohol trinken.
103 记事本 记录 以便 记忆 + She taking notes in her notebook to help her remember. Sie trägt Notizen in ihr Notizbuch ein, um sich besser zu erinnern.
104 得奖 + He won a prize. Er hat einen Preis gewonnen.
105 小朋友 得病 + The little child is ill. Das kleine Kind ist erkrankt.
106 这里 不可以 钓鱼 + Fishing is forbidden here. Hier ist Angeln verboten.
107 过错 + This is not my fault. Das ist nicht meine Schuld.
108 红灯 不要 马路 + Don't cross the road when the light is red. Überquere die Straße nicht, wenn das Licht rot ist.
110 谢谢 + Thank you! Danke Ihnen.
111 + It's my cat. Das ist meine Katze.
112 长城 奇迹 之一 + The Great Wall is one of the seven wonders of the world. Die große Mauer ist eines der sieben Weltwunder.
113 房子 前面 + There's a car in front of the house. Vor dem Haus steht ein Auto.
114 老师 身后 + The teacher is standing behind him. Der Lehrerin steht hinter ihm.
115 才能 + She's very talented. Sie ist sehr talentiert.
117 他们 图书馆 学习 + They're studying in the library. Sie sind in der Bibliothek und lernen.
118 他们 外国 留学生 + They're foreign students. Sie sind ausländische Studenten.
119 外面 下雨 + It's raining outside. Es regnet draußen.
120 病人 今天 + The patient is much better today. Dem Kranken geht es heute viel besser.
121 街上 很多 + There are many people in the street. Auf der Straße sind viele Menschen.
123 路上 行人 很少 + There are very few pedestrians on the street. Es sind wenige Fußgänger auf der Straße.
124 今天 早餐 面包 + Today's breakfast is toast. Zum Frühstück gibt es Toast heute.
125 一共 + There are four people in his family. Seine Familie besteht aus vier Personen.
126 妈妈 医院 工作 + Mom works in a hospital. Mama arbeitet in einem Krankenhaus.
127 这些 物品 手工 制作 + These articles are all hand-made. Diese Artikel sind alle handgemacht.
128 桔子 分成 + I cut the tangerine into two halves. Ich schneide die Mandarine in zwei Hälften.
129 我们 冰淇淋 + We all love ice cream. Wir alle lieben es, Eiscreme zu essen.
130 他们 努力 + Each of them works very hard. Sie sind alle sehr sehr fleißig.
131 每天 慢跑 + I jog every day. Ich jogge jeden Tag.
132 客厅 方桌 + There's a square table in the living room. Im Wohnzimmer ist ein rechteckiger Tisch.
133 前方 + There's a car ahead. Da ist ein Auto voraus.
134 街上 聚集 很多 民众 + Many people have gathered in the street. Auf der Straße hat sich eine Menschenmasse versammelt.
135 这里 人民 热情 + The people here are very enthusiastic. Die Menschen hier sind sehr herzlich.
136 我们 海边 日出 + We went to the beach to see the sunrise. Wir gingen zum Strand, um den Sonnenaufgang zu sehen.
138 他们 儿子 + They have a son. Sie haben einen Sohn.
139 比赛 结束 + The game is not over yet. Der Wettbewerb ist noch nicht beendet.
140 每天 经过 + I pass by this shop every day. Ich gehe jeden Tag an diesem Geschäft vorbei.
141 经常 外地 出差 + I frequently go on business trips to other places. Ich bin ständig auswärts auf Geschäftsreise.
142 她们 穿着 相同 衣服 + They're wearing identical clothes. Sie tragen dieselbe Kleidung.
143 男朋友 一起 旅行 + My boyfriend and I travel together. Mein Freund und ich verreisen zusammen.
145 他们 + They're reading a book. Sie lesen ein Buch.
146 她们 + They're standing in a row. Sie stehen in einer Reihe.
147 银行 + This is a bank. Dies ist eine Bank.
148 东京 日本 中心 + Tokyo is the center of Japan. Tokyo ist Japans Zentrum.
149 心跳 正常 + Your heartbeat is quite normal. Dein Herzschlag ist ganz normal.
151 太阳 出现 地平线 + The sun appeared on the horizon. Die Sonne erschien am Horizont.
153 + Let me think about it. Laß mich einmal nachdenken.
154 篮球 + I want to play basketball. Ich möchte Basketball spielen.
155 开门 看看 + Open the door and take a look. Öffne die Tür und schau mal.
156 新郎 新娘 + The bridegroom is holding the bride's hand. Der Bräutigam hält die Hand der Braut.
157 老师 + She wants to become a teacher. Sie möchte Lehrerin werden.
158 海边 风景 + The scenery by the seaside is really beautiful. Die Landschaft am Strand ist sehr schön.
159 旅行 + She's traveling by herself. Sie reist allein.
160 桌上 + There's a glass of liquor on the table. Auf dem Tisch seht ein Glas Schnaps.
161 二月 + Next month is February. Der nächste Monat ist Februar.
162 苹果 + I've got three apples. Ich habe drei Äpfel.
163 小孩 + There are four children here. Hier sind vier Kinder.
164 已经 五点 + It's already five o'clock. Es ist schon fünf Uhr.
165 弟弟 + My younger brother is six years old. Mein jüngerer Bruder ist sechs Jahre alt.
166 七点 起床 + I get up at seven o'clock. Ich stehe um sieben Uhr auf.
167 妹妹 + My younger sister is eight years old. Meine jüngere Schwester ist acht Jahre alt.
168 现在 九点 + It's nine o'clock now. Es ist jetzt neun Uhr.
169 美元 + I've got ten U.S. dollars. Ich habe zehn US Dollar.
170 弟弟 + I have a younger brother. Ich habe einen jüngeren Bruder.
171 面包 一半 + (She) has eaten half of the roll. Das Brötchen ist halb gegessen.
172 第一 + I've achieved first place. Ich habe den ersten Platz gewonnen..
173 街道 安静 + This is a very quiet street. Diese Straße ist sehr ruhig.
174 + This building is very high. Dieses Gebäude ist sehr hoch.
175 我们 必须 遵守 法律 + We must obey the law. Wir müssen dem Gesetz gehorchen.
177 闹钟 但是 + The alarm clock has rung, but he hasn't yet woken up. Der Wecker hat geklingelt, aber er ist noch nicht aufgewacht.
178 一些 苹果 + He bought some apples. Er hat einige Äpfel gekauft.
179 没有 只好 走路 + Without a car, he is forced to walk. Ohne Auto muß er gezwungenermaßen laufen.
180 爷爷 树林 散步 + The old man is taking a walk in the woods. Der alte Mann macht einen Spaziergang im Wald.
181 + This is a very long river. Dieser Fluß ist sehr lang.
182 擅长 滑雪 + He's good at skiing. Er ist gut im Ski-Laufen.
184 今晚 月亮 + Tonight's moon is very round. Heute Nacht ist der Mond sehr rund.
185 道路 两旁 很多 + There are many trees on both sides of the road. Auf den beiden Seiten der Straße sind viele Bäume.
186 他们 孩子 + They have two children. Sie haben zwei Kinder.
187 英文 + I'm reading an English book. Ich lese ein englisches Buch.
188 作文 + She's writing a composition. Sie schreibt einen Aufsatz.
189 修理 机器 + He's repairing the machine. Er repariert eine Maschine.
190 机会 + A good opportunity presented itself. Eine gute Gelegenheit bietet sich.
191 出门 + Whenever he leaves home, he always takes an umbrella with him. Wenn er hinausgeht, trägt er immer einen Regenschirm.
192 把握 每次 面试 机会 + One must seize the chance of each interview. Man muß jede Chance zu einem Vorstellungsgespräch ergreifen.
193 + He's tall and strong. Er ist sowohl groß als auch kräftig.
194 现在 10点 + It's ten o'clock now. Jetzt ist es zehn Uhr.
195 有点 + I have a slight headache. Ich habe etwas Kopfschmerzen.
196 那里 + There are several sheep over there. Dort gibt es einige Schafe.
197 已经 结婚 + She's already married. Sie ist bereits verheiratet.
198 因为 感冒 + It's so cold that she caught a cold. Weil es derartig kalt ist, hat sie sich erkältet.
199 蔬菜 水果 等等 + I bought vegetables, fruits, etc. Ich habe Gemüse, Obst usw gekauft.
200 大家 公车 + People are waiting for the bus. Alle warten auf den Bus.
201 报纸 消息 + He's reading the latest news in the paper. Er liest die neuesten Nachrichten in der Zeitung.
202 他们 房子 + This is their new house. Dies ist ihr neues Haus.
204 确定 我们 已经 迷路 + I'm sure we're lost. Ich bin sicher, daß wir uns schon verlaufen haben.
205 每天 定时 起床 + I get up at a fixed time every day. Ich stehe jeden Tag zu einer festgesetzten Zeit auf.
206 回头 + She turned her head and looked at me. Sie drehte ihren Kopf und sah mich an.
207 我们 回家 + We've returned home. Wir sind wieder zuhause.
208 今天 生日 + Today is my birthday. Heute ist mein Geburtstag.
210 昨天 开始 戒烟 + I've stopped smoking as of yesterday. Seit gestern habe ich mit dem Rauchen aufgehört.
211 吃饭 洗手 + We have to wash our hands before eating. Vor dem Essen müssen wir uns die Hände waschen.
212 + I'd like to say a few words to you. Ich möchte dir ein paar Worte sagen.
213 几个 苹果 + I've bought a few apples. Ich habe einige Äpfel gekauft.
214 拿给 司机 + Please give it to the driver. Bitte gib es dem Fahrer.
215 中华 人民 共和国 简称 中国 + The People's Republic of China is shortened to China. Die Volksrepublik China wir kurz China genannt.
216 小路 不平 + The surface of this path is uneven. Die kleine Straße ist uneben.
217 喝水 + I'm drinking water. Ich trinke gerade Wasser.
218 爸爸 很多 + My father is much taller than me. Vater ist viel größer als ich.
219 开车 上班 + He drives to work. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit.
220 迷失 方向 + He's lost his way. Er hat die Orientierung verloren.
221 他们 树林 走去 + They're heading for the forest. Sie gehen in Richtung Wald.
222 身体 强壮 + His body is very strong. Sein Körper ist sehr kräftig.
223 外婆 身体 + Grandma is very healthy. Großmutter ist sehr gesund.(mütterlicherseits)
225 这里 常常 下雨 + It often rains here. Es regnet oft hier.
226 体温 正常 + Your body temperature is very normal. Ihre Körpertemperatur ist ausgesprochen normal.
227 打伤 + He was hit and injured. Er wurde durch einen Schlag verwundet.
228 棉被 暖和 + Comforters are very warm. Baumwolldecken sind sehr warm.
229 朋友们 依次 排队 上车 + The children line up to board the school bus. Die Kinder betreten in einer Schlange den Bus.
230 他去 伦敦 + He's been to London once. Er war einmal in London.
231 学期 开始 + The new semester has started. Das neue Semester hat begonnen.
232 + He's very thirsty. Er ist sehr durstig.
233 小镇 人口 + This town has a small population. Diese kleine Stadt hat eine kleine Bevölkerung.
234 公路 汽车 太多 + There are too many cars on the highway. Auf der Landesstraße sind zu viele Autos.
235 报道 新闻 + He's reporting the news. Er verkündet die Nachrichten.
236 报纸 + He's reading a newspaper. Er liest die Zeitung.
237 我们 学校 很多 海外 留学生 + There are many foreign students in our school. In unsere Schule sind viele Austauschschüler.
238 大海 + The sea is very blue. Das Meer ist sehr blau.
239 电视台 工作 + I work at a television station. Ich arbeite bei einem Fernsehsender.
240 讲台 发表 演讲 + He's standing at the dais making a speech. Er steht auf der Bühne und hält eine Rede.
241 担心 + Don't worry! Keine Sorge!
242 妈妈 孩子 道别 + The mother is saying goodbye to her child. Die Mutter verabschiedet sich von ihrem Kind.
243 学校 + This school is very big. Diese Schule ist sehr groß.
245 喜欢 爬山 + I like to go climbing. Ich mag gern Bergsteigen.